Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) zwołuję na  27 listopada 2019 r. (środa) na godz. 11:00  XXII sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji oraz przewodniczącej Klubu Radnych "Sierpczanie'.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 8/II/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. ws. powołania i określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca.
 9. Uchwała RM ws. uchwalenia "Programu współpracy Miasta Sierpc z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020".
 10. Uchwała RM ws. uchylenia Uchwały Nr 288/XXXIV/2017 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
 11. Uchwała RM ws. nabycia nieruchomości.
 12. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat (Narutowicza).
 13. Uchwała RM ws. nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sierpcu.
 14. Uchwała RM ws. opłaty od posiadania psów na 2020 rok.
 15. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 16. Uchwała RM ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 17. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2020 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 18. Uchwała RM ws. obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na 2020 r. na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 19. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
 20. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2019 r.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

 

   Z poważaniem

 

                        DARIUSZ MALANOWSKI

                                                                                     PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ