Tytuł projektu: Indywidualizacja nauczania kluczem do sukcesu dla sierpeckich dzieci z klas I-IIIProgram Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekt systemowy
Termin realizacji: wrzesień 2013/czerwiec 2014
Całkowita wartość projektu: 223 891,37 zł
Kwota dofinansowania: 100% EFS 223 891,37 zł

 

Projekt realizowany jest w dwóch sierpeckich szkołach podstawowych Nr 2 i 3, skierowany jest do uczniów z klas I – III.

Dzięki pozyskanym środkom doposażymy bazę dydaktyczną, przeprowadzimy cykl zajęć dodatkowych co w sposób bezpośredni wpłynie na ograniczanie dysfunkcji rozwojowych u dzieci oraz wpłynie na wzrost wiedzy i umiejętności u dzieci szczególnie uzdolnionych.

Celem projektu jest zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia.

Aktualnie trwają czynności przy rekrutacji dzieci na poniższe zajęcia:

 1.  Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych  muzyczno-teatralnie
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie
 1. Zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami  rozwoju mowy
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
 • Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne - muzykoterapia dla dzieci niepełnosprawnych
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno–przyrodniczych
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Projekt współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego