Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994.) zwołuję na  22 sierpnia 2018 r.(środa) na godz.10:00 LXI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.

 1. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIX i LX sesji RM.
 3. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 4. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 7. Uchwała RM w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc.
 8. Uchwała RM ws wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sierpcu.
 9. Uchwała RM ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca              na lata 2018 - 2028.
 10. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 rok.
 11. Sprawy różne.
 12. Komunikaty.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                   

                                                                        Z poważaniem

          /-/ JERZY STACHURSKI      

                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ