Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) zwołuję na 24 listopada 2021 r. (środa)
na godz. 11:00
LIII Sesję Rady Miejskiej Sierpca
, która odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. zmiany w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Sierpca na 2021 rok.
 9. Uchwała RM ws. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 10. Uchwała RM ws. nadania statutu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu.
 11. Uchwała RM ws. uchwalenia "Programu współpracy Miasta Sierpca z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".
 12. Uchwała RM ws. obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.
 13. Uchwala RM ws. wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat - ul. 11 Listopada.
 14. Uchwała RM ws. wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat - ul. Konrada I Mazowieckiego.
 15. Uchwała RM ws. wydzierżawienia nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat - ul. Stanisława Staszica.
 16. Uchwała RM ws. określenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej Sierpca i przewodniczących Zarządów Osiedli oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
 17. Uchwała RM ws. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sierpca.
 18. Uchwała RM ws. opłaty od posiadania psów na 2022 rok.
 19. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad.

                                                                                                           

 

 

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej

/-/

Zbigniew Długokęcki