Zmiany korzystne dla osób fizycznych

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie ma konieczności uzyskania zezwolenia.

Szerokie wyłączenia od obowiązku uzyskiwania zezwoleń

Ponadto nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  •   100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii   akacjowej oraz platanu klonolistnego
  •   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew .

Zmiany dotyczą także zwolnienia od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na ich wiek.

Opłaty będą prostsze do obliczenia, niższe i rzadziej naliczane

Uproszczone zostały zasady naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy opłata za usunięcie drzewa ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty. Dotychczas uwzględniane było ponadto tempo przyrostu pnia drzewa na grubość zależne od gatunku drzewa oraz współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa.

Opłata za usunięcie krzewu ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawki opłaty – dotychczas uwzględniany był dodatkowo współczynnik różnicujący stawkę w zależności od lokalizacji krzewu.

Obniżeniu uległy maksymalne stawki opłat – zgodnie z nowymi przepisami stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekroczyć 500 zł (za jeden centymetr obwodu pnia) a za usuwanie krzewów 200 zł (za metr kwadratowy powierzchni).

Co istotne w przypadku przywracania gruntów nieużytkowych do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, opłaty będą dotyczyły wyłącznie wycinki drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

  • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klon listnego
  • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

Niższe kary

Obniżenie opłat za wycinkę wpłynie na obniżenie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz inne delikty administracyjne wskazane w ustawie. Wysokość kary będzie bowiem wynosiła (tak jak dotychczas) dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Ponadto zaznaczyć należy, że w przypadku gdy usunięcia drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.

Szczegółowe zasady pod adresem http://bip.sierpc.pl/bipkod/008/008