2 września 2019 r. została ogłoszona lista rekomendowanych do dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w których to Gmina Miasto Sierpc złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ulicy Józefa Piłsudskiego (odcinek od ul. Ignacego Paderewskiego do ul. Adama Mickiewicza). 

Zadanie, którego szacunkowa kwota realizacji opiewa na 1 714 693,27 zł, zostanie dofinansowany w kwocie 1 200 285,00 zł, co stanowi aż 70% wsparcia ze środków Budżetu Państwa. W ramach inwestycji zostanie wykonany odcinek około 370 metrów jezdni o szerokości 7,0 m wraz z zjazdami oraz ciągiem pieszo-rowerowym o szerokości 2,5 m. Ponadto zostanie wykonana nowa instalacja oświetlenia ulicznego wraz z odwodnieniem odprowadzającym wody deszczowe.
Dziękujemy Panu Staroście Mariuszowi Turalskiemu oraz Wicestaroście Jarosławowi Ocickiemu za wymierne wsparcie Miasta podczas naboru. 
Dofinansowanie w kwocie 6 102 440 zł otrzymała także powiatowa droga znajdująca się w na terenie miasta - ul. Konstytucji 3 Maja. Jest to duży sukces, ponieważ jest to jedna z ważniejszych arterii komunikacyjnych w mieście. W tej inwestycji Miasto Sierpc partycypuje w 50% wartości udziału własnego, czyli ponad 700 tysięcy.