Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506) zwołuję na 25 września 2019 r.
(środa) na godz. 11:00
XIX Sesję Rady Miejskiej Sierpca
, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVII, XVIII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady i przewodniczących komisji.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. skargi na Burmistrza Miasta Sierpca w przedmiocie skargi na nieupublicznianie w Biuletynie Informacji Publicznej zamówień publicznych poniżej kwoty 30 000 Euro
 9. Uchwała RM ws. skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Sierpca w przedmiocie zameldowania na pobyt stały
 10. Uchwał RM ws. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
 11. Uchwała RM ws. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Sierpc
 12. Uchwała RM ws. sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu
 13. Uchwala RM ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu
 14. Uchwał RM ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019 – 2029.
 15. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

                                                                                                            

Z poważaniem

Dariusz Malanowski

Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca