W odmiennej, ze zrozumiałych względów, niż w latach ubiegłych konwencji 23 czerwca br. w sali teatralnej Centrum Kultury i Sztuki zostali uhonorowani najbardziej utalentowani uczniowie sierpeckich szkół podstawowych.

Była to już dwudziesta edycja Nagród Burmistrza Miasta Sierpca, gdyż  praktyka wyróżniania  uczniów odnoszących spektakularne sukcesy w nauce, sporcie oraz różnych dziedzinach sztuki trwa nieprzerwanie od 2001r. Zgodnie z Zasadami przyznawania Nagród  Burmistrza dla  uczniów  szkół  podstawowych Miasta Sierpc, które radni Rady Miejskiej przyjęli Uchwałą Nr 120/XV/2008 w dniu 6 lutego 2008r., a następnie zmodyfikowali Uchwała Nr 398/LI/2018 w dniu 31 stycznia 2018r. nagrodę mógł uzyskać uczeń, który spełnił łącznie trzy następujące warunki:  

1) uczęszcza do klas od IV do VIII w miejskiej szkole podstawowej (tj. w Szkole  Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej, w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego lub  w I Prywatnej Szkole Podstawowej w Sierpcu),

2)  uzyskał przynajmniej bardzo dobrą ocenę końcową z zachowania,

3) odnotował udokumentowane, co najmniej szczebla wojewódzkiego, wybitne osiągnięcie artystyczne lub sportowe, promujące szkołę lub miasto ewentualnie udokumentowane wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie wiedzy lub nauki, potwierdzone w zewnętrznych konkursach lub olimpiadach.

Wnioski o przyznanie nagród składali do dyrektorów szkół, z zachowaniem wyznaczonego terminu, nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie należały do Rad Pedagogicznych. Każda ze szkół dysponowała limitem nagród, wynikającym z ogólnej liczby uczniów uczęszczających do klas IV – VIII. Generalnie jedna nagroda przypadła na stu uczniów, a jej wartość w br. wzrosła do 1 000 złotych.

W trakcie uroczystości, w obecności Przewodniczącego Rady Miejskiej, Zastępcy Burmistrza, pracowników Wydziału Oświaty i Kultury, dyrektorów szkół oraz rodziców uczniów, Burmistrz – Jarosław Perzyński dokonał wręczenia nagród 10 wyróżniającym się w różnych dziedzinach sierpczanom młodego pokolenia:

  • Adrianowi Jastrzębskiemu (kl. VIIC), Julii Nowak (kl. VIIA), Jakubowi Kwiatkowskiemu (kl. VIIID), Julii Tybuszewskiej (kl. VIIA) i Amelii Witkowskiej (kl. VIIIB) – uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
  • Annie Skwierawskiej – uczennicy klasy VIII I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
  • Zuzannie Łobińskiej (kl. VIIIC), Filipowi Makowskiemu (kl.VIIA), Maciejowi Graczykowskiemu (kl. VIIIA) i Olafowi Wiśniewskiemu (kl. VIIIB) - uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,

 

Na zakończenie Burmistrz gratulując wyróżnionym zapowiedział, iż od przyszłego roku szkolnego będą obowiązywały nowe zasady premiowania wyróżniających się w sposób szczególny uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Sierpca.  

001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.JPG006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG010.JPG011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG020.JPG022.JPG023.JPG024.JPG025.JPG026.JPG027.JPG028.JPG029.JPG030.JPG031.JPG032.JPG033.JPG034.JPG035.JPG036.JPG037.JPG