Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pt. „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II, „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.18 ”Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 r.

Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Udział w nim pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji urząd – inwestor/przedsiębiorca.