Projekt realizowany przez Gminę Miasto Sierpc,  w tym:  Szkołę Podstawową nr 2 im. Armii Krajowej  w Sierpcu oraz Szkołę Podstawową nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020,

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkołach zawodowych)

 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych i umiejętności uniwersalnych u łącznie 468 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu, w tym wsparcie 82 uczniów o specjalnych potrzebach w Sierpcu do 30.06.2022 poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych dostosowanych do ich potrzeb od IX 2020 do VI 2022 oraz 54 nauczycieli w Sierpcu poprzez objęcie ich szkoleniami podnoszącymi ich kompetencje.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli,
  • Doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 2,
  • Doposażenie pracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej nr 3,
  • Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe,
  • Zajęcia metodą eksperymentu,
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych,
  • Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach,
  • Wyjazdy edukacyjne.

Dokumenty projektu:

– Regulamin rekrutacji /pobierz/

– Karta zgłoszenia ucznia do projektu /pobierz/

– Deklaracja nauczyciela uczestnictwa w projekcie /pobierz/

– Oświadczenie o rezygnacji ucznia z uczestnictwa w projekcie /pobierz/