Gmina Miasto Sierpc ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.”

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 92/WIF/2017 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu „Odnowa tkanki mieszkaniowej w ramach działań rewitalizacyjnych”,
  2. Regulamin naboru partnerów,
  3. Formularz oferty na wyłonienie Partnera
  4. Kryteria punktowe oceny Partnera.