Dzień 14 października upłynął Burmistrzowi Miasta Sierpca pod znakiem odwiedzin w miejskich przedszkolach i szkołach. Jarosław Perzyński w obecności swojego Zastępcy Piotra Nowakowskiego oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury – Marka Z. Zdrojewskiego uhonorował sześcioro nauczycieli oraz dyrektora z jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc prestiżową Nagrodą Burmistrza.

W każdym przypadku wręczanie odbywało się w trakcie kameralnych uroczystości zorganizowanych w związku z Dniem Edukacji Narodowej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. W Miejskim Przedszkolu Nr 1 Słoneczna Jedyneczka wyróżniona została pani Danuta Borowska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, w Miejskim Przedszkolu Nr 2 – pani Urszula Podlaska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, w Miejskim Przedszkolu Nr 3 im. Niedźwiadka Wojtka - pani Marzanna Domżalska – nauczyciel wychowania przedszkolnego, natomiast w Szkole  Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego – pan Waldemar Frydrychowicz – nauczyciel wychowania fizycznego. Z kolei do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej trafiły trzy nagrody przyznane odpowiednio pani Annie Trzcińskiej – jej dyrektorowi, pani Elżbiecie Olszewskiej - Lamka – nauczycielowi informatyki oraz panu Dariuszowi Malanowskiemu – koordynatorowi ds. kultury fizycznej oraz nauczycielowi wychowania fizycznego.

Nagroda Burmistrza Miasta Sierpc jest przyznawana corocznie, od 1997r., uzyskującym szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom zatrudnionym w miejskich placówkach oświatowych. Złożone przez dyrektorów szkół i przedszkoli wnioski o przyznanie przedmiotowego wyróżnienia nauczycielom (o przyznanie Nagrody Burmistrza dyrektorowi wnioskuje Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury) są rozpatrywane przez Zespół ds. Nagród i Odznaczeń powoływany zarządzeniem Burmistrza. W skład Zespołu wchodzą: dwaj radni Rady Miejskiej, przedstawiciel Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu i po jednym reprezentancie zarządów oddziałów związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Przedmiotowemu gremium przewodniczy Zastępca Burmistrza. Przyznając nagrody Zespół opiera się na zasadach określonych w § 20 – 28 regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (…) przyjętym Uchwałą Nr 132/XIX/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 25 września 2019r.

W bieżącym roku, w wyznaczonym terminie, tj. do 21 września,  wpłynęło dziewięć wniosków, spośród których Zespół ds. Nagród  i Odznaczeń, uwzględniając możliwości funduszu nagród, ostatecznie zarekomendował  siedem nagród w wysokości 3 850 złotych brutto każda.