Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na 25 stycznia 2023 r. (środa) na godz. 11:00 LXXIV Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2025 roku.
 9. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 10. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 11. Uchwała RM ws. ustalenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w trakcie postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc wobec kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, określenia liczby punktów za poszczególne kryteria i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 12. Uchwała RM ws. obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.
 13. Uchwała RM ws. obniżenia ceny wywoławczej w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości.
 14. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładów niepieniężnych do jednoosobowej spółki Gminy Miasta Sierpc pod firmą Ciepłownia Sierpc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nieruchomości gruntowych w zamian za objęcie udziałów.
 15. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na wniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w formie aportu do spółki SIM Północne Mazowsze wraz z Koncepcją Architektoniczną.
 16. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 17. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 18. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 19. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 20. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 21. Uchwała RM ws. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Sierpca i nadania jej Statutu.
 22. Uchwała RM ws. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sierpca na 2023 rok.
 23. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.
 24. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 – 2029.
 25. Sprawy różne.
 26. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski