Wysoka Rado!
Panie Burmistrzu!
Szanowni Państwo!

Za kilka dni upłyną cztery lata od dnia, w którym wolą sierpeckiego elektoratu powołano Radę Miejską VI kadencji  (wybory 21 listopada 2010r.). Cztery lata – to fizyczna kategoria czasu, ale czas może mieć również inny wymiar, gdy wpisze się w niego ludzkie działania, nadzieje i oczekiwania. Cechą współczesnego, szybko uciekającego czasu jest to, że zdarzenia poszczególnych dni, tygodni, nie sumują się w naszej pamięci, ale zostają gdzieś za nami. Często uchodzą w zapomnienie. O tym chyba myślał Konstanty Ildefons Gałczyński, który w X Pieśni zawarł taką myśl: „Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

Właśnie, żeby ocalić od zapomnienia, warto chociażby te najbardziej znaczące etapy naszej czteroletniej drogi odtworzyć i przypomnieć.

Wszystko zaczęło się  w dniu 1 grudnia 2010r., kiedy to odbyła się I sesja Rady Miejskiej obecnej VI kadencji.  Po złożeniu ślubowania, dokonano wyboru przewodniczącego  i  dwóch wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczącym Rady został Marek Chrzanowski, a wiceprzewodniczącymi: Kazimierz Czermiński  i Zbigniew Antoni Mroczkowski ( do marca 2013r.).

Na następnej sesji, w dniu 13grudnia 2010r., określono ilość i składy osobowe stałych Komisji. Aktem wyborczym powołano cztery komisje:

 1. Komisję Rewizyjną z przewodnicząca Panią Barbarą Gil.
 2. Komisję Gospodarczą, na czele której stanął Pan Wojciech Jaworowski a następnie od 1.06.2011r. Pan Wojciech Mielczarek.
 3. Komisję Społeczną  - z przewodniczącym Panem Dariuszem Malanowskim, a następnie od 1.06.2011r. przewodniczenie przejął Pan Zdzisław Dumowski.
 4. Komisji Bezpieczeństwa  przewodniczył  Pan Wiesław Rypiński.

W trakcie mijającej VI kadencji Rady Miejskiej odbyło się  66 sesji,  na których przyjęto 472  uchwały.

Radni na posiedzeniach komisji wypracowywali stanowiska  i opinie w sprawie procedowanych uchwał,  co miało bardzo dobre,   przełożenie na przebieg obrad, dlatego też sesje Rady przebiegały w atmosferze spokoju, tak niezbędnego dla podejmowania rozważnych decyzji.

Podjęte przez Radę VI kadencji uchwały dotyczyły:

- 143 - spraw finansowych,
- 133 - z zakresu gospodarki gruntami,
- 21 uchwał dot. spraw oświatowych, 38 miało charakter organizacyjny, a
- 137  dotyczyło spraw różnych, niezbędnych dla funkcjonowania miasta, między innymi takich jak nadawanie nazw ulicom, parkom, czy przyznawanie medali.

W mijającej kadencji nadaliśmy nazwy ulicom, parkom i skwerom. I tak:

- w  rejonie  działania  Zarządu Osiedla  Nr 1  nadano nazwę ulicy: MAGNOLIOWA
-  w  rejonie działania  Zarządu Osiedla Nr 2  zmieniono nazwę ulicy Stefana Okrzei  i nadano jej nazwę  „JAŚKA PILIKA”.
- skwerowi przy pl. kard. St. Wyszyńskiego nadano nazwę: „SKWER JAKUBA CHOJNACKIEGO”.
- w  rejonie działania Zarządu Osiedla Nr 3 skwerowi przy poczcie nadano nazwę: „SKWER RODZINY SIEPRSKICH HERBU PRAWDZIC”.
- w rejonie działania Zarządu Osiedla Nr 4 – w parku im. gen Wł. Andersa (za Sądem) alei nadano nazwę:  „ALEJA ŻONIERZY BOHATERÓW BITWY O MONTE CASINO”.
- w rejonie działania Zarządu Osiedla  Nr 6  nadano nazwy nowo powstałym ulicom: ANNY PINIAROWICZ i ks. LEONA POMASKIEGO.

W listopadzie 2013r. - w związku z kanonizacją Ojca Świętego Jana Pawła II - Honorowego Obywatela Miasta Sierpca -  Rada Miejska podjęła uchwałę ws ustanowienia i obchodów w Sierpcu Roku 2014 - ROKU JANA PAWŁA II .

W VI kadencji Rada Miejska przyznała 9 medali „Zasłużony dla Miasta Sierpca”, a otrzymali je:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu
 2. Maria Wiśniewska
 3. Michał Głowacki
 4. Ognisko TKKF „Kubuś”
 5. Danuta Żuławnik
 6. Wojciech Weber
 7. Jakub Grodzicki
 8. Danuta Stelmańska
 9. Wojciech Rychter

Szanowni Państwo!

Podejmowane na sesjach uchwały, poza grupą o charakterze formalnym, stanowiły dla każdego z nas radnych jakże często trudny wybór, trudną  życiową decyzję. Często był to wybór mniejszego zła, ale wybór konieczny, podejmowany w imię dobrze rozumianego interesu publicznego.

Przyjmowane przez Radę Miejską uchwały i stanowiska stanowiły w zdecydowanej większości delegację, bądź dyrektywę dla Burmistrza i jego aparatu wykonawczego.

Sadzę, że warto teraz przypomnieć, jak przełożyły się one na wymierne, materialne wartości. W związku z tym, o zabranie głosu  proszę  Burmistrza Miasta Pana Marka Kośmidra.

Po wystąpieniu Burmistrza

W swoim wystąpieniu pan Burmistrz zawarł w bardzo syntetycznym ujęciu materialne dokonania mijającej kadencji. Nie możemy powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko i że spełniliśmy wszystkie społeczne oczekiwania. Nie możemy także powiedzieć, że wszystkie z podejmowanych decyzji były w pełni trafne.  Z perspektywy czasu, być może, niektóre z nich widzimy inaczej.

Mimo jednak takich refleksji i krytycznego spojrzenia na własne dzieło, nie możemy też powiedzieć, że minione cztery lata, to stracony czas.

Bilans VI kadencji może być źródłem osobistej satysfakcji Wysokiej Rady, Panów Burmistrzów, administracji samorządowej i wszystkich ogniw: gospodarczego, oświatowego i społecznego życia miasta.  Bo wszyscy, którzy włożyli swoją pracę i serce w tworzenie wspólnego dobra, w tych osiągnięciach mają swój udział. A przyznanie naszemu miastu przez liczących się w kraju audytorów zewnętrznych znaczących wyróżnień obiektywizuje i potwierdza nasze w tym zakresie przeświadczenie.

Szanowni Państwo!

Podmiotem i suwerenem naszego działania było sierpeckie społeczeństwo. Służba jemu stanowiła naszą pierwszoplanową powinność. Świadomość tego mieliśmy przez całą kadencję. Znaliśmy potrzeby i oczekiwania mieszkańców Sierpca. Wiemy, że nie wszystkie udało się spełnić. Chciałbym dzisiaj za to serdecznie przeprosić. I jednocześnie pragnę powiedzieć, że wielu oczekiwań, na pewno ważnych, często bolesnych, nie można było zrealizować.

Nie pozwolił na to brak środków, bądź względy formalno-prawne. Nie ma bowiem łatwych i prostych rozwiązań dla trudnych problemów.

Kończąc ostatnią sesję Rady Miejskiej, pragnę bardzo serdecznie podziękować paniom i panom radnym za pracę,  za wolę rzetelnej służby społeczeństwu, za dobrą i twórczą atmosferę, za wiele cennych inicjatyw - tych zgłaszanych  i  tych osobiście podejmowanych. Jednocześnie chciałbym przeprosić  wszystkich, których  kiedykolwiek czymś uraziłem.  Nie czyniłem tego nigdy w sposób zamierzony.

Bardzo dziękuję moim zastępcom: śp. Zbigniewowi Mroczkowskiego, który pełnił swoją funkcję do marca 2013r.  i  Panu Kazimierzowi Czermińskiemu za nadzór nad Komisjami Rady i za wszelką pomoc w trakcie tej kadencji.

Na ręce panów Burmistrzów kieruję słowa podziękowania za sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej. Były to lata pracy nacechowane wzajemnym zrozumieniem i rozumieniem wspólnoty celów, do których Rada i organ wykonawczy zostały powołane. Dzięki temu udało się nam współpracować bez niszczących sporów i napięć.  A tylko takie rozumienie misji społecznej  może przynieść pozytywne efekty.

Dziękuję Pani Skarbnik, Katarzynie Joniak, która bardzo skutecznie czuwała nad poprawnością wszystkich prowadzonych operacji finansowych. Nie naruszając dyscypliny finansowej, potrafiła znaleźć środki na szczególnie ważne cele społeczne.

Dziękuję Pani Sekretarz, Barbarze Wojciechowskiej-Dobies za takt i sprawność w kierowaniu skomplikowanym mechanizmem, jakim jest Urząd Miejski.

Dziękuję Pani Halinie Waszkiewicz- Inspektorowi Biura Rady - razem tworzyliśmy zgodny tandem.

Dziękuję Panom Mecenasom, panu Zbigniewowi Czerwińskiemu i panu Marcinowi Zasadowskiemu, za fachowe opiniowanie uchwał.  

Dziękuję wszystkim naczelnikom wydziałów Urzędu Miejskiego  i panu Komendantowi Straży Miejskiej, za bardzo dobrą współpracę. Dziękuję pani kierownik Urzędu Stanu Cywilnego za użyczanie nam Pałacu Ślubów, gdzie w pięknej scenerii mogły odbywać się różne nasze uroczystości.

To, wszystkich Państwa, codzienna praca i zaangażowanie kształtowały i tworzyły wizerunek sierpeckiego samorządu.

Dziękuję przewodniczącym zarządów osiedli.  Zarządy Osiedli są, coraz to sprawniej funkcjonującą, dwustronną transmisją między samorządem a społecznością lokalną. Dobrze rozpoznają osiedlowe potrzeby i stają się coraz sprawniejszymi animatorami  i organizatorami wielu przedsięwzięć służących mieszkańcom.

Dziękuję dyrektorom naszych sierpeckich spółek, wszystkim podmiotom gospodarczym, reprezentującym różny status własności.

Dziękuję Paniom i Panom dyrektorom szkół i przedszkoli, Paniom dyrektorkom Miejskiej Biblioteki Publicznej, Centrum Kultury i Sztuki,  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Panom dyrektorom  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca.

Dziękuję organizacjom pozarządowym, sportowym i związkowym, Towarzystwom i Stowarzyszeniom.

Słowa szczególnego podziękowania składam Radnym Pani Barbarze Gil, Krzysztofowi Rudowskiemu i Wojciechowi Jaworowskiemu – podstawowemu pocztowi sztandarowemu, który był gotów na każde uroczystości, ale dziękuję również radnym: Wojciechowi Mielczarkowi, Wiesławowi Rypińskiemu i Dariuszowi Malanowskiemu, którzy niejednokrotnie zastępowali kolegów z pocztu sztandarowego.

Podziękowania kieruję również do księży proboszczów sierpeckich parafii  za  życzliwą i  owocną  współpracę  nie tylko przy organizacji wspólnych uroczystości religijno-patriotycznych, ale i za wiele inicjatyw służących dobru wspólnemu. Szczególne słowa podziękowania chcę wyrazić,  nieobecnemu dzisiaj, ks. dziekanowi Andrzejowi Więckowskiemu za Jego takt, dyplomatyczne podejście do wielu spraw oraz szacunek dla władz miasta i Radnych.

Dziękuję mediom – sierpeckiej Telewizji Kablowej,  Kurierowi Sierpeckiemu oraz  Tygodnikowi Płockiemu.  Byliście z nami podczas wszystkich ważniejszych wydarzeń w życiu miasta, przybliżając je społeczeństwu.

Dziękuję jeszcze raz wszystkim wymienionym i tym, których, być może, nie wymieniłem. Reprezentujecie Państwo nieraz bardzo odległe sfery działalności zawodowej i aktywności społecznej. Ale bez Was miasto nie mogłoby tak funkcjonować. To Państwo współtworzycie obraz miasta, które ma ambicje rozwojowe. Jesteście Państwo nie tylko tych ambicji nosicielami, ale i skutecznymi realizatorami.

Składam Wam wyrazy uznania i szacunku.

Życzę Państwu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i  społecznym działaniu.

Życzę dużo zdrowia a wokół siebie wiele zrozumienia i życzliwości, a Paniom i Panom radnym ubiegającym się o reelekcję, życzę powodzenia w zbliżających się wyborach. Dziękuję za uwagę.

Marek Chrzanowski
Przewodniczący Rady Miejskiej