Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych – 121, w ramach umowy dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/173/19 z dnia 23 września 2019r.

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Sierpc, w partnerstwie z Fundacją Razem dla Środowiska z siedzibą w Warszawie, oddział w Opolu, ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków z siedzibą w Radomiu oraz Politechniką Warszawską.

 

Wartość projektu: 1.964.655,59 zł.

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.502.961,53 zł.

 

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 265.228,50 zł.

 

Wkład własny: 196.465,56 zł.

 

Cel projektu: Podniesienie jakości życia w mieście poprzez wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, służącego tworzeniu przestrzeni przyjaznych do życia.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców poprzez szereg działań proekologicznych. W ramach działań inwestycyjnych zostaną zastosowane nowoczesne technologie z zakresu oświetlenia miejskiego oraz gospodarki odpadami.

 

Zadania do realizacji w ramach projektu:

  1. Wdrożenie inteligentnych rozwiązań pozwalających znacząco ograniczyć zużycie energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia miasta poprzez wymianę w wybranych lokalizacjach lamp na energooszczędne technologie LED, co wpłynie na jakość oświetlenia w mieście i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
  2. Zastosowanie rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – ultradźwiękowe czujniki wypełniania kontenerów na śmieci.
  3. Kampania edukacyjna dla mieszkańców, pracowników JST, podległych jednostek i zarządców osiedli – działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
  4. Wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza (mapa jakości powietrza prezentująca aktualny i prognostyczny stan jakości powietrza w Sierpcu.
  5. Warsztaty i lekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach z zakresu ekologii.
  6. Działania edukacyjne dla osób dorosłych z zakresu ochrony środowiska.

 

W ramach realizacji projektu powstał portal informacyjno – edukacyjny dostępny pod adresem https://smartcity.sierpc.pl/. W zakładce „Baza wiedzy”, następnie „Materiały wideo” zamieszczone zostały filmy edukacyjne mówiące o zasadach segregacji odpadów.