Tytuł projektu: "Kajakiem po inicjatywy lokalne"
 

Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie: 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Termin realizacji: wrzesień-październik 2010 roku
Całkowita wartość projektu: 49 989,01 zł
Kwota dofinansowania: 100% EFS
Cel projektu: kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności kajakarstwo