Od lewej strony symbol graficzny-flaga Polski, od prawej strony symbol graficzny-godło Polski.

Gmina Miasto Sierpc – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023” dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania Programu:

468.898,90 zł

Całkowita wartość Programu:

468.898,90 zł

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

W ramach Programu przewidziano wsparcie dla 18 osób, w tym:

 • 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • 9 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
 • osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, wystawa);

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów, do których należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zgłoszenia uczestnika programu można dokonać:

 • przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do MOPS w Sierpcu);
 • w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • poprzez złożenie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 12, w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 - 15:00, w terminie do 17.03.2023 r.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Informacje na temat Programu i uczestnictwa w nim można uzyskać pod nr telefonu 24 275 46 44 wew. 29.

Karta Zgłoszenia do programu

Załącznik do Karty zgłoszenia do Programu

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023