Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 994.) zwołuję na  26 września 2018 r. (środa) na godz.10:00 LXII Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji.
 5. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws uchwalenia Statutu Miasta Sierpca.
 9. Uchwała RM ws uchwalenia „Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 10. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Wiosny Ludów).
 11. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Kolejowa).
 12. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (ul. Solskiego).
 13. Uchwała RM ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca na lata 2018 - 2028.
 14. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 rok.
 15. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2018 r.
 1. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2017 roku oraz oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla gminy Miasta Sierpc.
 2. Sprawy różne.
 3. Komunikaty.
 4. Zakończenie obrad.                                              

  Z poważaniem

         /-/ JERZY STACHURSKI          

  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ