Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Naukowy Zawrót Głowy - innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM, konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18.

 

Wartość projektu: 1.607.506,37 zł.

Wysokość dofinansowania: 1.445.281,01 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.  

 

W ramach realizacji projektu odbędą się zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, jak również zajęcia podnoszące poziom kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy edukacyjne oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Doposażone zostaną szkolne pracownie przedmiotowe w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.

Rekrutacja dla Szkoły Podstawowej nr 2

Rekrutacja dla Szkoły Podstawowej nr 3