Wysoka Rado

Szanowni Państwo

Pragnę złożyć Radzie Miejskiej Sierpca VII kadencji raport o stanie Miasta.

Podstawowym czynnikiem determinującym możliwości działania sierpeckiego samorządu VI kadencji  były posiadane środki budżetowe. Nasze budżety, po stronie dochodowej, w minionych czterech latach kształtowały się następująco:

- w 2011 roku było to prawie 55 milionów złotych,
- w 2012 – 45 milionów,
- w roku ubiegłym ponad 47,
- w roku bieżącym, planowany budżet, powinien się ukształtować na podobnym poziomie – ponad 47 milionów złotych.

Podstawowymi składnikami dochodów budżetowych były dochody własne, udział w dochodach budżetu państwa w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych oraz subwencja oświatowa. Zastosowane przez Radę Miejską ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, ustanawianych przez ministra finansów, wyniosły w trakcie VI kadencji  7 milionów 700 tysięcy złotych. Było to działanie świadome, podyktowane troską o ochronę miejskich podatników. Chciałbym dodać, że praktyka ta była stosowana również w poprzednich kadencjach.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział miały nakłady na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. W bieżący roku to kwota ponad 16 milionów złotych. Subwencja oświatowa, wynosząca dziewięć i pół miliona złotych, stanowiła więc 60% poniesionych nakładów.

W zbliżonych relacjach kształtowały się nakłady na oświatę w poprzednich latach i kadencjach. Nie jest to efekt szczególnego gestu. Chciałbym przypomnieć, że w przyjętej w latach 90-tych strategii rozwojowej, Samorząd Miejski uznał inwestowanie w intelektualny rozwój naszych dzieci za zadanie priorytetowe. Staraliśmy się konsekwentnie je realizować. Wyrazem tego jest, chociażby, zmodernizowana i rozbudowana baza oświatowo-wychowawcza. Sukcesywnie doposażaliśmy nasze placówki w nowoczesne narzędzia edukacyjne. Równolegle przywiązywaliśmy dużą wagę do doskonalenia zawodowego nauczycieli. I ten proces wspieraliśmy. Czynnikiem motywującym w tych działaniach były  nagrody burmistrza dla wyróżniających się nauczycieli i uczniów.

W tym segmencie prooświatowych działań mieszczą się także, realizowane przez nasze przedszkola i szkoły projekty unijne. Dzięki skutecznym aplikacjom, było ich wiele. Między innymi: Otwórz się na wiedzę, Sierpeccy badacze, Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków, Sierpecki piknik naukowy, Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu i inne. Ich celem było rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Dzięki stawianym do dyspozycji nauczycieli możliwościom edukacyjnym, nasi uczniowie mogą, bez kompleksów, przekraczać kolejne progi kształcenia i rywalizować z rówieśnikami z innych krajów.

Na funkcjonowanie naszych czterech przedszkoli wydaliśmy, w ubiegłym roku, 3 miliony złotych, przy ogólnym koszcie ich utrzymania wynoszący 3 miliony 600 tysięcy złotych.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że obecnie wszystkie pięciolatki i sześciolatki objęte są opieką przedszkolną, a wśród czterolatków 80% populacji korzysta z przedszkoli i 62 % dzieci trzyletnich. Jest to bardzo wysoki wskaźnik.

W wielkości wydatków budżetowych, na kolejnym po oświacie miejscu znajdowała się pomoc społeczna. Zadania z tego zakresu absorbowały corocznie około 11 milionów złotych. Ich dysponentem był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Największą część budżetu Ośrodka stanowiły świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz dodatki mieszkaniowe. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także świetlicę środowiskową oraz stołówkę.

Do zadań samorządu miejskiego należy także finansowanie działalności placówek kultury – Centrum Kultury i Sztuki, Biblioteki Miejskiej i Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca. Samorząd Miejski wysoko ceni ich kulturotwórczą i kształtującą postawy obywatelskie rolę. Uznanie ich roli przekładało się na środki przeznaczane na działalność. W ubiegłym roku jednostki otrzymały dotacje w wysokości: Centrum Kultury i Sztuki - milion dwieście tysięcy złotych, Biblioteka Miejska – 634 tysiące złotych i Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca – 165 tysięcy.

Działający w sferze kultury fizycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymał na działalność bieżącą 234 tysiące złotych.

Wysoko cenimy rolę i znaczenie towarzystw i organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych. Swoją aktywnością potwierdzają rozumienie samorządności przez działania na rzecz miejskiej społeczności. Realizowane przez nie, ważne społecznie, projekty mogły zawsze liczyć na nasze wsparcie finansowe. W ubiegłym roku organizacje pożytku publicznego dotowaliśmy kwotą 225 tysięcy złotych. Nasze kluby sportowe – Kasztelan i Mazur – otrzymały 180 tysięcy złotych. Zarządy osiedli, na działalność statutową otrzymały dotacje w wysokości 39 tysięcy.

Szanowni Państwo

Ważnym miernikiem wydolności każdego samorządu są inwestycje. Pozwólcie, ze teraz przejdę do omówienia tego tematu. Na realizację zadań inwestycyjnych, w poprzedniej kadencji, wydaliśmy ponad 60 milionów złotych. Nakłady w poszczególnych latach układały się,  oczywiście, różnie, w zależności od cyklów inwestycyjnych. Podjęcie wielu, w tym kosztownych zadań, byłoby niemożliwe bez zewnętrznego wsparcia. Pochodziło z dwóch źródeł. Z programów Unii Europejskiej pozyskaliśmy ponad 23 miliony złotych. Ponad 12,7 miliona złotych to preferencyjne pożyczki, zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Chciałbym przy okazji dodać, że aktualne zadłużenie miasta wynosi około 8 milionów złotych. Zachowałem bezpieczeństwo finansowe miasta.

Pełną listę inwestycji, zrealizowanych w tej kadencji, ze wskazaniem poniesionych na nie nakładów, zamieściliśmy w ostatnim numerze Naszego Sierpca. Dlatego ograniczę się do syntetycznego omówienia tego problemu.

Nie ulega wątpliwości, że do najbardziej znaczących wydarzeń inwestycyjnych obecnej kadencji należało zakończenie rozbudowy Składowiska w Rachocinie i powstanie Centrum Kultury i Sztuki. Przekazany do eksploatacji, w grudniu 2011 roku, Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wyposażony w segregatornię i nowoczesne instalacje, w tym monitorujące, jest bezpieczny dla środowiska i jest w stanie przyjmować odpady także spoza powiatu sierpeckiego. Przekazane 27 kwietnia 2012 roku Centrum Kultury i Sztuki to bardzo nowoczesna placówka, stwarzająca możliwości poszerzenia oferty programowej, a także samorealizacji artystycznej mieszkańcom, dzięki działającym w placówce klubom i zespołom. Znaczącym dla ochrony środowiska naturalnego wydarzeniem było przekazanie, przed kilku tygodniami, do eksploatacji zmodernizowanej ciepłowni miejskiej.

Dzięki tej inwestycji, w miejscu tradycyjnej kotłowni, emitującej do atmosfery nieobojętne dla organizmu substancje chemiczne, powstała elektrociepłownia. Będzie produkować nie tylko ciepło do ogrzewania naszych mieszkań, ale także energie elektryczną. Nie bez znaczenie jest fakt, że źródłem energii dla tej instalacji jest gaz ziemny. Dzięki tej inwestycji, po wprowadzeniu pakietu klimatycznego unikniemy skokowego wzrostu opłat za ciepło.

Inwestycje ostatniej kadencji, poza wcześniej wymienionymi, mieszczą się, poza wyjątkami, w dwóch obszarach tematycznych. Pierwszy obszar – to inwestycje związane z ochroną środowiska naturalnego. Drugi – to drogi, chodniki i parkingi.

Zadania z zakresu ochrony środowiska dotyczyły takich tematów, jak budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągów. Zadania inwestycyjne z tego obszaru tematycznego realizowane były w trzech segmentach miasta. Kanalizacja sanitarna na osiedlu za ulicą Kościuszki. W centrum, w rejonie placu Chopina – ulice Benedyktyńska, Żeromskiego – inwestycje dotyczyły niezbędnego na tym terenie odwodnienia. Na ulicy dworcowej i na terenie dynamicznie rosnącego osiedla za torami budowaliśmy kanalizację sanitarną i instalacje odwadniające oraz separatory. Konfiguracja terenu wymagała wybudowania również przepompowni ścieków. Na budowę kanalizacji sanitarnej za ulicą Kościuszki wydaliśmy ponad 3,2 miliona złotych. Koszt budowy kanalizacji deszczowej w rejonie placu Chopina to 3 miliony złotych. Rozliczony dotychczas koszt budowy instalacji odprowadzającej ścieki i wody opadowe na osiedlu za torami to ponad 6,3 miliona złotych. Tak duży zakres tego typu inwestycji nie jest ewenementem szóstej kadencji. Podobnie było w poprzednich.

Podjęliśmy to wyzwanie, może nie bardzo popularne, z kilku względów. Żeby możliwie jak najszybciej pozbyć się niechlubnego dziedzictwa historycznego, ochronić środowisko i co najważniejsze, zbudować trwałe fundamenty pod budowę, w przyszłości infrastruktury naziemnej. Odwrócenie tej kolejności byłoby działaniem nieracjonalnym.

Zestawienie inwestycji, zaliczanych do drogowych, zawiera kilkadziesiąt pozycji. Obok budowy ulic, chodników, parkingów i miejsc parkingowych, wymienić należy także schody z ulicy Narutowicza na plac Chopina i remont mostu w ulicy Słowackiego. Duże nakłady pochłaniało utrzymanie dróg, zwłaszcza gruntowych. Drogi gruntowe stanowią dokuczliwy problem nie tylko dla mieszkańców, ale także władz samorządowych. Nie znam miasta, które przy naszej liczbie mieszkańców, administrowałoby tak dużą ilością dróg   i o takiej sumarycznej długości, jak u nas. To efekt pozytywnego trendu. Wielu ludzi buduje domy poza dotychczasowymi granicami miasta. W latach dziewięćdziesiątych na wschodnich peryferiach wyrosło osiedle Jagiełły. W zasięgu naszej nieodległej pamięci powstały dwa nowe osiedla – na północy  i południu. Tam, gdzie wyrasta dom potrzebne są media i droga. Rozwiązanie tego problemu wymagać będzie nie tylko dużych pieniędzy, ale i czasu. Będzie to dla samorządu kolejne duże wyzwanie. Jestem przekonany, że jak poprzednie, zostanie rozwiązane.

Z inwestycji, które w katalogu drogowych się nie mieszczą, wymienić należy remonty przeprowadzone w starym budynku Szkoły Podstawowej Nr 2, prace remontowe i modernizacyjne w przedszkolach Nr 3 i 4, utworzenie strefy płatnego parkowania, trzy etapy zagospodarowania jeziórek - oświetlenie, alejki i zainstalowanie urządzeń rekreacyjnych. Przy sądzie powstała fontanna wraz  z alejkami. Na osiedlach 1,5 i 6 pojawiły się nowe place zabaw dla dzieci. Ponadto, znaczące sumy przeznaczyliśmy na prace projektowe, co przyspieszy wdrożenie planowanych inwestycji i umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne.

Szanowni Państwo

Dokonując bilansu obecnej kadencji, mamy świadomość, że nie wszystkie oczekiwania mieszkańców udało się spełnić. Nie pozwoliły na to środki, czas, ale przede wszystkim potrzeba rozwiązania, w pierwszej kolejności, problemów, które wynikały z cywilizacyjnego opóźnienia. Mam tu na myśli, realizowany konsekwentnie kompleks działań związany z ochroną środowiska naturalnego. Działań drogich i, niestety, niemedialnych. Podejmowaliśmy je w imię dobrze pojętego interesu miasta, gdyż stanowią niezbędny fundament pod dalszy jego rozwój. Starałem się działać odważnie, ale jednocześnie rozważnie. Starałem się unikać działań obliczonych na doraźne sukcesy i uznanie.

Dokonania szóstej kadencji to nie tylko moja, Rady Miejskiej i administracji samorządowej zasługa. To efekt zbiorowego wysiłku i twórczej aktywności wielu podmiotów i osób, które pracą i społecznym zaangażowaniem kształtowały gospodarczy i kulturalny wizerunek miasta. Chciałbym za to bardzo serdecznie wszystkim podziękować.

Szczególnie dziękuję Mieszkańcom Sierpca  za dobre rady, ale także za słowa krytyki.