• Podpisanie umowy dofinansowania przebudowy ul. Gabriela Narutowicza

W minioną sobotę podpisaliśmy umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 3 960 000 złotych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Narutowicza w Sierpcu – szlaku komunikacyjnego do Perły Mazowsza – Muzeum Wsi Mazowieckiej”. Remont przewidywany jest w latach 2022 – 2024.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.  Pełen zakres inwestycji infrastrukturalnej obejmuje przebudowę ulicy Gabriela Narutowicza (od skrzyżowania z ul. Piastowską do skrzyżowania z ul. Generała Leopolda Okulickiego) w Sierpcu.

W ramach prac zostaną wykonane m.in. prace ziemne - kanalizacja deszczowa, nowa konstrukcja jezdni, budowa parkingów i ścieżek rowerowych, a także nowoczesne punkty segregacji odpadów.

  • Wciągnięcie na maszt przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu flagi Województwa Mazowieckiego

Podczas wizyty Pana Marszałka dokonano uroczystego wciągnięcia flagi Mazowsza na maszt przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.  

  • Otwarcie klubu Senior w Sierpcu

Klub Seniora w Sierpcu jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Płocku z firmą THANERO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jego odbiorcami są osoby w wieku powyżej 50 roku życia, zamieszkujące na terenie powiatu sierpeckiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Placówka działa w budynku świetlicy na ul. Targowej w Sierpcu. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie Klubu Seniora.

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Adamowi Struzikowi za wspieranie Sierpca w wielu ważnych dla Mieszkańców inicjatywach lokalnych oraz inwestycji realizowanych na terenie Naszego Miasta.

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG