Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994.) zwołuję na 27 czerwca 2018 r.(środa) na godz.10:00 LIX Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws powołania Komisji Statutowej.
 9. Uchwała RM ws ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sierpca.
 10. Uchwała RM ws zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn.: „Aktywny Rodzic - wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka
  w Sierpcu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 11. Uchwała RM ws zmian uchwały nr 411/LIII/2018 dot. okręgów wyborczych
 12. Uchwała RM ws zmian uchwały nr 419/LVI/2018 dot. obwodów głosowania
 13. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 rok.
 14. Uchwała RM ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca na lata 2018 - 2028.
 15. Sprawy różne.
 16. Komunikaty.
 17. Zakończenie obrad.                                       

                                                                   

 Z poważaniem

                                                                        /-/ JERZY STACHURSKI 

                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ