marzec 27, 2017

Sierpc miasto ludzi przedsiębiorczych

Sprawdź pogodę w Sierpcu    A

Imieniny : Lidii, Ernesta
Dodaj do ulubionych
 

| Powrót do strony głównej

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.)

zwołuję na   29 marca 2017r. ( środa) na godz. 10:00

XXXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  obrad:

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV  sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwały RM  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu miasta Sierpca.
 9. Uchwała RM ws aneksu do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „EMPEGEK” w Sierpcu w 2017r.
 10. Uchwała RM ws przekazania skargi według właściwości.
 11. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 275/XXXVIII/2013 z dnia 27.02.2013r. ws przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpca.
 12. Uchwała RM ws zmiany Uchwały Nr 276/XXXVIII/2013 z dnia 27.02.2013r. ws przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy w granicach administracyjnych miasta Sierpca.
 13. Uchwała ws sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Żeromskiego.
 14. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Traugutta w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
 15. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości przy ul. Wróblewskiego w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
 16. Uchwała RM ws nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
 17. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 18. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 19. Uchwała RM ws ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 20. Uchwała RM ws dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 21. Uchwała RM ws uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2017”.
 22. Uchwała RM ws przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Sierpca”.
 23. Uchwała RM ws przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci urodzonych w 2015r. w Sierpcu w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom na terenie Miasta Sierpca”.
 24. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta na 2017r.
 25. Uchwała RM ws zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
 26. Uchwała RM ws zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 27. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m. Sierpc za 2016 rok.
 28. Sprawy rożne.
 29. Komunikaty.
 30. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Stachurski

 

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpc w 2017 roku - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Sierpc w 2017 roku

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 

 

 

 

AKCJA ADOPCJI ZWIERZĄT!

 

Osoby zainteresowane adopcją czworonogów

zapraszamy do bezpośredniego kontaktu ze schroniskiem.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie: (023) 611-13-59

Schronisko jest czynne dla odwiedzających (zainteresowanych adopcją) w dni robocze w godz. 1000 - 1400

oraz w soboty (z wyjątkiem sobót przypadających w dni świąteczne) w  godz. 1100 - 1400

https://www.facebook.com/schroniskopawlowo

lub 

Wydziałem Spraw Społecznych i Komunalnych Urzędu Miejskiego: tel. 24/275-86-48

 

Sylwetki psiaków:

 

ROKSI  

          Karta ewidencyjna 

 

SATYR

          Karta ewidencyjna

 

BAS

         Karta ewidencyjna

 

MISIA


        Karta ewidencyjna

 

 

TOLA


       Karta ewidencyjna

 

 

SZAZA


       Karta ewidencyjna

 

STRONGER

       Karta ewidencyjna

 

SURI


      Karta ewidencyjna

 

 

STEFAN

     Karta ewidencyjna

 

SOKO


     Karta ewidencyjna

 

SELENA

      Karta ewidencyjna

 

RIKO

      Karta ewidencyjna

 

SZADOŁ

      Karta ewidencyjna

 

PITEK

      Karta ewidencyjna

 

SACHIEL

     Karta ewidencyjna

 

SAGA

       Karta ewidencyjna

 

SPAJK

 

SZUBI

 

SERGIUSZ

 

 

 

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku

 Zmiany korzystne dla osób fizycznych

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie ma konieczności uzyskania zezwolenia.

Szerokie wyłączenia od obowiązku uzyskiwania zezwoleń

Ponadto nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

 •   100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii   akacjowej oraz platanu klonolistnego
 •   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew .

Zmiany dotyczą także zwolnienia od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na ich wiek.

Opłaty będą prostsze do obliczenia, niższe i rzadziej naliczane

Uproszczone zostały zasady naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy opłata za usunięcie drzewa ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty. Dotychczas uwzględniane było ponadto tempo przyrostu pnia drzewa na grubość zależne od gatunku drzewa oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

Opłata za usunięcie krzewu ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawki opłaty – dotychczas uwzględniany był dodatkowo współczynnik różnicujący stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

Obniżeniu uległy maksymalne stawki opłat – zgodnie z nowymi przepisami stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekroczyć 500 zł (za jeden centymetr obwodu pnia) a za usuwanie krzewów 200 zł (za metr kwadratowy powierzchni).

Co istotne w przypadku przywracania gruntów nieużytkowych do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, opłaty będą dotyczyły wyłącznie wycinki drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klon listnego
 • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

Niższe kary

Obniżenie opłat za wycinkę wpłynie na obniżenie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz inne delikty administracyjne wskazane w ustawie. Wysokość kary będzie bowiem wynosiła (tak jak dotychczas) dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Ponadto zaznaczyć należy, że w przypadku gdy usunięcia drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Szczegółowe zasady pod adresem http://bip.sierpc.pl/bipkod/008/008

 

Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej

 

Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Zmiany zostały wprowadzone po konsultacjach z zespołem doradczym ds. wdrażania programu.

Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

Zmiany zostały zawarte w „Wytycznych Instytucji Zrządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów, dotyczących działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”, wydanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 28 grudnia 2016 r.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl

inf. MOPS Sierpc

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

 

APEL DO HODOWCÓW DROBIU

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 

 

Apel do Mieszkańców

 

W związku z coraz niższymi temperaturami apeluję do Mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne,  starsze, znajdujące się pod wpływem alkoholu, narażone na wychłodzenie.

Jeżeli zauważymy, że komuś jest potrzebna pomoc reagujmy i informujmy odpowiednie służby. To może uratować komuś życie.

Zwracam się do Mieszkańców z apelem aby informowali odpowiednie służby i instytucje o zauważonych przypadkach osób potrzebujących pomocy, zwłaszcza osób bezdomnych, starszych, pozostających pod wpływem alkoholu.

Jednocześnie informuję, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 14.00 oraz w soboty i niedziele od 11.30 do 12.30, w stołówce MOPS wydawane są bezpłatne zupy, dla osób, które nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie ciepłego posiłku.

Informacje dot. osób potrzebujących prosimy kierować do:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 12, tel. 24/275 46 44,

Straż Miejska, ul. Piastowska 11A, tel. 24/ 275 20 66

Policja, ul. Kilińskiego 24C , tel. 24/ 275 92 00, 997 lub 112

Pogotowie Ratunkowe, tel. 999 lub 112