Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych

Ul. Braci Tułodzieckich 2

tel. 22 350 65 15

Godziny urzędowania:  7.00 – 15.00

Dyrektor Monika Jastrzębska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych swoją działalność rozpoczęło z dniem 01 stycznia 2020 roku na podstawie uchwały nr. 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019 roku. SCUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art.10b ustawy o samorządzie gminnym, oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Sierpc. Centrum obsługuje n/w jednostki:

 1. Miejskie Przedszkole nr 1 w Sierpcu
 2. Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
 3. Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
 4. Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu
 5. Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu
 6. Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu
 7. Miejski Żłobek w Sierpcu

Do zadań SCUW zgodnie ze statutem należy obsługa finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych, która obejmuje w szczególności:

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych;

- przygotowanie danych do sprawozdań statystycznych;

- prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

- prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych – sporządzanie list i wypłacanie wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi urzędami;

- opracowywanie na potrzeby Burmistrza Miasta Sierpc analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek. 

 

Telefony alarmowe 112:
Policja - 997 centrala 024 275-92-00
Pogotowie - 999
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - tel. 275-20-66, 506-156-578

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie wodno-kanalizacyjne (0-24) 275-15-12

Nowe lampy LED przy ul. Jana Pawła II zostały podłączone.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji zadań dofinansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Sierpeckie Partnerstwo.

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Sierpcu”,
 • całkowita wartość zadania: 200 001,37 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 32 877,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu”
 • całkowita wartość zadania: 55 143,85 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 32 560,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw w Parku T. Mirosławskiego w Sierpcu”,
 • całkowita wartość zadania: 51 757,48 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 31 853,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Pływająca fontanna na Jeziórkach – dostawa wraz z uruchomieniem”
 • całkowita wartość zadania: 123 600,01 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 78 646,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu”
 • całkowita wartość zadania: 200 000,46 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 114 536,00 zł

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 2 obiekty, wariant rozszerzony- 2 obiekty”, w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

 

Wartość projektu: 422.680,50 zł.

Wysokość dofinansowania: 149.500,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 13 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.  

 

W ramach realizacji projektu wybudowano 2 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym przy ul. Jana Pawła II 27-29 i przy ul. Wiosny Ludów/Płockiej oraz 2 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym przy  ul. Jana Pawła II 4-16 i przy ul. Stefanii Sempołowskiej w Sierpcu.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych – 121, w ramach umowy dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/173/19 z dnia 23 września 2019r.

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Sierpc, w partnerstwie z Fundacją Razem dla Środowiska z siedzibą w Warszawie, oddział w Opolu, ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków z siedzibą w Radomiu oraz Politechniką Warszawską.

 

Wartość projektu: 1.964.655,59 zł.

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.502.961,53 zł.

 

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 265.228,50 zł.

 

Wkład własny: 196.465,56 zł.

 

Cel projektu: Podniesienie jakości życia w mieście poprzez wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, służącego tworzeniu przestrzeni przyjaznych do życia.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców poprzez szereg działań proekologicznych. W ramach działań inwestycyjnych zostaną zastosowane nowoczesne technologie z zakresu oświetlenia miejskiego oraz gospodarki odpadami.

 

Zadania do realizacji w ramach projektu:

 1. Wdrożenie inteligentnych rozwiązań pozwalających znacząco ograniczyć zużycie energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia miasta poprzez wymianę w wybranych lokalizacjach lamp na energooszczędne technologie LED, co wpłynie na jakość oświetlenia w mieście i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
 2. Zastosowanie rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – ultradźwiękowe czujniki wypełniania kontenerów na śmieci.
 3. Kampania edukacyjna dla mieszkańców, pracowników JST, podległych jednostek i zarządców osiedli – działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 4. Wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza (mapa jakości powietrza prezentująca aktualny i prognostyczny stan jakości powietrza w Sierpcu.
 5. Warsztaty i lekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach z zakresu ekologii.
 6. Działania edukacyjne dla osób dorosłych z zakresu ochrony środowiska.

 

W ramach realizacji projektu powstał portal informacyjno – edukacyjny dostępny pod adresem https://smartcity.sierpc.pl/. W zakładce „Baza wiedzy”, następnie „Materiały wideo” zamieszczone zostały filmy edukacyjne mówiące o zasadach segregacji odpadów.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Naukowy Zawrót Głowy - innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM, konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18.

 

Wartość projektu: 1.607.506,37 zł.

Wysokość dofinansowania: 1.445.281,01 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.  

 

W ramach realizacji projektu odbędą się zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, jak również zajęcia podnoszące poziom kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy edukacyjne oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Doposażone zostaną szkolne pracownie przedmiotowe w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.

Rekrutacja dla Szkoły Podstawowej nr 2

Rekrutacja dla Szkoły Podstawowej nr 3

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pt. „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II, „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.18 ”Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 r.

Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Udział w nim pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji urząd – inwestor/przedsiębiorca.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)” w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

 

Wartość inwestycji: 1.359.125,61 zł.

Wysokość dofinansowania: 885.173,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 473.952,61 zł.

Okres realizacji zadania: od dnia 11 grudnia 2019 r.  do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Prace budowlane będą obejmowały wykonanie nawierzchni dwupasmowej dwukierunkowej, zjazdów oraz ciągu pieszo - rowerowego. Zamontowane zostanie także oświetlenie oraz oznakowanie ulicy.