Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.)

zwołuję na  30 grudnia 2014r. (wtorek) na godz. 10:00 

IV  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie  i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 4. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Uchwała RM ws powołania i określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca.
 8. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta.
 9. Uchwała RM ws zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
 10. Uchwała RM ws ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
 11. Sprawy różne.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
/-/ BARBARA WIERZBICKA
PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ