Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na 17 kwietnia 2019 r. (środa) na godz. 11:00  X sesję  Rady  Miejskiej Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. powołania Komisji Weryfikacyjnej.
 9. Uchwała RM ws. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej
 10. Uchwał RM ws. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 11. Uchwała RM ws. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
 12. Uchwała ws. nadania Miejskiemu Przedszkolu Nr 3 imienia Niedźwiadka Wojtka.
 13. Uchwała RM ws. obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.
 14. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 15. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
 16. Uchwała RM ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 17. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Sierpca za 2018 rok.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.                 

Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca 

Dariusz Malanowski