W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U z 2018 roku, poz.1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się z mocy prawa w prawo własności. Jeżeli do tej pory właściciel lokalu lub budynku mieszkalnego wybudowanego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste uiszczał opłatę roczną za użytkowanie wieczyste to obecnie będzie wnosił opłatę za przekształcenie w takiej samej wysokości przez okres 20 lat. 

Opłatę za przekształcenie za rok 2019 należy wnieść w terminie do dnia 29 lutego 2020r. W pozostałych latach termin ten upływa z dniem 31 marca każdego roku.

Potwierdzeniem przekształcenia będzie wydane z urzędu odpowiednie  zaświadczenie Burmistrza Miasta Sierpca. Każdy właściciel/współwłaściciel otrzyma taki dokument bezpłatnie w terminie do 12 miesięcy od dnia przekształcenia, bez konieczności składania wniosku. Zaświadczenie będzie również przesłane do IV Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sierpcu oraz do Starostwa Powiatowego w Sierpcu.  

Właściciel nieruchomości może uzyskać takie zaświadczenie wcześniej. W tym celu powinien złożyć stosowny wniosek, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł. W takim przypadku zaświadczenie uzyska w terminie do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku zamiaru zbycia lokalu/nieruchomości zaświadczenie można uzyskać w terminie do 30 dni.

Zaświadczenie zawiera informację o wysokości i okresie wnoszenia opłaty a także możliwości uzyskania bonifikaty z tytułu jednorazowej spłaty. Zgodnie z Uchwałą Nr 57/VIII/2019 z dnia 13 marca 2019 roku na pisemny wniosek właściciela/współwłaściciela udziela się bonifikaty jeśli zgłoszą oni zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa, w kwocie pozostającej do spłaty i nie posiadają zaległości z tytułu rocznych opłat przekształceniowych oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste obowiązujące do dnia przekształcenia.

Bonifikata udzielana jest w wysokości:

  • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie; (tj. w 2019 roku)
  • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu; (tj. w 2020 roku)
  • 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu; (tj. w 2021 roku)
  • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; (tj. w 2022 roku)
  • 5% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu; (tj. w 2023 roku)

Po 2023 roku bonifikata nie obowiązuje.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11a i na stronie internetowej urzędu.

Zgodnie z art. 7 ust. 7 w/w ustawy właściciel/współwłaściciel gruntu w każdym czasie wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa) i skorzystać z odpowiedniej wysokości bonifikaty obowiązującej w danym roku.