Logotyp Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej

Gmina Miasto Sierpc realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej.

Celem projektu jest poprawa dostępności Urzędu Miejskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dofinansowanie projektu z UE: 250 000 PLN

Gmina Miasto Sierpc realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Poprawa dostępności Urzędu Miejskiego w Sierpcu dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz wykonaniem prac towarzyszących oraz stworzenie w pełni dostępnej strony internetowej. Celem projektu jest poprawa dostępności Urzędu Miejskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dofinansowanie projektu z UE: 250 000 PLN

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sierpca. Dane kontaktowe: tel. +48 24 275 86 86, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • związanych z zatrudnieniem i wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych. Obowiązki te określa w szczególności ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 • związanych z zatrudnieniem, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie dodatkowych danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
 • dochodzenia roszczeń związanych z zatrudnieniem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania stosunku będącego podstawą zatrudnienia oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
 • czas po którym przedawnią się roszczenia związane z zatrudnieniem,
 • czas do momentu wycofania zgody.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,

- na zasadach określonych w RODO.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 • innym administratorom, np. ubezpieczycielom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W pierwszą niedzielę września w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu rozpoczęła się jesień. Podczas zorganizowanej 4 września imprezy plenerowej „Wykopki w skansenie” zwiedzający mogli poznać zwyczaje i prace wiejskie związane z przygotowaniami do zimy. Gospodarze ruszyli do prac polowych, gospodynie kopały i zbierały ziemniaki, w zagrodach gręplowały wełnę, kisiły kapustę, szyły słomiane beczki i suszyły owoce. Również dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Trwają prace związane z budową II etapu ul. Podgórnej.

Celem zapewnienia Państwu bezpiecznego korzystania z usług opartych o systemy informacyjne, urząd sugeruje zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem ilości usług opartych o systemy informacyjne, rośnie liczba zagrożeń naruszających tzw. cyberbezpieczeństwo. Jako cyberbezpieczeństwo należy rozumieć odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy. Krajowy System Cyberbezpieczeństwa powstał celem ograniczenia możliwości występowania oraz ograniczenia wpływu incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Jego zadaniem jest koordynacja działań, a przede wszystkim skuteczna wymiana informacji na temat pojawiających się zagrożeń pomiędzy podmiotami. Działania te mają skutecznie ograniczyć skutki zdarzeń, które mogą mieć wpływ na ograniczenie świadczenia usług kluczowych, utratę danych oraz straty finansowe użytkowników systemów.

W związku z powyższym, celem szerzenia wiedzy i świadomości użytkowników, korzystających z usług świadczonych przez Urząd,  opartych o systemy informacyjne, zachęcamy do zapoznania się z licznymi informacjami dostępnymi na poniższych stronach WWW:
> cert.pl
> cert.pl/ouch
> dyzurnet.pl
> it-szkola.edu.pl

Dodatkowo przypominamy o zasadach, których przestrzeganie zapewnia minimalny wymagany poziom bezpieczeństwa cybernetycznego.

 1. Ochrona danych osobowych oraz finansowych. Nie należy podawać swoich danych na nieznanych stronach internetowych oraz przesyłać ich za pomocą popularnych komunikatorów lub mediów społecznościowych.
 2. Zabezpieczenie urządzeń mobilnych. Laptopy, smartfony i tablety należy zabezpieczać przy pomocy PINu, odcisku palca lub innych metod oferowanych przez producentów urządzeń. Wskazane jest korzystanie z urządzeń znanych producentów, zapewniających ciągłe poprawki i aktualizacje do oficjalnego oprogramowania. Nie należy instalować aplikacji nieznanych producentów, bez autoryzacji sklepów z aplikacjami. Aplikacje nieznanych producentów mogą prowadzić do wycieku danych. Nie należy udostępnić swoich urządzeń mobilnych nieznanym osobą oraz pozostawiać ich bez osobistego nadzoru. Nie należy podłączać nieznanych nośników danych, które mogą zawierać zagrożenia w postaci szkodliwego oprogramowania.
 3. Bezpieczne korzystanie z sieci Internet. Nie należy ujawniać swoich danych na stronach internetowych, jeśli nie jest to konsekwencją celowego działania użytkownika w procesie np. realizacji zamówienia.
 4. Niebezpieczne jest logowanie się do systemów z danymi wrażliwymi za pomocą publicznych sieci Wi-Fi.
 5. Dane logowania nie należy uzupełniać  na stronach, które nie chronią ich w trakcie przesyłania do serwera – dane powinny być szyfrowane (https).
 6. Nie należy otwierać wiadomości E-mail od nadawców nieznanych. Korespondencję, która wzbudza podejrzenia należy potwierdzać u źródła za pomocą innych kanałów komunikacji np. telefonicznie.

EKONOMIA SPOŁECZNA 

RZECZNIK EKONOMII SPOŁECZNEJ i SOLIDARNEJ

O roli i funkcji Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Dane kontaktowe:

Łukasz Wodowski, tel. 24 275-86-59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IDEA EKONOMII SPOŁECZNEJ

O ekonomii społecznej myślimy najczęściej przez pryzmat osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, ludzi z niepełnosprawnościami, a więc wszystkich tych – którzy z jakichś powodów nie odnajdują się na rynku pracy. To właśnie ONI są PODMIOTEM ekonomii społecznej. Oni też, przy pomocy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), samorządów oraz lokalnych liderów mogą tworzyć przedsiębiorstwa społeczne, które jako podmioty ekonomii społecznej są nastawione nie tylko na realizację celów gospodarczych, ale i wypełnienie misji społecznej. Kwintesencją odpowiedzialności ekonomii społecznej – jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz zagospodarowanie takich obszarów aktywności ekonomicznej, które mogą skutecznie eliminować problemy występujące w naszych lokalnych środowiskach.

Większość tych problemów zostało zidentyfikowanych i określonych w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku oraz RPO WM 2014-2020. Stanowią one odpowiedź na wyzwania, którym powinno sprostać województwo, aby podnieść jakość życia, ograniczyć wykluczenie społeczne i bezrobocie, móc realizować politykę spójności terytorialnej oraz politykę inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. One też sprowadzają rolę ekonomii społecznej do postawienia pytania z jakim lokalnym problemem społeczno-ekonomicznym mamy do czynienia w danej gminie czy powiecie, zarówno w jego warstwie przyczynowej, jak i skutkowej, a w ślad za tym – odpowiedzi jak powinien wyglądać proces zmian społecznych, gospodarczych i środowiskowych, aby zapewnił równowagę pomiędzy zyskami i kosztami rozwoju również w perspektywie przyszłych pokoleń.

Dla  rozwoju województwa mazowieckiego najważniejsze dziedziny, w których istnieje przestrzeń dla podejmowania inicjatyw gospodarczych to – sfera usług społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych, mieszkalnictwo, kultura i sport oraz turystyka i ekologia. Również finanse i szeroko rozumiana – aktywność społeczna. Pozytywne doświadczenia  płynące z działalności przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w tych obszarach, potwierdzają skuteczność takiego podejścia do wyeliminowania lokalnych problemów społeczno-ekonomicznych.

Poszerza się w ten sposób grupę osób zaktywizowanych, a co najważniejsze niweluje istnienie lub zapobiega rozszerzaniu negatywnych zjawisk społecznych. Jak pokazuje schemat, ekonomia społeczna dla sprawnego działania i uwolnienia swojej energii musi łączyć różne społeczne interesy. Powodem tej aktywności oraz siłą motoryczną działań wszystkich zainteresowanych stron musi być jeden wspólny cel. Podjęcie aktywności ukierunkowanej na rozwiązanie problemu, zapewni rozwój ekonomii społecznej, a solidarne współdziałanie pracowników, odbiorców produktów i usług pozwoli na wzbogacenie społeczności lokalnej.

Nie chodzi w tym przypadku o rozwiązywanie problemów pojedynczych jednostek skupionych na małej przestrzeni społecznej i dotykających wąskiej grupy odbiorców, ale szerszego spojrzenia na negatywne zjawiska występujące w środowisku lokalnym, wymagające pełnej identyfikacji,  trafnej diagnozy i znalezienia sposobu ich rozwiązania. Co ważne – na takie podejście musi istnieć przyzwolenie społeczne i wola konsensusu oparta na ludzkiej solidarności i aktywności obywatelskiej. Tylko tak bowiem można myśleć o rozwoju lokalnej społeczności oraz funkcjonowaniu w realiach gospodarczych, w których zysk wypracowany przez przedsiębiorstwo społeczne jest reinwestowany w rozwój samych pracowników oraz ich środowiska. Tak też należy rozumieć  ekonomię solidarną, która tworzy kapitał społeczny oparty na wzajemnych społecznych interakcjach.

Zdefiniowanie problemu występującego lokalnie – to pierwszy krok w kierunku wielowymiarowego budowania ekonomii społecznej. Idzie za tym potrzeba aktywności  osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, która wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy, pozwala realizować zakładany cel gospodarczy oraz wypełniać misję społeczną na tworzenie nowych miejsc pracy, pozwala realizować zakładany cel gospodarczy oraz wypełniać misję społeczną.

 

PUBLIKACJE O EKONOMII SPOŁECZNEJ

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/publikacje/informatory/

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/publikacje/katalogi/

 

EKONOMIA SPOŁECZNA W POWIECIE

http://www.owes.eu/index.php/ct-menu-item-35

BIURO OWES:

Zapraszamy w dni robocze 1200 - 1800

ul. Kilińskiego 12A, 09-402 Płock (budynek ECG)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Biznes społecznie odpowiedzialny:

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wspolpraca/biznes/

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/publikacje/katalogi/

 

Challenge dla szkół – podejmij wyzwanie Marka Żarówki 

 

MAZOWIECKA MARKA EKONOMII SPOŁECZNEJ

DOKUMENTY

WSPARCIE

MEDIA

 

Gmina Miasto Sierpc, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, otrzymała dofinansowanie w wysokości 145 920,00 zł, na utworzenie i utrzymanie 6 nowych miejsc opieki w Miejskim Żłobku w Sierpcu.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 26

tel./fax (24) 275-36-95; 605 670 050

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mosir.sierpc.pl

facebook 

Godziny otwarcia:
Biuro  pon-pt 8:00-16:00
Siłownia pon-pt 14:00-22:00
Stadion pon-pt 8:00-22:00

fot. Marek Rożniak

Nasz Sierpc 2020

126
126
128
128

 

Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych

Ul. Płocka 38

tel. 22 350 65 15

Godziny urzędowania:  7.00 – 15.00

Dyrektor Monika Jastrzębska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sierpeckie Centrum Usług Wspólnych swoją działalność rozpoczęło z dniem 01 stycznia 2020 roku na podstawie uchwały nr. 147/XXI/2019 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 30 października 2019 roku. SCUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art.10b ustawy o samorządzie gminnym, oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Miasta Sierpc. Centrum obsługuje n/w jednostki:

 1. Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
 2. Miejskie Przedszkole nr 3 w Sierpcu
 3. Zespół Miejskich Przedszkoli
 4. Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu
 5. Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu
 6. Miejski Żłobek w Sierpcu

Do zadań SCUW zgodnie ze statutem należy obsługa finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych, która obejmuje w szczególności:

- prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych, przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, realizacja wypłat świadczeń w ramach ZFŚS, gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych;

- sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych;

- przygotowanie danych do sprawozdań statystycznych;

- prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

- prowadzenie obsługi płac jednostek obsługiwanych – sporządzanie list i wypłacanie wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym i innymi urzędami;

- opracowywanie na potrzeby Burmistrza Miasta Sierpc analiz i sprawozdań dotyczących działalności obsługiwanych jednostek. 

 

Telefony alarmowe 112:
Policja - 997 centrala 024 275-92-00
Pogotowie - 999
Straż Pożarna - 998
Straż Miejska - tel. 275-20-66, 506-156-578

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie wodno-kanalizacyjne (0-24) 275-15-12

Nowe lampy LED przy ul. Jana Pawła II zostały podłączone.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji zadań dofinansowanych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach Lokalnej Grupy Działania – Sierpeckie Partnerstwo.

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Sierpcu”,
 • całkowita wartość zadania: 190 000,00 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 32 877,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sierpcu”
 • całkowita wartość zadania: 54 600,00 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 32 560,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa placu zabaw w Parku T. Mirosławskiego w Sierpcu”,
 • całkowita wartość zadania: 51 300,00 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 31 853,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Pływająca fontanna na Jeziórkach – dostawa wraz z uruchomieniem”
 • całkowita wartość zadania: 123 600,01 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 78 646,00 zł

 

 1. Budowa nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w ramach Lokalnej Grupy Działania „Sierpeckie Partnerstwo” – Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu”
 • całkowita wartość zadania: 230 000,00 zł
 • kwota przyznanej pomocy: 114 536,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Budowa otwartych Stref Aktywności: wariant podstawowy- 2 obiekty, wariant rozszerzony- 2 obiekty”, w ramach ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

 

Wartość projektu: 422.680,50 zł.

Wysokość dofinansowania: 149.500,00 zł.

Okres realizacji projektu: od 13 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.  

 

W ramach realizacji projektu wybudowano 2 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie podstawowym przy ul. Jana Pawła II 27-29 i przy ul. Wiosny Ludów/Płockiej oraz 2 Otwarte Strefy Aktywności w wariancie rozszerzonym przy  ul. Jana Pawła II 4-16 i przy ul. Stefanii Sempołowskiej w Sierpcu.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Sierpc 2.0 – Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, w ramach konkursu pt. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”. Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych – 121, w ramach umowy dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/173/19 z dnia 23 września 2019r.

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasto Sierpc, w partnerstwie z Fundacją Razem dla Środowiska z siedzibą w Warszawie, oddział w Opolu, ze Stowarzyszeniem Polskich Energetyków z siedzibą w Radomiu oraz Politechniką Warszawską.

 

Wartość projektu: 1.964.655,59 zł.

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1.502.961,53 zł.

 

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa: 265.228,50 zł.

 

Wkład własny: 196.465,56 zł.

 

Cel projektu: Podniesienie jakości życia w mieście poprzez wdrożenie inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, służącego tworzeniu przestrzeni przyjaznych do życia.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości mieszkańców poprzez szereg działań proekologicznych. W ramach działań inwestycyjnych zostaną zastosowane nowoczesne technologie z zakresu oświetlenia miejskiego oraz gospodarki odpadami.

 

Zadania do realizacji w ramach projektu:

 1. Wdrożenie inteligentnych rozwiązań pozwalających znacząco ograniczyć zużycie energii elektrycznej, niezbędnej do oświetlenia miasta poprzez wymianę w wybranych lokalizacjach lamp na energooszczędne technologie LED, co wpłynie na jakość oświetlenia w mieście i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców.
 2. Zastosowanie rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami – ultradźwiękowe czujniki wypełniania kontenerów na śmieci.
 3. Kampania edukacyjna dla mieszkańców, pracowników JST, podległych jednostek i zarządców osiedli – działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 4. Wdrożenie systemu modelowania jakości powietrza (mapa jakości powietrza prezentująca aktualny i prognostyczny stan jakości powietrza w Sierpcu.
 5. Warsztaty i lekcje dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach z zakresu ekologii.
 6. Działania edukacyjne dla osób dorosłych z zakresu ochrony środowiska.

 

W ramach realizacji projektu powstał portal informacyjno – edukacyjny dostępny pod adresem https://smartcity.sierpc.pl/. W zakładce „Baza wiedzy”, następnie „Materiały wideo” zamieszczone zostały filmy edukacyjne mówiące o zasadach segregacji odpadów.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Naukowy Zawrót Głowy - innowacyjne metody nauczania w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Sierpc”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna RPO WM, konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18.

 

Wartość projektu: 1.607.506,37 zł.

Wysokość dofinansowania: 1.445.281,01 zł.

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.  

 

W ramach realizacji projektu odbędą się zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i zainteresowania uczniów, jak również zajęcia podnoszące poziom kompetencji matematyczno-przyrodniczych, językowych, cyfrowych oraz umiejętności uniwersalnych. W ramach projektu zaplanowano wyjazdy edukacyjne oraz szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli. Doposażone zostaną szkolne pracownie przedmiotowe w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne.

Rekrutacja dla Szkoły Podstawowej nr 2

Rekrutacja dla Szkoły Podstawowej nr 3

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pt. „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II, „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; działanie 2.18 ”Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

Okres realizacji projektu: od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2023 r.

Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Udział w nim pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji urząd – inwestor/przedsiębiorca.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa ul. J. Piłsudskiego w Sierpcu - odc. od ul. I. Paderewskiego do ul. A. Mickiewicza (etap II)” w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego, FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

 

Wartość inwestycji: 1.359.125,61 zł.

Wysokość dofinansowania: 885.173,00 zł.

Wysokość wkładu własnego: 473.952,61 zł.

Okres realizacji zadania: od dnia 11 grudnia 2019 r.  do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Prace budowlane będą obejmowały wykonanie nawierzchni dwupasmowej dwukierunkowej, zjazdów oraz ciągu pieszo - rowerowego. Zamontowane zostanie także oświetlenie oraz oznakowanie ulicy.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Kwota grantu: 94.500,00 zł.

Poziom dofinansowania: 100%

Okres realizacji od dnia 9 czerwca 2020 r. do dnia 9 grudnia 2020 r.

Trwałość projektu: 5 lat od płatności końcowej

Umowa o powierzenie grantu nr 7761679049

W ramach realizacji przedmiotowej umowy zostanie zakupione 27 komputerów wraz z oprogramowaniem przeznaczonych do nauki zdalnej dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Kwota otrzymanego grantu: 69.905,74 zł,

Poziom dofinansowania: 100%,

Okres realizacji projektu: od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 7 listopada 2020 r.,

Trwałość projektu: 5 lat od płatności końcowej.

Umowa o powierzenie grantu nr 2190/2020  

W ramach realizacji przedmiotowej umowy zostaną zakupione 23 komputery wraz z oprogramowaniem przeznaczone do nauki zdalnej dla nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję na 27 maja 2020 r. (środa) na godz. 09:00 XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Sierpca, która odbędzie się w trybie zdalnym.

Miejski Żłobek w Sierpcu powstał w ramach projektu unijnego „Aktywny Rodzic – wsparcie w powrocie do aktywności zawodowej dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w wyniku utworzenia żłobka w Sierpcu” po niemal trzydziestoletniej przerwie w funkcjonowaniu na terenie miasta placówki opiekuńczej dla najmłodszych sierpczan.  Swoją statutową działalność  rozpoczął 1 lipca 2019 r.

Żłobek jest placówką integracyjną, pełni funkcje opiekuńczo – wychowawczą oraz edukacyjną i przeznaczony jest dla 24 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

Dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz nowym, dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym. Na terenie placówki znajduje się także nowy plac zabaw.

Misją żłobka jest usamodzielnianie dzieci i stwarzanie optymalnych warunków do poznawania otaczającej rzeczywistości i budowania pozytywnego obrazu samego siebie oraz jak najlepsze przygotowanie ich do następnego etapu jakim jest przedszkole. W pracy z maluchami wykorzystywane są elementy pedagogiki Marii Montessori.

W ramach projektu, poza opieką, dzieci mają zapewnione zajęcia dodatkowe: zabawy z językiem angielskim, rytmikę i zajęcia logopedyczne. Ze wsparcia oraz   fachowej pomocy psychologicznej mogą skorzystać także rodzice.

Dyrektorem Żłobka, od początku jego istnienia jest Pani Dorota Żbikowska.

Nasz Sierpc 2020

118

 

Działamy prewencyjnie! Prosimy zachowaj odstęp!