Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na  5 grudnia 2018 r. (środa) na godz. 11:00  II  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się 
w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji RM VIII kadencji.
 4. Informacja Burmistrza o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

 PRZERWA

 1. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 2. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Uchwała RM ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru środkowej i południowo–wschodniej części miasta Sierpca - etap I (uchwała w wersji elektronicznej, wersja papierowa dostępna jest w Biurze Rady).
 6. Uchwała RM ws powołania i określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca.
 7. Uchwała RM ws powołania i określenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej Sierpca.
 8. Uchwała RM ws powołania i określenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej Sierpca.
 9. Uchwała RM ws powołania i określenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej Sierpca.
 10. Uchwała RM ws powołania i określenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Sierpca.
 11. Uchwała RM ws zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej Sierpca.
 12. Uchwała RM ws zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej Sierpca.
 13. Uchwała RM ws zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Ładu, Porządku Publicznego i Komunikacji Rady Miejskiej Sierpca.
 14. Uchwała RM ws zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Sierpca.
 15. Uchwała RM ws. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sierpca.
 16. Uchwała RM ws. opłaty od posiadania psa na 2019 rok.
 17. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 18. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc
 19. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 20. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 21. Uchwała RM ws. zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Sierpca na 2018 r.
 22. Uchwała ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2019 rok.
 23. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 r.
 24. Sprawy różne.
 25. Komunikaty.
 26. Zakończenie obrad.