Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 9 października 2019 r. (środa) na godz. 15:00 XX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
  3. Uchwała RM ws. przystąpienia Gminy Miasto Sierpc do realizacji projektu pn. "Sierpc 2.0- Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem", w ramach organizowanego przez Departament Programów Pomocowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju konkurs pn. "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców"
  4. Uchwała RM ws. przystąpienia Gminy Miasto Sierpc do realizacji projektu "Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od. ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II), w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
  5. Uchwała RM ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sierpeckiemu w 2020 roku.
  6. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029
  7. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 r.
  8. Zakończenie obrad.

                                                                            

                                                             Z poważaniem

                                                                                               Dariusz Malanowski

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej