położona jest w południowo wschodniej części powiatu płockiego na terenie krainy Mazowiecko Podlaskiej. W krajobrazie dominują tereny równinne i lekko faliste. Około 87 % całkowitej powierzchni gminy stanowią użytki rolne a tylko niewiele ponad 6 % tereny leśne.

Gmina Staroźreby leży w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. Występująca w krajobrazie Gminy sieć rowów melioracyjnych odprowadza wodę do rzek Sierpienicy i Płonki oraz częściowo do Karsówki i Mołtawy. W dorzeczu rzeki Płonki znajduje się ciąg przyrodniczo - krajobrazowy, na terenie którego buduje swoje gniazda objęty ochroną - perkoz dwuczuby.

W miejscowości Staroźreby znajdują się pomniki przyrody tj. jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny oraz dąb szypułkowy.

Na terenie gminy znajduje się 37 sołectw w skład których wchodzi 57 miejscowości.

Gmina Staroźreby, jest gminą rolniczą - struktura zasiewów przedstawia się następująco:

  • zboża ogółem 7.739 ha tj. 76,6%, ziemniaki 917 ha - 9,1%, przemysłowe 711 ha - 7%;
  • pogłowie: bydła wynosi 4.711 szt. w tym krowy mleczne 2.616 szt., trzody chlewnej 12.670 szt.

Infrastruktura techniczna:
  • mieszkańcy gminy zaopatrywani są z dwóch stacji uzdatniania wody we wsiach Rogowo i Staroźreby,
  • gospodarka ściekowa - w m. Staroźreby znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni kolektorem kanalizacji sanitarnej z 320 nieruchomości.

Wśród organizacji działających na terenie gminy należy wymienić:
  • 10 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym Jednostki w Staroźrebach i Nowej Górze są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na terenie Gminy funkcjonują:
  • 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja z siedzibą w Staroźrebach i Nowej Górze, oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne Technikum Ekonomiczne i Liceum Ogólnokształcące,
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach z filią w Nowej Górze
  • 2 ośrodki zdrowia - Niepubliczny w Staroźrebach i Publiczny w Nowej Górze.


Zespoły zabytkowe i historyczne
Staroźreby:
1. Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Onufrego - wybudowany w połowie XIX wieku oraz dzwonnica z końca XIX w.
2. Zajazd położony przy ul. Płockiej z I połowy XIX w.
3. Zespół pałacowo - parkowy, pałac XVIII - XIX wiek, brama wjazdowa II połowa XIX w. Park o pow. 8, 46 ha z pocz. XIX wieku.
4. Młyn 1936 rok.
5. Młyn parowy - obecnie elektryczny z 1918
6. Wiatrak koźlak - 1927 rok.

Góra Nowa:
1. Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba (drewniany) - 1723 r.
2. Dzwonnica koniec XIX wieku.
3. Zespół dworski, dwór koniec XIX wieku

Bromierzyk:
Zespół dworski, dwór początek XX w., młyn spichlerz, początek XX wieku, park początek XX w. (obecnie w budynkach mieści się szkoła Podstawowa w Bromierzyku Wsi)

Bromierz:
Zespół dworski, dwór i park początek XX w.

Bylino:
Młyn wodny pocz. XX wieku (na rzecze Płonce).
Przyrodniczo cennym jest również pozostałość po parku dworskim, we wsi Rostkowo, na terenie którego występują stawy nieużytkowe, aleja drzew oraz roślinność łęgowa.


Urząd Gminy w Staroźrebach
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby
tel./fax (0-24) 261-70-02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.