Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję na 22 marca 2023 r. (środa) na godz. 11:00 LXXVI Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sierpcu, ul. Piastowska 11a.

Porządek  dzienny  posiedzenia:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie dziennego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIV i LXXV sesji RM.
 4. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady, przewodniczących Komisji oraz przewodniczących Klubów Radnych.
 5. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Uchwała RM ws. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
 9. Uchwała RM ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.
 10. Uchwała RM ws. uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Sierpc na rok 2023".
 11. Uchwała RM ws. zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnych oraz przebiegu dróg gminnych.
 12. Uchwała RM ws. ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania na terenie Gminy Miasta Sierpc.
 13. Uchwała RM ws. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sierpc.
 14. Uchwała RM ws. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Sierpc, sposobu rozliczenia tych dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań.
 15. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - ul. Płocka.
 16. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat - ul. Piastowska.
 17. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat - ul. Stefana Żeromskiego.
 18. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na kontynuację dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat - ul. Walerego Wróblewskiego.
 19. Uchwała RM ws. wyrażenia zgody na dzierżawę działek w drodze bezprzetargowej na okres 29 lat.
 20. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 21. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 22. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 23. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 24. Uchwała RM ws. sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 25. Uchwała RM ws. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 26. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 27. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 28. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 29. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 30. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 31. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 32. Uchwała RM ws. sprzedaży z bonifikatą w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu przynależnego do sprzedawanego lokalu.
 33. Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2023 rok.
 34. Uchwała RM ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sierpca na lata 2023 – 2029.
 35. Sprawy różne.
 36. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/Dariusz Malanowski