OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Sierpc ogłasza

nabór członków do Komitetu Rewitalizacji

zgodnie z procedurą określoną w Zarządzeniu Nr 127/WIF/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji oraz zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Sierpca z perspektywą do roku 2025”,  przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Sierpcu Nr 252/XXVII/2016 z dnia 10 listopada

 

Nabór trwa od 11 do 18  listopada 2016

 

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowywanego i realizowanego przez Gminę Miasto Sierpc Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sierpca.

Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Komitet uczestniczy w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej Sierpca oraz Zarządzeń Burmistrza związanych z rewitalizacją.

 

Zasady naboru

  1. W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzi 10 (dziesięciu) przedstawicieli interesariuszy procesu rewitalizacji, w tym:

1)    2 (dwóch) przedstawicieli Gminy Miasta Sierpc i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Burmistrza,

2)    2 (dwóch) przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji,

3)    2 (dwóch) przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa)

4)    1 (jeden) przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą,

5)    2 (dwóch) przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

6)    1 (jeden) przedstawiciel mieszkańców, Sierpca, nie będący jednocześnie przedstawicielem wybranym w trybie określonym w pkt 1 – 5.

  1. Zgłoszenie kandydatury następuje poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego.
  2. Formularze zgłoszeniowe będą ocenione pod względem formalnym i merytorycznym.
  3. Kandydat na członka Komisji może reprezentować wyłącznie jedną kategorię podmiotów określonych  pkt 1 ppkt 2 – 6 powyżej.
  4. Kandydaci na członków Komitetu Rewitalizacji, o których mowa:

1)    w pkt. 1 ppkt 2 oraz 6  tj.: przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz przedstawiciele mieszkańców – składają swój akces samodzielnie, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego. 

2)    w pkt 1 ppkt 3 – 5 tj.: przedstawiciele: właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmiotów prowadzących na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – są zgłaszani przez podmioty, które reprezentują, poprzez wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego. 

  1. Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć

1)    drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)    drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc (w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu),

3)    osobiście w Urzędzie Miasta Sierpc ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc pokój nr. 34 w godzinach urzędowania

  1. Po zakończeniu procesu naboru zostaje sporządzony protokół.
  2. Osoba do kontaktów jest Pani Beata Bronkau-Rurka: tel.: (24) 275-86-59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zarządzenie Nr 128/WIF/2016 z dnia 10.11.2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów do Komitetu Rewitalizacji

Zarządzenie Nr 127/WIF/2016 z dnia 10.11.2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji