Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na  19 grudnia 2018 r. (środa) na godz. 10:00  III  sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu (ul. Zgodna)
 9. Uchwała RM ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu (ul. Deszczowa)
 10. Uchwała RM ws. powołania komisji inwentaryzacyjnej dla ustalenia mienia komunalnego w mieście Sierpc.
 11. Uchwała RM ws. zmiany uchwały nr 127/XIV/2015 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28.10.2015 roku określającej zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Sierpc
 12. Uchwała RM ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Sierpca na lata 2018 - 2028
 13. Uchwała RM ws zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 r.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

 Z poważaniem            

                                DARIUSZ MALANOWSKI       

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ