Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 2  Statutu Miasta Sierpca, na wniosek Burmistrza,  zwołuję  na  25 marca 2015r.  (środa) o godz. 11,30   nadzwyczajną   VII  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Tematyka  sesji:

  1. Uchwała RM ws zmian w budżecie miasta.
  2. Uchwała RM ws zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta.
  3. Uchwała RM ws przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2015”.
  4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sierpcu za 2014 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/   DARIUSZ MALANOWSKI