Tytuł projektu: ”Sierpecki Piknik Naukowy” 


Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
Całkowita wartość projektu: 48.020,16 zł
Kwota dofinansowania: 100% EFS 48.020,16 zł