1. Realizacja projektu w 2010 pt. „Kajakiem po inicjatywy lokalne” w MJWPU w ramach działania 6.3 POKL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich wartość projektu 49 989,01 zł. 100% EFS.

  2. Realizacja projektu w 2010/2011 pt.: ”Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków” w ramach działania 9.1.1 POKL – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej całkowita wartość projektu 609 137,00 zł. wkład własny gminy 9600,00zł, wkład EFS 599 537,00zł.

  3. Realizacja projektu w 2010/2011 pt. „Otwórz się na wiedzę” w ramach działania 9.1.2 POKL – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu 134 640,00 zł. wkład własny gminy 8 000,00 zł, wkład EFS 126 640,00zł.

  4. Realizacja projektu pt. :”Sierpecki Piknik Naukowy” w ramach działania 9.5 POKL - Oddolne inicjatywy edukacyjne. Całkowita wartość projektu 48 020,16 zł. 100% EFS.

  5. TRWA projekt pt. „Sierpeccy Badacze” w ramach POKL - Całkowita wartość projektu 720 930,00 zł. Wkład własny- 21 880,00 zł. Kwota 699 050,00 jest z EFS.