Wypełniona sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki stała się 20 czerwca br. przestrzenią, w której najbardziej utalentowani uczniowie sierpeckich szkół podstawowych oraz gimnazjów zostali uhonorowani nagrodami Burmistrza.

Była to już siedemnasta edycja gali, gdyż  praktyka wyróżniania  uczniów odnoszących spektakularne sukcesy w nauce, sporcie oraz różnych dziedzinach sztuki trwa nieprzerwanie od 2001r. Zgodnie z Zasadami przyznawania Nagród  Burmistrza dla  uczniów  szkół  podstawowych  i gimnazjów Miasta Sierpc, które radni Rady Miejskiej przyjęli Uchwałą Nr 120/XV/2008 w dniu 6 lutego 2008 roku nagrodę może uzyskać uczeń, który spełni łącznie trzy następujące warunki:  

1) uczęszcza do klas od IV do VI w miejskiej szkole podstawowej (tj. w Szkole  Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej, w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego  lub w I Prywatnej Szkole Podstawowej w Sierpcu) albo do klas I - III gimnazjum (tj.  w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika, w Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego albo też w  I Niepublicznym Gimnazjum w Sierpcu),

2)  uzyskał przynajmniej bardzo dobrą ocenę końcową z zachowania,

3) odnotował udokumentowane, co najmniej szczebla wojewódzkiego, wybitne osiągnięcie artystyczne lub sportowe, promujące szkołę lub miasto ewentualnie udokumentowane wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie wiedzy lub nauki, potwierdzone w zewnętrznych konkursach lub olimpiadach.

Wnioski o przyznanie nagród składali do dyrektorów szkół, z zachowaniem wyznaczonego terminu, nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie należały do Rad Pedagogicznych. Każda ze szkół dysponowała limitem nagród, wynikającym z ogólnej liczby uczniów uczęszczających do klas IV – VI w przypadku szkół podstawowych oraz klas I – III w przypadku gimnazjów. Generalnie jedna nagroda przypadła na stu uczniów, a jej wartość w br. wyniosła 800 złotych.

W trakcie uroczystości, w obecności Dyrektora płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Zastępcy Burmistrza, pracowników Wydziału Oświaty i Kultury, przedstawicieli organizacji związkowych, dyrektorów szkół i instytucji kultury, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, Burmistrz – Jarosław Perzyński dokonał wręczenia nagród 11 wyróżniającym się w różnych dziedzinach sierpczanom młodego pokolenia:

  • Aleksandrze Juszczyk (kl. VIA), Kacprowi Millerowi (kl. VIA) i Jakubowi Kwiatkowskiemu (kl. VID) – uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
  • Nadii Chochlińskiej (kl. VIC) i Kajetanowi Żmijewskiemu (kl. IVIA) - uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,
  • Annie Luizie Placek – uczennicy klasy drugiej I Niepublicznego Gimnazjum w Sierpcu,
  • Jakubowi Gabrielowi Orlińskiemu – uczniowi klasy IIIB Gimnazjum Publicznego im. Bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
  • Jakubowi Piątkowskiemu (kl. IIIA), Kindze Świerzyńskiej (kl. IIIB), Agacie Murawskiej (kl. IIIC) oraz Michałowi Olszewskiemu (kl. IIE) – uczniom Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.

W dalszej części gali pamiątkowe dyplomy i nagrody albumowe otrzymali laureaci VI Konkursu Plastycznego „Miejsce w Sierpcu, które cenię najbardziej” oraz VIII edycji konkursu „Sierpc w moim obiektywie” odbywającego się w bieżącym roku szkolnym pod hasłem: „Nieznane oblicza naszego Miasta”.

Zwracając się do zebranych Burmistrz – Jarosław Perzyński pogratulował nagrodzonym i ich rodzicom, a także podziękował  nauczycielom, którzy pomogli swoim podopiecznym osiągnąć tak spektakularne sukcesy. O oprawę artystyczną uroczystości poprowadzonej przez Marka Z. Zdrojewskiego - naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego zatroszczyli się koleżanki i koledzy wyróżnionych przygotowując kilkuminutowe prezentacje. Na zakończenie gratulacje uczniom, nauczycielom, jak również władzom samorządowym złożył Dyrektor Delegatury w Płocku – Krzysztof Wiśniewski.