W 2015r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miastu Sierpc przyznano dotacje w kwocie 174.336,00zł na zadnie polegające na: „Przywrócenie walorów przyrodniczych Parku Solidarności i przyległych zwartych terenów zielonych - zakup i nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich„

 

 


 

    1. Renowacja zbiornika wodnego JEZIÓRKA znajdującego się na terenie miasta. Całkowita wartość                zadania 690 382,54 w tym pożyczka 441 002,54 zł. Zrealizowano w 2008 roku.

     2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach położonych na północ od ul. Kościuszki w Sierpcu od         2008 do 2012

  1. I i II etap kwota łączna 3 466 924,52 zł w tym pożyczka 2 256 000,00 zł

  2. III etap kwota łączna 1 214 309,41 zł w tym pożyczka 787 320,00 zł

  3. IV etap kwota łączna 414 592,35 zł w tym pożyczka 265 000,00 zł

  4. V etap kwota łączna 1 271 468 zł w tym pożyczka 770 000,00zł

  1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Żeromskiego, Benedyktyńskiej, Plac Chopina – I etap ulica Żeromskiego. Wartość inwestycji 1 420 596,00 zł, w tym pożyczka 742 998,00 zł z WFOŚiGW. Inwestycja budowana była wspólnie z powiatem, którego udział finansowy w tym przedsięwzięciu wyniósł 321 000,00zł. Realizacja w 2012r

  2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sierpcu – II etap. Dofinansowanie w kwocie 114 790,00 w formie dotacji. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 298 090 zł. Termin realizacji: 09.08.2012 do 05.10.2012

  3. W 2012r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miastu Sierpc przyznano dotacje na zadnie polegające na usunięciu i unieszkodliwieniu materiałów zawierających azbest z terenu naszego miasta. Dotacja w kwocie 18.753,12 zł celem wykonania wyżej wymienionego zadania. W rezultacie usunięto i zutylizowano 31,720 ton płyt azbestowo cementowych.