W dniu 2 grudnia br., o godz. 11.00 odbędzie się

dalsza część I sesji Rady Miejskiej Sierpca.

28 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Sierpca. Obrady prowadziła radna seniorka – Barbara Gil. Radni, z jej rąk, otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie. Po nim przewodnicząca seniorka  stwierdziła prawomocność obrad. Dokonano zmiany porządku obrad. Radni przegłosowali, że zniesiony zostanie z niego punkt 18 – tj. Raport burmistrza o stanie Miasta.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę Barbar Wierzbickiej.

Wybrana komisja skrutacyjna do przeprowadzenia tajnego głosowania przygotowała, na podstawie przyjętego Regulaminu głosowania, karty do głosowania. Z powodu nieścisłości w Regulaminie co do wyglądu karty – jak głosować,  radna seniorka zarządziła przerwę w obradach. Sesja zostanie wznowiona we wtorek - 2.12.br., o godz. 11.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie § 2 Postanowienia Nr 263/2014 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 25 listopada 2014r.

ws zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej Sierpca  

z a p r a s z a m   na  

I  sesję Rady Miejskiej Sierpca VII kadencji,  w dniu  28 listopada 2014r., o godz. 1100 

do sali  posiedzeń Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek dzienny obrad:

1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej – zgłaszanie kandydatur.
7. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania.
8. Podjęcie uchwały ws przyjęcia Regulaminu głosowania ws wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/cych  Rady Miejskiej.
9. Przeprowadzenie tajnego głosowania ws wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
10. Ogłoszenie wyników wyboru.
11. Podjęcie uchwały ws stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady.
12. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady dalszego prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
13. Podjęcie uchwały ws określenia liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady.
14. Zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego /cych Rady.
15. Przeprowadzenie tajnego głosowania na wiceprzewodniczącego/ cych.
16. Ogłoszenie wyników wyboru.
17. Podjęcie uchwał stwierdzających  wybór wiceprzewodniczącego/cych  Rady.
18. Raport Burmistrza o stanie Miasta.
19. Zamknięcie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Z poważaniem

/-/ MAREK KOŚMIDER
BURMISTRZ MIASTA SIERPCA