Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na 21 sierpnia 2019 r. na godz. 11:00 XVII sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII, XIV, XV, XVI sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających
 9. Uchwała RM ws. przyjęcia „Programu profilaktycznego szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Sierpca w wieku 65+ na lata 2019-2020”
 10. Uchwał RM ws. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Sierpc
 11. Uchwała RM ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc.
 12. Uchwała RM ws. określenia składu osobowego Rady Fundacji „Sierpc 2000”
 13. Uchwala RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (dot. dz.1362/60).
 14. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na 3 lat (dot. dz. Przy ul. Piłsudskiego)
 15. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na 3 lat (dot. dz. przy ul. Konstytucji 3 Maja)
 16. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na 3 lat (dot. dz. przy ul. Malinowej)
 17. Uchwała RM ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu w 2019 r. (dot. ul. Świętokrzyskiej)
 18. Uchwała RM ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu w 2019 r. (dot. ul. Dworcowej)
 19. Uchwał RM ws. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dzwonnica Opactwa SS. Benedyktynek)
 20. Uchwał RM ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019 – 2028.
 21. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
 22. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu w 2018 roku oraz Oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2018 dla gminy Miasta Sierpc.
 23. Sprawy różne.
 24. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

 

Dariusz Malanowski

         Przewodniczący Rady Miejskiej