Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Miasto Sierpc rozpoczyna nabór wniosków wstępnych dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianą starych kotłów o niskiej sprawności na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.

Prowadzony nabór jest elementem przygotowania wniosków o dofinansowanie planowanych zadań w 2018 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub z innych środków zewnętrznych.

Złożenie wniosku wstępnego nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji na powyższe zadanie. Podjęcie przez Gminę Miasto Sierpc działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminy Miasto Sierpc o dofinansowanie.

ZASADY PROGRAMU WFOŚIGW W WARSZAWIE W ZAKRESIE MODERNIZACJI KOTŁOWNI :

Wielkość dofinansowania (czyli ile pieniędzy można dostać):

 • Do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000,00 zł (brutto) na jednego korzystającego bezpośrednio z przyznanej dotacji.

Koszty kwalifikowane (czyli koszty objęte dotacją) obejmują wyłącznie:

 • Zakup kotła (z elementami   dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem), koszt czujnika tlenku węgla (czadu).  Gmina w drodze przetargowej dokona wyboru dostawcy, który dostarczy piece, na teren nieruchomości wnioskodawcy.
 • Podatek VAT uznawany  jest  za  koszt  kwalifikowany  w  sytuacji,  gdy  stanowi  on  koszt ponoszony  na  realizację  zadania,  a  beneficjent  nie  ma  możliwości  jego  odliczenia  lub odzyskania na mocy odrębnych przepisów.

Koszty niekwalifikowane (czyli koszty nieobjęte dotacją):

 • Koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji,
 • Demontaż starej instalacji źródła ciepła,
 • Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo,
 • Roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.,
 • Koszt przyłącza do sieci,
 • Rozruch technologiczny instalacji i urządzeń,
 • Koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

Rodzaje przedsięwzięć (czyli co można zrobić w ramach programu) - modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj.:

 • Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła tj. wymiana kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).
 • Projekt dotyczy wymiany pieca, a nie wyłącznie zakupu (trzeba mieć stary piec żeby można było go zmodernizować – inf. dla osób, które dopiero się budują).

Uwagi:

 • Wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Warszawie składa jednostka samorządu terytorialnego (gmina). Ostatecznymi odbiorcami korzyści są osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy ubiegającej się o dofinansowanie.
 • W miejscu realizowanego zadania nie może być prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza. Dofinansowanie nie może stanowić pomocy publicznej.
 • Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo np. domów letniskowych.
 • Inwestycja musi być zakończona w roku pozyskania dotacji.
 • Zgłoszenia będą rozpatrywane i analizowane – proszę czekać na kontakt z naszej strony.
 • Z zakwalifikowanymi osobami zostanie podpisana umowa regulująca zobowiązania wynikające z dostawy kotła.
 • Gmina rozpocznie działania zmierzające do wyboru dostawcy i uzyskania dofinansowania.
 • Wnioski wstępne dostarczone po terminie nie będą uwzględnione.
 • Wnioski niekompletne (tzn. nie w pełni wypełnione i/lub bez stosownych załączników) nie będą uwzględnione.

 

Wniosek wstępny do pobrania