Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506) zwołuję na  18 grudnia 2019 r. (środa) na godz. 10:00  XXIII sesję Rady  Miejskiej  Sierpca,  która odbędzie się  w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących komisji oraz przewodniczącej Klubu Radnych "Sierpczanie"
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mieście Sierpc na rok szkolny 2019/2020
 9. Uchwała RM ws. zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 1 Słoneczna Jedyneczka w Sierpcu
 10. Uchwała RM ws. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 11. Uchwał RM ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 12. Uchwała RM ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 13. Uchwala RM ws. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 14. Uchwała RM ws. utworzenia jednostki organizacyjnej Klub Senior + i jego włączenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu
 15. Uchwała RM ws. zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu
 16. Uchwała RM ws. przystąpienia Gminy Miasto Sierpc do realizacji projektu pn. „Naukowy Zawrót Głowy- innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc”, dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1Edukacja ogólna RPO WM, konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18.
 17. Uchwała RM ws. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sierpca na 2020 rok.
 18. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na dzierżawę części działki w drodze bezprzetargowej na okres trzydziestu lat
 19. Uchwała RM ws. nabycia nieruchomości (działka nr 2322)
 20. Uchwała RM ws. nabycia nieruchomości (działka nr 2308)
 21. Uchwał RM ws. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych
 22. Uchwał RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2019 – 2029
 23. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
 24. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2020-2029
 25. Uchwała Budżetowa Miasta Sierpca na rok 2020.
 26. Sprawy różne.
 27. Zakończenie obrad.