Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) zwołuję na 21 października 2020 r. (środa) na godz. 10:00 XXXV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji RM.
 4. Informacja Burmistrza o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczącej Klubu Radnych "Sierpczanie".
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzenie Sierpeckiego Klastra Energii.
 10. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na okres pięciu lat.
 11. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 12. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 13. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 14. Uchwala RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 15. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 16. Uchwała RM ws wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat.
 17. Uchwała RM ws. ustalenia wysokości opłat w Miejskim Żłobku w Sierpcu.
 18. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 r.
 19. Sprawy różne.

20 Zakończenie obrad.

                                                                                                            

                                                                                                          Z poważaniem

 

  DARIUSZ MALANOWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ