Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję na  28 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 11:00  IV sesję  Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. w sprawie zmiany uchwały NR 380/XLVIII/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
 9. Uchwała RM ws. ustanowienia roku 2019 Rokiem gen. Władysława Andersa
  i organizacji obchodów jubileuszowych
 10. Uchwała RM ws. zmian w budżecie Miasta Sierpca na rok 2018 r.
 11. Uchwała RM ws. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018
 12. Autopoprawka do projektu budżetu na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019-2028.
 13. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata
  2019 – 2028
 14. Uchwała Budżetowa Miasta Sierpca na rok 2019.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 Z poważaniem                      

                        DARIUSZ MALANOWSKI            

                                                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ