Tytuł projektu: „Otwórz się na wiedzę”


Program Operacyjny:  Kapitał Ludzki
Działanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Termin realizacji: wrzesień 2010 / czerwiec 2011
Całkowita wartość projektu: 134 640,00 zł.
Kwota dofinansowania z EFS: 126 640,00zł