ZARZĄDZENIA NR 12/WP/2014

BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

z dnia 12 marca 2014r.

w sprawie zasad objęcia wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych oraz sportowych Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Sierpca

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj.: Dz. U. z 2013 r., poz.594) zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 1. Patronat Honorowy Burmistrza Miasta Sierpca jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia, które wpisuje się w zadania Gminy Miasto Sierpc ze szczególnym uwzględnieniem jego promocji.
 2. Prawo przyznawania Patronatu przysługuje wyłącznie Burmistrzowi.
 3. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, który tym samym, nie oznacza każdorazowej deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 

§ 2.

 1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje organizator lub współorganizator przedsięwzięcia.
 2. Wniosek o przyznanie patronatu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Do wniosku należy dołączyć program/regulamin organizowanego przedsięwzięcia.
 3. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.
 4. Wnioski złożone po tym terminie zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

§ 3.

 1. Warunkiem do wszczęcia procedury nadania Patronatu jest wypełnienie i złożenie wniosku o przyznanie patronatu dostępnego w postaci formularza na stronie internetowej www.sierpc.pl. Wzór formularza określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można składać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc.

 

§ 4.

 1. Decyzję o przyznaniu Patronatu podejmuje Burmistrz. O decyzji wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie lub drogą elektroniczną.
 2. W uzasadnionych sytuacjach Burmistrz może zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom, które nie spełniają kryteriów określonych w niniejszym zarządzeniu.
 3. W przypadku odmowy przyznania Patronatu wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie lub drogą elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.