Krajowa Administracja Skarbowa. Co trzeba wiedzieć                   

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

• Reforma, która weszła w życie 1 marca 2017r. pozwoli lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych.

• Szefem KAS jest wiceminister finansów Marian Banaś.

• Więcej informacji: www.kas.gov.pl | tel. 801 055 055, 22 330 03 30

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany  umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś. Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dotychczasowa struktura i jej słabości

Dotychczasowa struktura terenowa to trzy niezależne od siebie piony:

 • administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
 • Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi),
 • kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).

Powoduje to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł – co utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań. Ponadto obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

Struktury administracji podatkowej funkcjonowały w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów.

Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć m.in. następujące jednostki organizacyjne:

 1. izby administracji skarbowej (16)
 2. urzędy skarbowe (400)
 3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników.

Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej na Mazowszu

Nową, skonsolidowaną KAS w woj. mazowieckim będą tworzyć następujące jednostki organizacyjne:

 1. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 2. 51 urzędów skarbowych (lokalizacja urzędów skarbowych pozostaje bez zmian)
 3. Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wraz z 3 delegaturami i 7 oddziałami w Warszawie oraz 4 delegaturami zamiejscowymi w:  Radomiu, Pruszkowie, Siedlcach, Ciechanowie i 8 oddziałami celnymi w: Radomiu, Grójcu, Pruszkowie, Płocku, Siedlcach, Garwolinie, Ciechanowie, Ostrołęce.

Obsługa podatników nadal w urzędach skarbowych

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

KAS a Konstytucja Biznesu

Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
 • udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
 • proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
 • uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
 • szybkość działania.

Najważniejsze zadania KAS

Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:

 • obsługę dużych podatników

W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

 • jednolitą informację podatkową i celną

Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.

 • zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)

Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

KAS – co się nie zmienia dla klientów

 • Podatek PIT, CIT, VAT, podatek od spadków i darowizn (SD), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

Zeznania, deklaracje, informacje oraz inne dokumenty, tak jak do tej pory, złożysz we właściwym US lub w centrum obsługi funkcjonującym w jednym z 50 US.

Podatek i zaliczki na podatek wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego właściwego US.

 • Gry: kasyna, salony, zakłady, turnieje

Wniosek składasz do Ministra Rozwoju i Finansów jeżeli ubiegasz się o koncesję na prowadzenie kasyna gry albo o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera.

Zapłaty za koncesję albo zezwolenie dokonujesz na numer rachunku bankowego Ministerstwa Finansów.

 • Deklaracje elektroniczne

Deklaracje możesz składać również drogą elektroniczną tak jak dotychczas, np. za pośrednictwem e-Deklaracje i PUESC.

 • Obsługa podatnika

Będziesz obsługiwany przez:

 • właściwy urząd skarbowy - siedziby US oraz ich zasięg terytorialny pozostają bez zmian,
 • centra obsługi działające w 50 US - sprawę w tych centrach załatwisz niezależnie od właściwości US,
 • właściwy oddział celny - lokalizacje oraz zadania realizowane przez OC pozostają bez zmian.

  Jeśli jesteś podatnikiem tzw. „wyspecjalizowanego" US

Deklaracje, informacje oraz inne dokumenty, tak jak dotychczas, składasz do właściwego wyspecjalizowanego US.

Podatek wpłacasz na rachunek bankowy właściwego tzw. „wyspecjalizowanego" urzędu skarbowego.

 • Numery rachunków bankowych

Nie ulegną zmianie numery rachunków bankowych, na które wpłacasz:

 • podatki,
 • opłaty,
 • niepodatkowe należności budżetowe,
 • należności celne,
 • oraz inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów.
 • Infolinia podatkowa i celna

Numery telefonów infolinii informacji podatkowej i celnej nie uległy zmianie.
Z pytaniami dotyczącymi podatków lub cła nadal będziesz mógł zadzwonić na infolinię dostępną pod numerami:

 • z tel. stac.: 801 055 055;
 • z tel. kom.: (22) 330 0330
 • z zagranicy: +48 22 330 0330

KAS – co się zmieni dla klientów

 • Płacisz akcyzę

Zgłoszenie rejestracyjne, zeznania, deklaracje, informacje oraz inne dokumenty składasz do właściwego w sprawie akcyzy urzędu skarbowego (US). Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Kupujesz znaki akcyzy

Wniosek o wydanie znaków akcyzy składasz do właściwego w tej sprawie naczelnika US. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Płacisz podatek od gier

Deklaracje i informacje o dopłatach składasz właściwemu naczelnikowi US. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Urządzasz loterię fantową, grę bingo

Składasz wniosek do właściwego dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Za zezwolenie zapłacisz na dotychczasowy rachunek bankowy, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Zgłaszasz loterię fantową lub grę bingo

Zrobisz to u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego (UCS).

 • Importujesz towary

Zgłoszenie celne złożysz w oddziale celnym. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Kontrola

Kontrolę podatkową przeprowadzają US na dotychczasowych zasadach. Kontrolę celno-skarbową wykonują UCS – będzie to tzw. procedura twarda, stosowana w przypadku czynów zabronionych o wysokim ciężarze gatunkowym.

 • Informacja podatkowa i celna

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przejmie dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną.

KIS będzie wydawać interpretacje podatkowe, informować i edukować w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. Opłatę za wydanie interpretacji podatkowej wpłacisz na numer rachunku bankowego KIS 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

 • Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

Tym samym zmienią się również:

 • Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

 • Wzory wniosków o wydanie interpretacji

Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.

 • Zasady wnoszenia opłat od wniosków

Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.