położona jest w północnej części powiatu Sierpeckiego. Zajmuje obszar o powierzchni 11508 ha. W skład gminy wchodzi 29 sołectw oraz 30 miejscowości. Gminę zamieszkuje 4494 mieszkańców. Podstawową działalnością mieszkańców gminy jest rolnictwo, rozwinięte na gruntach o dość zróżnicowanych warunkach glebowych, ze znacznym udziałem użytków o średnich i niskich klasach bonitacyjnych.

Istniejący kompleks leśny znajdujący się w dorzeczu rzeki Skrwy przeznaczony jest dla celów wypoczynkowych, rekreacji oraz sportu. Tereny te położone są w otulinie krajobrazu chronionego, odznaczają się dobrze zachowanymi warunkami naturalnymi, czego dowodem są żyjące tam bobry.

HISTORIA GMINY

Nazwa Rościszewo pochodzi od słowiańskiego imienia ROŚCISZ, co stanowi zdrobniałą formę ROŚCISŁAW. Nie wszyscy wiedzą, ale Rościszewo posiada tradycje miejskie z 1752 roku, jeden z właścicieli tutejszych dóbr pułkownik, poseł i stolnik płocki Józef Jeżewski wyjednał u Króla Augusta III przywileje miejskie z których nie skorzystał. Stał się on panem Rościszewa poprzez małżeństwo z Katarzyną z domu Rościszewską.


TURYSTYKA

Na terenie gminy zlokalizowane są pomniki przyrody podlegające ochronie:

 • Park w Łukomiu, w którym znajdują się: 2 lipy, dąb, aleja grabowa i topola;
 • Park w Rościszewie, w którym znajdują się: grab, jesion, aleja lipowa, jawor i lipa.

Do infrastruktury turystycznej zaliczamy:

 • Ośrodek Wypoczynkowo - Jeździecki „RANCHO” w Nowym Zamościu;
 • Bar Gastronomiczny „DISCO” w Rościszewie;
 • Kompleksy leśne znajdujące się w dorzeczu rzeki Skrwy przeznaczone do celów wypoczynkowych i sportowych.

ZABYTKI
 • Kościół w Rościszewie wybudowany w 1781 r. w stylu barokowym;
 • Dwór w Rościszewie z XVIII wieku w którym często gościł Fryderyk Chopin;
 • Kościół, drewniany w Łukomiu, wybudowany w 1761 r.;
 • Dworek drewniany w Łukomiu z przełomu XVIII i XIX w.;
 • Cmentarz Rzymsko - Katolicki w Łukomiu i Rościszewie.

ROLNICTWO

Ogółem powierzchnia gruntów - 11508 ha w tym gospodarstwa indywidualne - 10712 ha z czego:

 • użytki rolne - 9229 ha
  - grunty orne - 6780 ha
  - sady - 5 ha
  - łąki i pastwiska - 1444 ha
 • Lasy - 929 ha
 • Pozostałe grunty - 554 ha
Procentowa struktura zasiewów: pszenica - 3,93 %, żyto - 29,9 %, jęczmień - 4,8 %, owies - 4,3 %, pszenżyto - 14,9 %, mieszanki - 27,1 %, kukurydza na ziarna - 0,9 %, ziemniaki - 7,5 %, buraki - 1,6 %, pozostałe - 0,09 %


Pogłowie zwierząt:

 • bydło 5164 sztuki w tym krowy mleczne 2724 sztuk
 • trzoda chlewna 17273 sztuk

KULTURA
Na terenie Gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie.
Corocznie odbywa się turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Rościszewo oraz w Dniu św. Floriana odbywają się uroczystości Dnia Strażaka.SPORT na terenie gminy działają następujące kluby sportowe:

 • Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Rościszewo;
 • Ludowy klub Sportowy „Skrwa” Łukomie.


GOSPODARKA
Najważniejsze podmioty gospodarcze to:
 • PPH „Cegłotex” producent ceramiki budowlanej Babiec Piaseczny;
 • hodowla wylęgarni drobiu Babiec Piaseczny 44;
 • „Filpol” baza handlowa stacja paliw Łukomie;
 • zakład mięsny „Trojka” Rościszewo, ul. Jana Pawła II 38 a
 • sklep rolniczo - przemysłowy Rościszewo, ul. Armii Krajowej 12;
 • piekarnia.