położony jest w północno - zachodniej części województwa mazowieckiego. Należy do najstarszych ziem północnego Mazowsza, leży w dolinie rzeki Sierpienicy, rozdzielając Ziemie Płocką i Dobrzyńską. Powiat zajmuje obszar 85 289 ha i zamieszkuje go ok. 55 983 mieszkańców. Powiat sierpecki obejmuje gminy: Sierpc, Mochowo, Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz i miasto Sierpc, które jest stolica powiatu i jednocześnie siedziba Starostwa Powiatowego.

Graniczy z powiatami: żurominskim i płockim leżącymi w obrębie województwa mazowieckiego oraz z powiatem lipnowskim i rypińskim z województwa kujawsko - pomorskiego.

Jest to także powiat o niepowtarzalnych możliwościach turystycznych. Malownicze krajobrazy, piękne jeziora, ciekawe zabytki architektury sakralnej oraz wsi mazowieckiej, zachęcają do odpoczynku i rekreacji w tej okolicy.

Powiat sierpecki otwarty jest na wszelkie inicjatywy, które spowodują, że będzie on w przyszłości powiatem nowoczesnym, przyjaznym, bezpiecznym i kwitnącym gospodarczo. Nawiązuje kontakty zagraniczne, które w przyszłości zaowocują powstaniem zakładów pracy, a co się z tym wiąże nowych miejsc pracy. Powiat jest wyjątkowo atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji ze względu na jego położenie, jak również do podjęcia współpracy z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami. Oferuje liczne obiekty do adaptacji oraz w większości uzbrojone tereny, które mogą być wykorzystane na infrastrukturę turystyczną, usługowo handlową lub przemysłową. Istnieją potencjalne możliwości utworzenia całego kompleksu obiektów o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym z rozbudowaną bazą hotelowo - gastronomiczna, wykorzystując naturalne walory powiatu.

Działalność gospodarcza na terenie powiatu sierpeckiego jest rozwinieta w wysokim stopniu. W powiecie działa Sierpecki Związek Gospodarczy, który skupia aktywnych lokalnych przedsiębiorców. Zarejestrowanych jest wiele podmiotów gospodar- czych prowadzących różnokierunkową działalność: handlową, produkcyjną i usługową. Dominującymi branżami gospodarki jest przemysł rolno-spożywczy, przemysł drzewny, metalowy i odzieżowy. Żyzne gleby, małe zanieczyszczenie środowiska oraz korzystne warunki klimatyczne sprawiają, ze wyprodukowana tutaj żywność jest najwyższej jakości, dlatego ziemia sierpecka jest doskonałym miejscem na prowadzenie gospodarstw ekologicznych.

Specyfiką powiatu jest ciepła i przyjazna atmosfera stworzona przez jego mieszkańców. Wszyscy mogą liczyć na serdeczność i gościnność mieszkańców, na dobrze zorganizowaną administrację samorządową oraz na przychylność i pomoc władz powiatowych i gminnych.


Starostwo Powiatowe w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 2a
09-200 Sierpc
tel. (0-24) 275 46 48, fax (0-24) 275 48 06
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat.sierpc.pl
położona jest w południowo wschodniej części powiatu płockiego na terenie krainy Mazowiecko Podlaskiej. W krajobrazie dominują tereny równinne i lekko faliste. Około 87 % całkowitej powierzchni gminy stanowią użytki rolne a tylko niewiele ponad 6 % tereny leśne.

Gmina Staroźreby leży w dorzeczu rzek Wkry i Wisły. Występująca w krajobrazie Gminy sieć rowów melioracyjnych odprowadza wodę do rzek Sierpienicy i Płonki oraz częściowo do Karsówki i Mołtawy. W dorzeczu rzeki Płonki znajduje się ciąg przyrodniczo - krajobrazowy, na terenie którego buduje swoje gniazda objęty ochroną - perkoz dwuczuby.

W miejscowości Staroźreby znajdują się pomniki przyrody tj. jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny oraz dąb szypułkowy.

Na terenie gminy znajduje się 37 sołectw w skład których wchodzi 57 miejscowości.

Gmina Staroźreby, jest gminą rolniczą - struktura zasiewów przedstawia się następująco:

 • zboża ogółem 7.739 ha tj. 76,6%, ziemniaki 917 ha - 9,1%, przemysłowe 711 ha - 7%;
 • pogłowie: bydła wynosi 4.711 szt. w tym krowy mleczne 2.616 szt., trzody chlewnej 12.670 szt.

Infrastruktura techniczna:
 • mieszkańcy gminy zaopatrywani są z dwóch stacji uzdatniania wody we wsiach Rogowo i Staroźreby,
 • gospodarka ściekowa - w m. Staroźreby znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z punktem zlewnym ścieków dowożonych. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni kolektorem kanalizacji sanitarnej z 320 nieruchomości.

Wśród organizacji działających na terenie gminy należy wymienić:
 • 10 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w tym Jednostki w Staroźrebach i Nowej Górze są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na terenie Gminy funkcjonują:
 • 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja z siedzibą w Staroźrebach i Nowej Górze, oraz dwie szkoły ponadgimnazjalne Technikum Ekonomiczne i Liceum Ogólnokształcące,
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach z filią w Nowej Górze
 • 2 ośrodki zdrowia - Niepubliczny w Staroźrebach i Publiczny w Nowej Górze.


Zespoły zabytkowe i historyczne
Staroźreby:
1. Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Onufrego - wybudowany w połowie XIX wieku oraz dzwonnica z końca XIX w.
2. Zajazd położony przy ul. Płockiej z I połowy XIX w.
3. Zespół pałacowo - parkowy, pałac XVIII - XIX wiek, brama wjazdowa II połowa XIX w. Park o pow. 8, 46 ha z pocz. XIX wieku.
4. Młyn 1936 rok.
5. Młyn parowy - obecnie elektryczny z 1918
6. Wiatrak koźlak - 1927 rok.

Góra Nowa:
1. Zespół Kościoła Parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba (drewniany) - 1723 r.
2. Dzwonnica koniec XIX wieku.
3. Zespół dworski, dwór koniec XIX wieku

Bromierzyk:
Zespół dworski, dwór początek XX w., młyn spichlerz, początek XX wieku, park początek XX w. (obecnie w budynkach mieści się szkoła Podstawowa w Bromierzyku Wsi)

Bromierz:
Zespół dworski, dwór i park początek XX w.

Bylino:
Młyn wodny pocz. XX wieku (na rzecze Płonce).
Przyrodniczo cennym jest również pozostałość po parku dworskim, we wsi Rostkowo, na terenie którego występują stawy nieużytkowe, aleja drzew oraz roślinność łęgowa.


Urząd Gminy w Staroźrebach
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby
tel./fax (0-24) 261-70-02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

położona jest w powiecie płockim, województwie mazowieckim, w odległości 25 km od Płocka i około 95 km od Warszawy. Jest to typowa gmina rolnicza z możliwościami rozwoju rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego.

Na obszarze części gminy znajduje się Strefa Chronionego Krajobrazu oraz miejscowości letniskowe - Białobrzegi i Kępa Polska.

Życie kulturalne i społeczne współtworzą w gminie stowarzyszenia: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi ,,RAZEM LEPIEJ”, Młodzieżowe Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe ,,SOLARIS” oraz Stowarzyszenie ,,TWOJA GMINA”, które prowadzi Galerię Malarską ,,We Młynie” mieszczącą się w Gąsewie.

W Miszewie znajduje się także biuro i magazyn Związku Stowarzyszeń ,,Płocki Bank Żywności” prowadzącego zbiórki żywności oraz ich dystrybucję do potrzebujących na terenie powiatu płockiego.

Urząd Gminy wspiera także działalność twórców ludowych - kowala artystycznego Pana Włodzimierza Żaglewskiego, działalność artystyczną państwa Leszczyńskich (kółko historyczne, grafika, rzeźba) oraz twórczość niepełnosprawnych wychowanków Domu Pomocy Społecznej w Miszewie Murowanym ,,Nad Jarem” (zdobywcy nagród na licznych konkursach).

Stawiamy także na przedsiębiorczość - planujemy utworzyć Strefę Działalności Gospodarczej na atrakcyjnym terenie w miejscowościach Ręczyn i Kępa Polska przy drodze krajowej Warszawa - Płock. Przedsiębiorca inwestując w naszej gminie zyska preferencyjne warunki do rozpoczynania działalności gospodarczej, fachową pomoc i doradztwo, w tym również bezpłatne doradztwo związane z uzyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich.

Najnowszą inicjatywą Urzędu Gminy w Bodzanowie jest utworzenie Gminnego Centrum Informacji, które służy pomocą osobom poszukującym pracy, pracodawcom oraz rolnikom. Z myślą o nich stworzyliśmy internetową bazę danych p.n. ,,Kiosk z pracą”, gdzie zainteresowany znajdzie informację o kandydatach do pracy, ofertach pracy z regionu, dane teleadresowe instytucji zajmujących się zwalczaniem bezrobocia oraz zamieści ogłoszenie drobne. W GCI znajduje się punkt obsługi klientów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie:

 • przyjmowania wniosków o wpis do ewidencji producentów,
 • doradztwa i konsultacji przy wypełnianiu wniosków
 • obsługi druków zgłoszeniowych i przemieszczeń zwierząt gospodarskich.


Urząd Gminy w Bodzanowie
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów
tel. (0 24) 260-70-06
fax (0 24) 260-70-65
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.bodzanow.pl


Gminne Centrum Informacji w Bodzanowie
ul. Bankowa 1
09-470 Bodzanów
tel./fax (0 24) 260-70-72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.gcibodzanow.republika.pl
www.kiosk.bodzanow.infocentrum.com.pl
położona jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego nad rzeką Wisłą w odległości 20 km od miasta Płocka.

Gmina zajmuje obszar 162 km2, posiada 1302 gospodarstwa rolne,w tym 411 o powierzchni ponad 10 ha. „Brudzeńską” gminę zamieszkuje 7817 osób w 43 wsiach należących do 32 sołectw. Produkcja rolna prowadzona jest na wysokim poziomie, dominuje uprawa zbóż, buraków cukrowych, rzepaku, a w ostatnim czasie wzrasta znaczenie uprawy kukurydzy. Produkcja zwierzęca to przede wszystkim produkcja mleka oraz tucz trzody chlewnej. Na terenie gminy działa od ośmiu lat grupa producencka, skupiająca producentów trzody chlewnej „Bru-Moch”. Rolnicy z wielu zakątków kraju poznali funkcjonowanie tejże grupy w czasie wycieczek do „naszej gminy”.

Na terenie gminy usytuowanych jest sześć szkół podstawowych i dwa gimnazja. Ponadto jest tu także Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Sikorzu.

Gmina Brudzeń Duży jest jednostką typowo rolniczą o walorach turystycznych.

Znajduje się tutaj Brudzeński Park Krajobrazowy utworzony w 1988 roku o powierzchni 3452 ha wraz z otuliną o powierzchni 4062 ha. Park obejmuje dolinę rzeki Skrwy Prawej na jej odcinku dolnym, powyżej ujścia do Wisły, stanowi on naturalną osłonę dla rezerwatu przyrody oraz ochronę roślin i zwierząt. Na terenie gminy Brudzeń Duży znajduje się wiele zabytków. Do najciekawszych należą: kościół w Rokiciu (romańsko-gotycki XIII wiek), rzymsko-katolicki w Bądkowie Kościelnym (barokowy-XVIII wiek), w Sikorzu (neogotycki I połowa XX wieku), w Siecieniu (późnorenesansowy - XVII wiek), zespoły dworsko-parkowe w Karwosiekach Cholewicach.

Charakterystycznym elementem krajobrazu doliny rzeki Skrwy są dawne młyny wodne i ich pozostałości, które znajdują się w Rochnach, Janoszycach, Sikorzu, Radotkach i Cierszewie.

Z „Brudzeńską Gminą” związanych jest wiele postaci historycznych takich jak Paweł Włodkowic humanista prawnik, pisarz polityczny i mąż stanu, późniejszy rektor Akademi Krakowskiej a także uczestnik soboru w Konstancji, gdzie bronił polskiej sprawy w sporze z Zakonem Krzyżackim. W Sikorzu w klasycznym dworku z połowy XIX wieku, w przeszłości należącym do rodziny Piwnickich, częstymi gośćmi w okresie międzywojennym byli Antoni Słonimski czy Julian Tuwim. Tuaj poeta napisał "Bal w operze". W minionym stuleciu mieszkał w Sikorzu Gustaw Zieliński, powstaniec poeta, który zgromadził dość pokaźną bibliotekę, która przez jego syna została przekazana Towarzystwu Naukowemu Płockiemu.

Z Murzynowem łączy się niezwykła postać pisarza i poligloty Stanisława Murzynowskiego, który dokonał pierwszego tłumaczenia na język polski Nowego Testamentu w 1553 roku; Ewangelii wg św. Mateusza. Murzynowski jest także autorem pierwszego słownika języka polskiego.

Uprzemysłowienie gminy jest niewielkie, mamy tu kilka tartaków, producenta foli, małą masarnię, piekarnię, itp. Gmina może poszczycić się wieloma inwestycjami prowadzonymi bądź już zakończonymi. Nas podkreślenie zasługuje fakt oddania do użytku w 2001 r. nowoczesnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Siecieniu wraz z salą gimnastyczną. W roku 2003 oddano do użytku drogę Główina-Sobowo budowaną w ramach programu SAPARD, Rokicie-Gorzechowo, zakończono budowę i modernizację oczyszczalni ścieków Brudzeń-Bądkowo Kościelne, oddano do użytku budynek Posterunku Policji, zakończono budowę wodociągów w kilku miejscowościach. Zwodociągowanie gminy wynosi 88,5 %. Wyposażenie mieszkańców gminy w telefony jest praktycznie stuprocentowe. Aktualnie w budowie jest Gimnazjum w Brudzeniu Dużym wraz z halą sportową.

Gmina Brudzeń Duży to harmonijne połączenie rolnictwa "matką" naturą.


Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym
09-414 Brudzeń Duży
tel. (24) 260-40-81, 260-40-13
tel./fax 260-40-23
e-mail:ug_brudzen@interia.p

Powiat płocki położony jest w Polsce środkowej na Nizinie Mazowieckiej, w zachodniej części województwa mazowieckiego, w odległości około 100 km od Warszawy i Łodzi. Rozciąga się po obu stronach Wisły. Graniczy z wyodrębnionym na prawach powiatu miastem Płock, a na zachodzie z powiatami: włocławskim i lipnowskim, województwa kujawsko - pomorskiego, na północy z powiatem sierpeckim, na wschodzie z powiatem płońskim, zaś na południu z powiatami: sochaczewskim i gostynińskim.

Korzystne położenie powiatu wokół Płocka, w którym mieści się siedziba władz powiatu płockiego, wynika z jego ogromnych walorów rozwiniętego przemysłu. Podstawowe znaczenie dla całego regionu ma Polski Końcem Naftowy ORLEN S.A. - największa firma w Polsce i licząca się w skali Europy.

Powiat płocki liczy ponad 105 tysięcy mieszkańców.

Jako jeden z największych obszarowo powiatów w Polsce i województwie mazowieckim (ogólna powierzchnia powiatu wynosi 1799 km2) jest jednocześnie słabo zaludnionym terenem o charakterze rolniczym. W jego granicach znajduje się 15 gmin okalających Płock - 3 gminy miejsko - wiejskie: Drobin, Gąbin i Wyszogród oraz 12 gmin wiejskich: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Łąck, Mała Wieś, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Słubice, Stara Biała i Staroźreby. Pod względem liczby gmin zajmuje I miejsce w województwie.

Szansą powiatu jest rolnictwo. Dość dobre nie zanieczyszczone gleby, mogą z powodzeniem produkować "zdrową" żywność atrakcyjną także dla zagranicznych kupców. Rolnictwo stanowi znaczący sektor w gospodarce powiatu płockiego - na ogólną powierzchnię 179.900 ha, użytki rolne stanowią 130.786 ha, tj. 73%.

Przez teren powiatu przebiegają ważne drogi krajowe: Nr 60 Ciechanów-Płock-Kutno, Nr 62 Włocławek-Płock-Warszawa oraz Nr 10 Szczecin-Sierpc-Drobin-Płońsk.

Istnienie na terenie powiatu dwóch parków krajobrazowych: Brudzeńskiego oraz Gostynińsko-Włocławskiego z urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leśnymi, wodami stwarzają korzystne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Szczególnie lewobrzeżna część powiatu oraz tereny nadwiślańskie wyróżniają się warunkami do uprawiania turystyki kwalifikowanej i rekreacji. Zabytkowe fragmenty naszych miast i wsi gminnych, liczne zabytkowe pałacyki i parki podworskie, zabytkowe gorzelnie, młyny wodne i piętrzenia na rzekach: Skrwie Prawej, Mołtawie i Skrwie Lewej są szczególnie godne uwagi.

Naszym dużym potencjałem jest bliskość Płocka, Warszawy i Łodzi, skupiona w tych miastach baza naukowa, rozwinięty w Płocku przemysł chemiczny, lokalizacja w regionie trzech zasobnych przedsiębiorstw (PKN Orlen S.A., PERN S.A. i Zakładu Energetycznego w Płocku) przynoszących zyski dla kraju i naszego regionu. Atutem są także dość dobre gleby, ciekawe i bogate środowisko przyrodnicze.

Zachęcamy inwestorów do realizacji przedsięwzięć w powiecie, a mieszkańców z różnych stron Polski i przybyszów z zagranicy zapraszamy do odwiedzania naszych przepięknych terenów w celu rekreacji i wypoczynku oraz inwestowania. Zalew Włocławski, jeziora, rzeki, parki krajobrazowe, a zwłaszcza mieszkańcy naszego powiatu czekają na gości.

Starostwo Powiatowe w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 59
tel. (24) 262-30-31, fax 262-21-61
www.powiat.plock.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


od dawna jest uznawana za lidera wśród producentów w branży mleczarskiej. Nasza mleczarnia zlokalizowana jest na północno-zachodnim Mazowszu, gdzie środowisko jest nieskazitelnie czyste. Nasi dostawcy dostarczają mleko o najwyższej jakości. Rocznie skupujemy ponad 85 mln litrów mleka zgodnego z wymogami Unii Europejskiej.


Zakład posiada długie, bo ponad 75-letnie doświadczenie w tej branży. Dzięki temu nasze towary wyróżniają się najwyższą jakością, co wielokrotnie potwierdzało grono ekspertów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, nagradzając nasz Zakład prestiżowymi nagrodami i certyfikatami.CERTYFIKATY I NAGRODY

 • 2004 r. Uzyskanie prawa do handlu ze wszystkimi krajami członkowskimi UE.
 • 2003 r. ISO 9001 i HACCP
 • 2003 r. X miejsce w exporcie produktów mleczarskich w 2002 r.
 • 2003 r. Puchar za VI miejsce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 2003 r. Złoty medal na targach MlekoExpo za najwyższą jakość:
  serek CAPRI i ser BIOPROFIT
 • 2002 r. Gazela Biznesu przyznana przez Puls Biznesu
 • 2002 r. Puchar za VIII miejsce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • 2002 r. Złoty medal na targach MlekoExpo za najwyższą jakość - Ser Królewski kostka

  Wiodącą produkcją są sery dojrzewające typu szwajcarsko-holenderskiego do których zaliczamy: najbardziej ceniony ser Królewski, Magnat, Bioprofit (z dodatkiem bakterii probiotycznych - wzmacniających organizm). Ponadto w naszej ofercie znajdują się sery typu holenderskiego: kasztelan, smakosz, łowicki, edamski, śmietankowy. Silną pozycję na polskim rynku mają także twarogi samoprasujące o przedłużonej trwałości, o handlowej nazwie „Wyborny” i „Królewski” jak również serek „Capri” - typu włoskiego. Do chętnie kupowanych produktów Naszej Spółdzielni możemy zaliczyć również twaróg krajanka oraz naturalne masło stołowe i ekstra. Do produkcji naszych wyrobów nie stosujemy żadnych konserwantów chemicznych.

  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska produkuje wyroby o najwyższej jakości oraz niezrównanych walorach smakowych, o czym świadczy szeroka rzesza konsumentów krajowych, jak i zagranicznych. Produkty OSM Sierpc obecne są w większości liczących się hurtowni w Polsce oraz największych sieciach handlowych. Nasze produkty są bardzo dobrze znane i uznawane również na rynkach: amerykańskim, izraelskim, ukraińskim oraz czeskim. Od maja 2004 r. naszymi produktami będą mogły cieszyć się kraje Unii Europejskiej, dzięki zaklasyfikowaniu ich jako „zdrowa żywność” wygrywają walkę konkurencyjną na rynku UE.  NOWE PRODUKTY:
  serek typu włoskiego “CAPRI”

  Jest wyprodukowany z pełnowartościowych białek serwatkowych - albumin i globulin, które zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy egzogenne w proporcjach odpowiadających potrzebom ustroju człowieka. Albuminy i globuliny są składnikami enzymów i hormonów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów fizjologicznych w organizmie. Białka te charakteryzują się wysoką wartością odżywczą, szczególnie dla dzieci i osób zagrożonych osteoporozą. Ich właściwości są zbliżone do białka mleka kobiecego, wspomagają też system odpornościowy organizmu człowieka.

  Poza tym serek CAPRI charakteryzuje się wyśmienitym i niepowtarzalnym smakiem, co potwierdziło grono ekspertów nagradzając ten produkt medalem „Za Najwyższą Jakość” na targach MLEKOEXPO w 2003 r.  SER BIOPROFIT
  (typu szwajcarsko-holenderskiego)

  Zawiera on tzw. bakterie probiotyczne. Są one niezbędnym elementem flory bakteryjnej układu pokarmowego, którego aktywność metaboliczna decyduje o naszym samopoczuciu i zdrowiu, a czasem nawet o życiu.

 • Prowadzi doradztwo w zakresie:
  • ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych
  • nowoczesnych technologii produkcji rolnej
  • marketingu i przedsiębiorczości
  • organizacji grup producencko-rolniczych
  • ekologii i ochrony środowiska
  • wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki
  • pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój obszarów wiejskich, modernizację sektora żywnościowego w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego
  Ponadto:
  • współwydaje miesięcznik Wieś Mazowiecka, broszury, ulotki, foldery
  • tworzy system informacji rolniczej
  • organizuje i prowadzi szkolenia specjalistyczne
  • wykonuje badania pasz, kiszonek oraz gleb
  Współpracuje z:
  • instytucjami administracji rządowej i samorządowej
  • organizacjami rolników
  • placówkami naukowo-badawczymi
  • Krajowym i Regionalnymi Centrami Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
  • szkołami rolniczymi w zakresie poszerzania wiedzy i kształtowania aktywnej postawy życiowej młodzieży
  • instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa

  Siedziba Oddziału:
  ul. Zglenickiego 42 bl. D
  09-411 Biała k. Płocka
  tel. (0-24) 262-97-72, 365-49-13
  tel./fax 262-99-30
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Powiatowe Zespoły Doradców Rolnych:
  • PŁOCK - ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała k. Płocka, tel. (0-24) 262-97-72,
   365-49-13, tel./fax: 262-99-30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • SIERPC - ul. Narutowicza 17A, 09-200 Sierpc, tel./fax (0-24) 275-17-01,
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • GOSTYNIN - ul. Dmowskiego 18, 09-500 Gostynin, tel./fax (0-24) 235-36-27,
   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  Mazowiecka Izba Rolnicza


  jest samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Izba działa na rzecz rolnictwa, wpływa na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczy w jej realizacji. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, płatnicy podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Izby rolnicze są instytucją publicznego zaufania, pełniącą rolę chłopskiego parlamentu który skupia i jednoczy wszystkich rolników, niezależnie od związkowej i partyjnej przynależności.

  Podstawą prawną do funkcjonowania polskiego samorządu rolniczego jest ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych. Ustawa ta po prawie pięćdziesięciu latach przerwy dała możliwość organizowania się rolników na zasadach w pełni demokratycznych. Wybory do Walnego Zgromadzenia Izby są (po nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku) pośrednie i dwustopniowe. Odbywają się one w okręgu wyborczym stanowiącym obszar gminy. W okręgu tym wybierani są członkowie rady powiatowej, a następnie rady powiatowe wybierają przewodniczącego i delegata, którzy wchodzą w skład walnego zgromadzenia izby.

  Prezesem Mazowieckiej Izby Rolniczej jest Tadeusz Piętowski rolnik z powiatu Szydłowiec, Wiceprezesem Andrzej Bruszewski z powiatu Ostrów Mazowiecka, Członkami Zarządu są Stanisław Guzel z powiatu Pułtusk, Zbigniew Olszewski z powiatu Otwock i Zofia Rutkowska z powiatu Warszawa Zachodnia.

  Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura. Biuro Mazowieckiej Izby Rolniczej mieści się w Wesołej - ul. Żółkiewskiego 17, 05-750 Wesoła; tel.022-773-55-29, tel./fax 022-773-53-95, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dyrektorem Biura jest Pani Anna Górska.

  Zgodnie z uchwalonym Statutem utworzono oddziały Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej w byłych miastach wojewódzkich. Oddział Płocki mieści się na ul. Jachowicza 2, 09-402 Płock tel.024-268-67-16, tel./fax 024-268-67-15 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kierownikiem Biura jest Pani Maria Winnicka. Oddział Ciechanowski mieści się na ul. 17 Stycznia 7a, 06-400 Ciechanów; tel.023-672-86-02, fax 023-672-44-57, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kierownikiem Biura jest Pani Alina Demby.

  Radca prawny - Roma Trawczyńska - udziela bezpłatnych porad prawnych wszystkim członkom izby po uprzednim kontakcie telefonicznym z biurem izby.

   

  Organami działającymi na obszarze powiatu, z zadaniami o charakterze opiniodawczo - doradczym są Rady Powiatowe.

  Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Dele- gatami na Walne Zgromadzenia w powiatach obsługiwanych przez płocki oddział Biura MIR zostali wybrani:

  • w powiecie gostynińskim Romuald Śniecikowski (miasto Gostynin) i Jan Rykalski (gm. Szczawin Kościelny),
  • w powiecie płockim Zbigniew Maruszewski (gm. Bielsk) i Wiktor Szmulewicz (gm. Mała Wieś),
  • w powiecie sierpeckim Andrzej Pyszyński (gm. Mochowo) i Wojciech Wilamowski (gm. Zawidz).

  Przewodniczącymi Rad Powiatowych i Delegatami na Walne Zgromadzenia w powiatach obsługiwanych przez ciechanowski oddział Biura MIR zostali wybrani:

  • w powiecie mławskim Marek Linkowski (gm. Wiśniewo) i Wojciech Szymborski (miasto Mława),
  • w powiecie płońskim Andrzej Chyczewski (m. i gm. Raciąż) i Grażyna Opolska (gm. Płońsk),
  • w powiecie żuromińskim Adam Witkowski (gm. Bieżuń) i Wiesław Mikas (gm. Żuromin).

  Delegatem Mazowieckiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych jest Wiktor Szmulewicz - rolnik z gminy Mała Wieś, powiat Płock, któremu ponownie powierzono funkcję Wiceprezesa KRIR.

  Regionalne Centrum
  Hodowli Zwierząt


  to instytucja zajmująca się pomocą rolnikom w prowadzeniu stada krów. Przekazywane przez nas dane umożliwiają uzyskiwanie większych dochodów dzięki poprawie mleczności oraz posiadaniu przez hodowcę informacji o jakości mleka.

  Nasza pomoc polega na dostarczeniu rolnikowi szczegółowej informacji o wydajności jego krów: to jest wydajności mleka, % zawartości tłuszczu, % zawartości białka, zawartości komórek somatycznych oraz mocznika w mleku. Rolnik dostaje tez informacje dotyczące rozrodu, tj. okresów wycielenia i porodów, bilansu płodności, wyników unasieniania i wartości hodowlanej krów. W oparciu o wyniki % zawartości tłuszczu, % zawartości białka oraz zawartości mocznika rolnik może podejmować decyzje dotyczące prawidłowego i ekonomicznego żywienia krów. Decyzje te pozwalają zarówno poprawić żywienie jak i obniżyć jego koszty. Wyniki dotyczące liczby komórek somatycznych pozwalają na sprzedaż mleka o niskiej ich zawartości i tym samym uzyskanie klasy extra. Otrzymywane wyniki ułatwiają tez prowadzenie stada tak ze względu na możliwość typowania krów, po których pozostawia się jałowice na remont stada, jak też podejmowanie decyzji o brakowaniu poszczególnych krów.

  Informacje dostarczane są rolnikom po każdym próbnym udoju, czyli co miesiąc albo dwa (w zależności od prowadzonej metody oceny). W ostatnich latach obory objęte oceną zwiększały średnią roczną wydajność o 160 kg mleka od krowy. Średnia krajowa krów ocenianych wynosiła 5712 kg mleka w 2002 r., podczas gdy średnia wydajność krów w Polsce wynosiła 3920 a roczny wzrost wydajności nie przekraczał 60 kg. Na terenie pow. sierpeckiego oceną objętych jest 138 stad, mławskego 188, płockiego 195, płońskiego 220 stad. Chcąc zgłaszać swoje stada pod ocenę należy złożyć wniosek do Regionalnego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie, ul. Przyszłości l, 05-804 Pruszków lub tel. (22) 728-999-57, 758-67-77.

  Biuro Powiatowe
  Agencji Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu

  realizuje zadania w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, nadania numerów identyfikacyjnych gospodarstw oraz przyjmowania - od rolników i producentów rolnych - wniosków o dopłaty obszarowe. Zadania te wynikają z wejścia Polski, a więc i polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej są gwarantem uzyskania przez polską wieś wysokich dotacji finansowych w ramach środków finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej. Zakłada się, że w latach 2004 do 2006 roku włącznie, Polska Wieś może otrzymać do 40 miliardów zł z Funduszy Unijnych. Pieniądze te znajdą się w gospodarstwach wiejskich za pośrednictwem Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod warunkiem, że sami Rolnicy złożą wnioski w Biurze Powiatowym. To właśnie Rolnicy są beneficjentami tych pieniędzy i Rolnicy powinni o nie zabiegać. Biura Powiatowe AR i MR są gwarantem otrzymania tych środków finansowych.

  Biuro Powiatowe
  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  w Sierpcu, ul. Kopernika 8

  MARSZAŁEK
  WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

  Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny z wielkim zadowoleniem przyjął inicjatywę organizacji Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu włączając się w jej organizację, promocję i współfinansowanie.

  Organizowana na Ziemi Sierpeckiej impreza staje się znaczącą pozycją w kalendarzu znanych i cenionych mazowieckich inicjatyw przyczyniając się do poprawy dochodowości na terenach wiejskich i zmiany warunków gospodarowania. Zakładane cele Wystawy z powodzeniem wypełniają informacyjno szkoleniową oraz społeczną misję samorządów terytorialnych i jako takie warte są wspierania i propagowania.

  Wystawa znów ma szansę pokazania ogromnego potencjału genetycznego zwierząt gospodarskich, uzmysłowi trud i odpowiedzialność rolniczej pracy nakierowanej na poprawę cech użytkowych bydła, trzody chlewnej i drobiu.

  Wszystkim jej uczestnikom wystawcom i zwiedzającym - życzę powodzenia i wiele satysfakcji z podejmowanych decyzji, dobrej pogody w tę majową niedzielę i niezapomnianych doświadczeń mogących pozytywnie wpłynąć na warunki i sposoby gospodarowania zwłaszcza w nowej rzeczywistości Unii Europejskiej. Organizatorom zaś dziękuję za podjęty trud zapewniając o wsparciu ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego dla wszelkich inicjatyw dobrze służących mazowieckiemu rolnictwu.

  Adam Struzik

  Warszawa, maj 2004

  W wystawie uczestniczyło 38 wystawców z powiatów mławskiego, płońskiego, płockiego i sierpeckiego, przedstawiając do oceny:

  • cieliczki - rasa HO - 12 szt.
  • jałowice - rasa JE - 2 szt.
  • krowy - 50 szt.
   • krowy pierwiastki - rasa HO - 19 szt.
   • krowy w II laktacji - rasa HO - 15 szt.
   • krowy w III laktacji i dalszych -rasa HO - 14 szt.; -rasa JE - 1 szt.; -rasa RW - 1 szt.


  Razem 64 szt.
  Poddane ocenie:
  1. Krowy pierwiastki - 19 szt.
   • Czempion - krowa z numerem rejestracyjnym NL 333813654 Bohdana Jeżewskiego (miejscowość Świerczynek gmina Drobin)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00501165649-9 Kazimierza Karpińskiego (miejscowość Bogurzynek gmina Wiśniewo)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500830430-3 Andrzeja Kopcińskiego (miejscowość Kłaki gmina Drobin)
  2. Krowy w II laktacji - 15 szt.
   • Czempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00501165639-0 Kazimierza Karpińskiego (miejscowość Bogurzynek gmina Wiśniewo)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500988680-8 Pawła Sochockiego (miejscowość Śniedzanowo gmina Rościszewo)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500988685-3 Pawła Sochockiego (miejscowość Śniedzanowo gmina Rościszewo)
  3. Krowy w III laktacji i dalszych - szt. 16
   • Czempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500827938-0 Andrzeja Portalskiego (miejscowość Uniejewo gmina Brudzeń Duży)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500966337-9 Mirosława Gutowskiego (miejscowść Gutowo Górki gmina Zawidz)
   • Wiceczempion - krowa z numerem rejestracyjnym PL 00500828085-0 Jana Pijankowskiego (miejscowość Wilczogóra gmina Sierpc)

  Na podstawie Regulaminu została określona przez Organizatora - Burmistrza Miasta Sierpca wysokość nagród. Na podstawie protokołu z komisji oceny bydła wszystkie krowy i jałówki otrzymały nagrodę pieniężną pierwszą w wysokości 300,-zł., wiceczempion otrzymał nagrodę w wysokości 350,-zł natomiast czempion w wysokości 700,-zł

  Stawki krów zostały wystawione z powiatów: sierpeckiego, płockiego i płońskiego. Wygrał powiat sierpecki, drugie miejsce płocki, trzecie miejsce powiat płoński. W każdej stawce były wystawione 4 krowy. Właściciele krów wygranej stawki otrzymali puchary.

  Oprócz konkursu międzypowiatowego ocenie zostały poddane cieliczki w ilości 12 szt. prezentowane przez dzieci hodowców. Wszystkie dzieci otrzymały symboliczne nagrody rzeczowe. Ze wszystkich cieląt zostały wyłonione trzy najlepiej przygotowane. Były to cieliczki właścicieli: Lecha Tokarskiego z Rakowa gmina Wyszogród, Kazimierza Janasz z Mokrzyk gmina Drobin, Henryka Antczaka ze Słomina gmina Wyszogród.

  Po raz pierwszy Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych została zorganizowana w ubiegłym roku. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem rolników, jak i samych mieszkańców Sierpca. Odniosła sukces zarówno pod względem organizacyjnym jak i medialnym. Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem przygotowaliśmy jej drugą edycję.

  Wystawy zwierząt hodowlanych mają na celu przede wszystkim zaprezentowanie dorobku hodowlanego na zewnątrz, poza własnym gospodarstwem, przez każdego hodowcę, który prowadzi ocenę wartości użytkowej dla własnego stada.

  Wszystkie wystawy, zarówno regionalne jak i krajowe, są imprezami bardzo pożądanymi, dają bowiem możliwość każdemu hodowcy zaprezentowania najlepszych sztuk ze stada, okazję porównania się z innymi i oszacowania poziomu własnej hodowli. Wystawy cieszą się dużym zainteresowaniem tak wśród ludności wiejskiej jak i miejskiej. Zajęcie czołowych lokat, przez prezentowane przed szeroką publicznością zwierzęta, daje hodowcy satysfakcję, radość oraz motywację do utrzymywania i dalszego doskonalenia własnego stada.

  Doskonalenie stada jest możliwe tylko wtedy gdy posiada się wyniki z oceny wartości użytkowej zebrane na przestrzeni kilku lat oraz rodowody zwierząt hodowlanych. Poprzez dobieranie najlepszych zwierząt do kojarzeń i eliminowanie słabych można dopracować się pięknych sztuk pod względem wysokiej produkcji i dobrej budowy. Osiągnięcie założonego celu w hodowli bydła mlecznego wymaga jednak od każdego hodowcy bardzo dużo wiedzy, czasu i cierpliwości. Udział i sukcesy w wystawach hodowlanych są rekompensatą za ten wysiłek.

  Organizowanie regionalnej wystawy w Sierpcu ma szczególne uzasadnienie, gdyż mleczarstwo w powiecie sierpeckim jest prężne, zainteresowanie producentów mleka chowem i hodowlą bydła mlecznego wzrasta, następuje systematyczne doskonalenie genetyczne populacji bydła.

  Zwierzęta prezentowane podczas wystawy były z gospodarstw z powiatów: płońskiego, mławskiego, płockiego i sierpeckiego. Oceniane były krowy ras mlecznych 50 sztuk i 2 jałowice. Z nich po przeprowadzonej ocenie przez sędziego zostały wybrane czempiony i wiceczempiony w poszczególnych grupach.

  W tym dniu został również przeprowadzony konkurs cieląt oraz konkurs stawek krów z trzech powiatów.

  Prezentacja stawek krów z powiatów ma na celu pokazanie najlepszych sztuk hodowlanych bydła mlecznego z poszczególnych mikroregionów woj. mazowieckiego. Każdy powiat wystawił w stawce po 4 krowy. Ocena typu i budowy poszczególnych zwierząt, uśrednienie tych ocen w stawkach oraz porównanie stawek między sobą pozwoliło na ocenę poziomu hodowli utrzymywanej w obrębie danego powiatu.

  Konkurs cieląt polegał na zaprezentowaniu młodego pokolenia bydła mlecznego od strony cech, które w przyszłości będą rzutowały na rozród i produkcję mleka. Zachowanie zwierząt natomiast świadczyć ma o ich dobrostanie, w tym zwłaszcza o pielęgnacji i obchodzeniu się z nimi w czasie codziennej obsługi. Był to równocześnie konkurs młodych kandydatów na hodowców, gdyż cieliczki obsługiwane były przez dzieci hodowców. Ma to na celu wytworzenie zamiłowania do zwierząt i hodowli oraz zachęcenie do pozostania na wsi a także do kontynuowania dzieła i dorobku rodziców.
  {jgxgal folder:=[images/wystawa_zwierzat/2004/galeria/] title:=[II Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych] cols:=[4]}

  II REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

   
  pod patronatem honorowym

  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

  Wojciecha Olejniczaka

  23 maja 2004 roku  ORGANIZATOR:     BURMISTRZ MIASTA SIERPC

  WSPÓŁORGANIZATORZY:
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego,
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu,
  • Regionalne Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie,
  • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu,
  • Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział w Płocku,
  • Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku,
  • Starosta Płocki,
  • Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Staroźreby,
  • Starostwo Powiatowe w Sierpcu,
  • Gmina Gozdowo, Gmina Mochowo, Gmina Rościszewo,
  • Gmina Sierpc, Gmina Szczutowo, Gmina Zawidz
  PROGRAM:
  • w godz. 9.30 - 12.30 - WYCENA KRÓW MLECZNYCH I WYBÓR CZEMPIONÓW, WICECZEMPIONÓW
  • godz. 12.30 - UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY
  • w godz. 13.00 - 14.00 - KONKURS CIELĄT HODOWLANYCH I KONKURS MIĘDZYPOWIATOWY
  • w godz. 14.00 - 14.15 - POKAZ CZEMPIONÓW
  • godz. 15.00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD HODOWCOM
  • godz. 16.00 - ZAKOŃCZENIE II REGIONALNEJ WYSTAWY ZWIERZĄT HODOWLANYCH

   

  IMPREZY TOWARZYSZĄCZE
  • w godz. 9.30 - 16.00 - PROMOCJA I PREZENTACJA FIRM, DORADZTWO SPECJALISTYCZNE
  • w godz. 13.30 - 15.00 - ZAWODY W POWOŻENIU ZAPRZĘGAMI PAROKONNYMI - Sierpc 2004
   SPONSORZY ZAWODÓW: Burmistrz Miasta Sierpca, Gospodarstwo Rolne Miłobędzyn Agnieszka i Dariusz Rychlińscy, PPH "Kasztelanka" J.W.P. Mielczarek Sierpc, P.W. SKRAWMET s.c. w Sierpcu, GMN TECHMET s.j. w Sierpcu, Zarząd Osiedla Nr 4 w Sierpcu
  • w godz. 16.00 - 22.00 - MAJÓWKA - wystąpią zespoły: ACAPULCO, TOLEDO, AKCENT oraz NORBI

   


  PATRONAT MEDIALNY:


  SPONSOR GŁÓWNY:

  SPONSORZY:
  {jgxgal folder:=[images/wystawa_zwierzat_2003/galeria/] title:=[I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych] cols:=[4]}

   

  IV REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZˇT HODOWLANYCH

  V REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

  pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów
  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  oraz
  Marszałka Województwa Mazowieckiego

   

  2-3 czerwca 2007 roku
  Sierpc

   

  2 czerwca (sobota) w godz. 12.00 - 18.00
  3 czerwca (niedziela) w godz. 12.00 - 16.00

   

  OSIEDLE NIEPODLEGŁOŚCI - TEREN PRZYLEGŁY DO UL. PADEREWSKIEGO

   

  W dniach 2 i 3 czerwca 2007 r. błonia na osiedlu Niepodległości wzięli w swoje władanie hodowcy bydła z powiatów: sierpeckiego, płockiego, ciechanowskiego, mławskiego i żuromińskiego, oraz trzody chlewnej z całego województwa mazowieckiego. Była to już piąta edycja Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Piąta, to już mały jubileusz. Na początku nikt nie przewidywał, że ta wystawa wpisze się, a wszystko wskazuje na to, że na stałe, w kalendarz ważnych w życiu Sierpca imprez. Na początku była sugestia Danuty Stelmańskiej, dyrektor Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, Zakład w Sierpcu, skierowana do burmistrza miasta, Marka Kośmidra. Burmistrz propozycję podchwycił, i tak się zaczęło. Pomysł zorganizowania Wystawy w Sierpcu wynikał z mocnych, racjonalnych przesłanek. Powiat sierpecki od dawna należał do typowo rolniczych. Na przestrzeni minionych lat ciągle powiększała się grupa liczących się na rynku producentów mleka i trzody chlewnej. Niewątpliwy wpływ miał na to, obchodzący niedawno jubileusz pięćdziesięciolecia, powstały w 1957 roku w Sierpcu, zakład unasienniania zwierząt. Była to wówczas jedna z pierwszych tego typu placówek na Mazowszu. Firma istniała przez cały czas, rozwijała się, chociaż jej nazwa kilka razy ulegała zmianie. Dziś jest częścią Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu. Pionierskie zasługi tego zakładu dla poprawy jakości zwierząt hodowlanych trudno przecenić. Praca oddanych sprawie lekarzy weterynarii i inseminatorów, do których na początku odnoszono się z rezerwą, przyniosły widoczne dziś i cenione efekty. Ewenementem, sądzę, nie bez znaczenia, jest fakt, że w ciągu minionych 50. lat sierpeckim zakładem kierowało tylko trzech dyrektorów. Od powstania, od 1957 roku do 1969, dyrektorował niezapomniany, oddany idei postępu w rolnictwie Antoni Jankowski, po nim władztwo nad firmą przejął Bogusław Nidzgorski. Od 1999 dyrektorem jest Danuta Stelmańska. Sierpecki zakład jest największym na Mazowszu bankiem nasienia i w ciągu swego istnienia zapłodnił blisko trzy miliony sztuk zwierząt.

   

  Mocne były zatem przesłanki przemawiające za zorganizowaniem w Sierpcu Wystawy. Stała się ona swoistym testem poziomu świadczonych przez zakład usług. Osiągane, a prezentowane na Wystawie wyniki hodowlane, z każdym rokiem coraz liczniejszej grupy przodujących producentów, nie odbiegają znacząco od zachodnich. Wystawia to wysoką ocenę wszystkim uczestnikom procesu unowocześniania naszego rolnictwa, z sierpeckim Zakładem Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt na czele.

   

  Ewidentnym potwierdzeniem potrzeby i skuteczności podejmowanych w tym zakresie przedsięwzięć jest niezwykle prężnie działająca, a znana szeroko, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu. Na jej rynkową pozycję i potencjał składają się niewątpliwie mądre zarządzanie, ale również lata benedyktyńskiej pracy fachowców i producentów, żeby zakład miał dobrej jakości surowiec do produkcji. To dobry przykład skutecznej współpracy nauki z przetwórstwem rolno-spożywczym. Wśród licznych, wpisujących się w ten proces podmiotów, nie można nie zauważyć roli, jaką w tym dziele spełnia Cargill, kontynuator byłej wytwórni pasz.

   

  Wprowadzone na obszarze Unii Europejskiej kwoty mleczne, wymusiły zaproponowanie hodowcom bydła alternatywnego rozwiązania – chowu bydła mięsnego. Podobne działania są kontynuowane w sferze hodowli trzody chlewnej, w związku z powstaniem na terenie miasta dużego Zakładu Przetwórstwa Mięsnego „Olewnik”.
  W takim kontekście, sobotnio-niedzielna Wystawa przestaje być jedynie wydarzeniem widowiskowym, jest jednym, z przemyślanych elementów, w całym łańcuchu działań służących dobrze polskiej gospodarce.

   

  Do pomysłu zorganizowania Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych bardzo życzliwie odniósł się Marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik. Od pierwszej edycji wspiera ją życzliwie, jak wszystkie lokalne inicjatywy. Wystawie patronuje, od początku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   

  Organizatorem V Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych był, podobnie jak i poprzednich edycji, burmistrz miasta, Marek Kośmider. Współorganizatorami były samorządy powiatu sierpeckiego oraz firmy pracujące na rzecz rolnictwa.

   

  Wystawa, tradycyjnie już, trwała dwa dni. W sobotę odbył się: konkurs ras mlecznych (III laktacji i starszych, II laktacji, I laktacji i jałowic), konkurs i ocena trzody chlewnej oraz prezentacja ras mięsnych bydła, mimo, że w tej kategorii konkursu nie przeprowadzano. Dla zwiedzających Wystawa była otwarta od godz. 12. Dokonał jej w towarzystwie gości i współorganizatorów, burmistrz miasta, Marek Kośmider.

   

  Prowadzący szczególnie ciepło powitał, zawsze wiernych Wystawie, Adama Kamińskiego – Dyrektora Oceny Parzniew Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, jednocześnie współorganizatora i komisarza d/s oceny bydła mlecznego, Waldemara Świdrowskiego – prezesa Regionalnego Związku Hodowców Świń w Łodzi i jednocześnie sekretarza Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Pan Waldemar Świdrowski był komisarzem ds. oceny trzody chlewnej, Elę Sawicką z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  W Wystawie uczestniczył również dyrektor Agencji Rynku Rolnego – Witold Nieduszyński, Wiktor Szmulewicz, prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

   

  W niedzielę, w drugim dniu Wystawy, odbyły się pokazy czempionów bydła ras mlecznych. O godz. 13 odbyło się uroczyste zakończenie Wystawy, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień.
  Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się pokaz oprowadzania cieląt przez dzieci. Niektóre z nich nie przewyższały wzrostem swoich podopiecznych. To nienowy pomysł i ma głęboki sens. W zamyśle organizatorów ma najmłodszym dzieciom rolników zaszczepić miłość do zwierząt, a w przyszłości związać z zawodem rolnika.

   

  W wyniku przeprowadzonego konkursu i oceny wyróżniono:

  1) W KATEGORII BYDŁA MLECZNEGO
  a) krowy w III laktacji i starcze
  - Czempion – krowa o numerze rejestracyjnym DE0347593852 – właściciel: Robert Dąbrowski ze Zbójna, pow. sierpecki
  - Wiceczempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005015255053 – właściciel: Mirosław Stranc z Uniejewa, pow. płocki
  - Wiceczempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005016057615 – właściciel: Piotr Słupecki z miejscowości Malanowo Stare, pow. sierpecki
  b) krowy w II laktacji
  - Czempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005087819637 – właściciel: Sławomir Kalinowski z Nacpolska
  - Wiceczempion – krowa o numerze rejestracyjnym NL380514999 – właściciel: Urszula Kalińska z miejscowości Słupia, pow. sierpecki
  - Wiceczempion – krowa o numerze rejestracyjnym NL366607833 – właściciel: Urszula Kalińska z miejscowości Słupia, pow. sierpecki
  c) krowy pierwiastki
  - Czempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005109529919 – właściciel: Sławomir Kalinowski z Nacpolska, pow. płoński
  - Wiceczempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005108427520 – właściciel: Bohdan Jeżewski ze Świerczynka, pow. płocki
  - Wiceczempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005109146260 – właściciel: Bogdan Charzyński z miejscowości Gradzanowo Włościańskie, pow. mławski
  d) jałowice cielne
  - Czempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005108427643 – właściciel: Bohdan Jeżewski ze Świerczynka, pow. płocki
  - Wiceczempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005115957843 – właściciel: Marek Kowalski z Gąbina, pow. płocki
  - Wiceczempion – krowa o numerze rejestracyjnym PL005118318320 – właściciel: Bogdan Charzyński z miejscowości Gradzanowo Włościańskie, pow. mławski

  W wystawie uczestniczyło 33 hodowców bydła mlecznego, ogółem tych zwierząt było 64 sztuki (13 cieliczek, 10 jałowic cielnych, 15 krów pierwiastek, 15 krów d II laktacji oraz 11 krów w III laktacji i dalszych).

   

  W czasie wystawy odbyły się również:
  - Konkurs oprowadzania cieliczek przez dzieci hodowców. Wszystkie dzieci otrzymały jednakowe nagrody, rowery i puchary.
  - Konkurs za najlepsze wymię
  - Konkurs za najlepiej przygotowaną krowę
  - Konkurs publiczności za najlepszego oprowadzającego.
  W trzech powyższych konkursach wygrał Sławomir Kalinowski z Nacpolska.

  2) W KATEGORII TRZODY CHLEWNEJ
  W kategorii knury łącznie oceniono 11 szt., w tym: w rasie wbp 5 szt., w rasie pbz 3 szt., w rasie pietrain 3 szt.
  W kategorii loszki oceniono łącznie 34 szt. w tym: w rasie wbp 7 szt., w rasie pbz 16 szt., w rasie puławskiej 6 szt., w mieszańcach komponentu matecznego 5 szt.

  Zwierzęta przedstawiło 15 hodowców z województwa mazowieckiego.
  a) w kategorii knury rasy wbp tytuł czempiona uzyskał knur z hodowli Andrzeja Brzozowskiego zamieszkałego w Rokotowie, tytuł wiceczempiona knur z hodowli Jerzego Figla z Maszewa
  b) w kategorii knury rasy pbz tytuł czempiona uzyskał knur z hodowli Wiesława Barkały z miejscowości - Przewodowo Majorat
  c) w kategorii knury rasy pietrain tytuł czempiona uzyskał knur z hodowli Cezarego Kąckiego z miejscowości - Grudusk
  d) w kategorii loszki rasy wbp tytuł czempiona uzyskała loszka z hodowli Jacka Dziarkowskiego z - Ligowa, tytuł wiceczempiona loszka z hodowli Andrzeja Brzozowskiego zamieszkałego - Rokotów.
  e) w kategorii loszki rasy pbz tytuł czempiona uzyskała loszka z hodowli Janusza Pychewicza zamieszkałego - Szyszki, tytuł wiceczempiona loszka z hodowli Wiesława Barkały zamieszkałego - Przewodowo Majorat.
  f) w kategorii loszki rasy puławska tytuł czempiona uzyskała loszka z hodowli Marka Figury zamieszkałego w miejscowości Wólka, tytuł wiceczempiona loszka z hodowli Adama Więcława zamieszkałego - Katarzynów.
  g) mieszańce komponentu matecznego tytuł czempiona uzyskała loszka z hodowli Grzegorza Pruszkowskiego zamieszkałego - Galomin, tytuł wiceczempiona loszka z hodowli Wiesława Walczaka zamieszkałego -Słupca.

  Uczestniczący w Wystawie przedstawiciele, związanych z rolnictwem firm, bardzo wysoko ocenili jej przebieg, organizację i merytoryczną jakość. Zasugerowali, żeby Regionalną Wystawę przekształcić w Krajową, gdyż Sierpc jest już w stanie, w sposób profesjonalny, taką imprezę zorganizować. To niewątpliwie zasługa Marzanny Łabędzkiej, doświadczonej już w organizacji masowych imprez i pracowników Urzędu Miasta, którzy w organizację imprezy włożyli wiele pracy i serca.

   

  Wystawie towarzyszyły w ciągu obydwóch dni targi rolnicze. Zainteresowanie zwiedzających wzbudziły ciągniki, maszyny rolnicze i środki do produkcji rolnej. Były też krzewy ozdobne i kwiaty, a także owoce i miód.

   

  Bardzo ciekawym akcentem Wystawy, już po jej zamknięciu, był pokaz w Stylu Western w wykonaniu Horse Stunt z Julinka. W programie była dżygitówka, taniec country, strzelanie z bata i poczta węgierska.

  Stanisław Majchrzak

   

  PROGRAM:

  2 czerwca (sobota) w godz. 12.00 - 18.00

  • otwarcie Wystawy
  • konkurs i ocena bydła ras mięsnych
  • konkurs oprowadzania cieląt przez dzieci
  • pokaz ras kolorowych bydła mlecznego
  • pokaz bydła ras mięsnych
  • konkurs i ocena trzody chlewnej


  3 czerwca (niedziela) w godz. 10.00 - 16.00

  • pokazy czempionów i wiceczempionów - bydło ras mlecznych
  • pokaz oprowadzania cieląt przez dzieci
  • ok. godz. 13.00 - wręczenie nagród i trofeów - bydło ras mlecznych
  • ok. godz. 14.00 - wręczenie nagród i trofeów - trzoda chlewna
  • ok. godz. 15.00 - POKAZ W STYLU WESTERN w wykonaniu Horse Stunt z Julinka. W programie: pokaz dżygitówki (inaczej woltyż kozacki), taniec country, pokaz strzelania z bata, poczta węgierska.  IMPREZA TOWARZYSZĄCA

  TARGI ROLNICZE - SIERPC 2007
  • promocja i prezentacja firm
  • doradztwo specjalistyczne


  ORGANIZATOR:    

  BURMISTRZ MIASTA SIERPCA

  WSPÓŁORGANIZATORZY:

  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "Polsus",
  • Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt
   Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu,
  • Mazowiecka Izba Rolnicza,
  • Mazowiedzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
   w Warszawie Oddział w Płocku,
  • Samorząd Województwa Mazowieckiego,
  • Samorząd Powiatu Sierpeckiego,
  • Gmina Gozdowo,
  • Gmina Sierpc,
  • Gmina Szczutowo,
  • Gmina Zawidz,
  • Wójt Gminy Mochowo,
  • Wójt Gminy Rościszewo

  SPONSORZY:


  PATRONAT MEDIALNY:
  Tradycja wystaw hodowlanych sięga początku XX wieku. W okresie 1901-1913 duże znaczenie miały wystawy zwierząt hodowlanych organizowane w Moskwie, Berlinie gdzie polscy hodowcy uzyskiwali szereg czołowych nagród. W okresie dwudziestolecia międzywojennego najbardziej znanymi wystawami zwierząt hodowlanych w Polsce były Wystawy Krajowe organizowane we Lwowie, Lublinie i Poznaniu. Po II wojnie światowej organizowane były wystawy powiatowe i wojewódzkie a od 1986 r. corocznie organizowana jest Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych do roku 2001 w Warszawie a od 2002 roku w Poznaniu.

  Wystawa zwierząt umożliwia przedstawienie rolnikom zwierząt pochodzących z czołowych stad hodowlanych. Ma na celu wskazanie zwierząt w typie najbardziej zbliżonym do aktualnie przyjętego wzorca danej rasy. Ma też pokazać hodowcom na jakie cechy budowy należy zwracać szczególną uwagę, aby przy wyborze rodziców uzyskać poprawną budowę potomstwa, co jest nieobojętne ze względu na długowieczność i wysoką produkcyjność zwierząt hodowlanych.

  Zasadą wystawy hodowlanej jest porównanie przez sędziego określonej grupy zwierząt będących w zbliżonym wieku i o zbliżonej produkcyjności a następnie wytypowanie z tej grupy zwierząt najbardziej zbliżonych do wzorca rasy. Zwyczajowo zwierzę uznane za najładniejsze (najbardziej zbliżone do wzorca) sędzia określa jako championa grupy, pozostałe zwierzęta szereguje się do nagród I i II.

  Wystawy zwierząt hodowlanych powodują zdrową rywalizację między rolnikami, uczą prawidłowej pielęgnacji zwierząt jak też zasad prezentowania, co jest nieobojętne przy obrocie zwierzętami jak również pozwalają hodowcom na porównanie własnych stad zwierząt ze zwierzętami prezentowanymi na wystawie.

  Na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu oceniane bydło to: krowy rasy czarno-białej, czerwono-białej oraz krowy i jałówki rasy jersey w liczbie ogólnej do 50 sztuk. Swoje zwierzęta zaprezentowało 26 hodowców z powiatów sierpeckiego oraz płockiego.

  Na naszych terenach hodowla bydła odgrywała i nadal odgrywa znaczącą rolę. U naszych hodowców widać wyraźnie zwiększone zainteresowanie się chowem i hodowlą bydła mlecznego wyżej wymienionych ras. Powiększają oni swoje stada o znanej, potwierdzonej wartości hodowlanej dzięki prowadzonej ocenie wartości użytkowej, tym samym uczestniczą w programie doskonalenia zwierząt w naszym regionie. Wzrost liczby ocenionych krów, rosnąca ich wydajność to wynik nie tylko poprawy środowiska, lecz także wzrostu wartości genetycznej.

  Nasi lokalni hodowcy mają się czym pochwalić.

  Lista hodowców prezentujących bydło na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu
  I REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZˇT HODOWLANYCH

  I REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH

   
  pod patronatem honorowym

  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

  Adama Tańskiego


  W dniu 1 czerwca 2003 roku odbyła się w Sierpcu I Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Z propozycją jej zorganizowania w naszym mieście wystąpili p. Ryszard Bzowski Z-ca Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w W-wie ds. Regionalnego Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie oraz p. Danuta Stelmańska Dyrektor Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu. Propozycja zorganizowania w Sierpcu wystawy spodobała się również innym instytucjom oraz samorządom gmin z powiatu sierpeckiego oraz płockiego i dlatego wspólnie podjęliśmy się jej organizacji.

  Patronat honorowy nad naszą wystawą przyjął Adam Tański Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi natomiast patronat medialny nad Wystawą objęły i ją zrelacjonowały: Polskie Radio Program 1, Telewizja Polska Program 1 i Tygodnik Płocki.

  Wystawa ta miała na celu wspólną promocję naszego regionu i miasta oraz prezentację osiągnięć hodowców bydła z północno-zachodniej części Mazowsza, efektów ich nie zawsze docenianej codziennej pracy.

  Na I Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu oceniane było bydło: krowy rasy czarno-białej, czerwono-białej oraz krowy i jałówki rasy jersey w liczbie ogólnej 47 sztuk. Swoje zwierzęta zaprezentowało 25 hodowców z powiatów sierpeckiego oraz płockiego.

  W czasie wystawy odbył się również koncert orkiestr dętych z Sierpca, Bożewa i Goleszyna, Płockiej Kapeli Podwórkowej, zespołu muzycznego a dzieci i młodzież z sierpeckich szkół zaprezentowały się w programie edukacyjno-rozrywkowym EUROPA TO MY.

  Wystawę zaszczycili swoją obecnością m.in.: Czesława Ostrowska - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Jerzy Plewa - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Adam Mroczkowski - Wicewojewoda Mazowiecki, Pan Zbigniew Siemiątkowski - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej, Wiktor Szmulewicz - Wiceprezes Krajowej Izby Rolniczej, Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Aust - Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  ORGANIZATOR
  BURMISTRZ MIASTA SIERPC


  WSPÓŁORGANIZATORZY:
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  Samorząd Województwa Mazowieckiego,
  Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w W-wie Regionalne
  Centrum Hodowli Zwierząt w Parzniewie,
  Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu Zakład w Sierpcu,
  Mazowiecka Izba Rolnicza Oddział w Płocku,
  Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku,
  Starosta Płocki,
  Wójt Gminy Bielsk, Wójt Gminy Brudzeń Duży, Wójt Gminy Stara Biała,
  Starostwo Powiatowe w Sierpcu,
  Wójt Gminy Gozdowo, Wójt Gminy Mochowo, Wójt Gminy Rościszewo,
  Wójt Gminy Sierpc, Wójt Gminy Szczutowo, Wójt Gminy Zawidz

  Galeria


  Patronat medialny

  Telewizja Polska Program 1 Polskie Radio Program 1 Tygodnik Płocki

  Sponsor główny

  PZU S.A. Kasztelan Browar Sierpc S.A.

  Sponsorzy

  PKO Bank Polski S.A Płockie Zakłady Drobiarskie SADROB S.A.
   
  W 2013 roku
   Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Sierpcu
  nie odbędzie sie.
   
   
   

  Informacje

  Wydział Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

  tel. 24 275-86-49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Archiwum

  • Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sierpcu
   ul. Kwiatowa 4
   tel. 275-13-11
   Dyrektor Alicja Ewa Pawlak
  • Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu
   ul. Narutowicza 9
   tel. 275-34-36
   Dyrektor Jolanta Golatowska
  • Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu
   ul. Piastowska 33
   tel. 275-27-52
   Dyrektor Marzanna Domżalska
  • Miejskie Przedszkole Nr 4 w Sierpcu
   ul. Kwiatowa 4
   tel. 275-34-25
   Dyrektor Marzanna Kupniewska
  • Gimnazjum Miejskie w Sierpcu
   ul. Braci Tułodzieckich 2
   tel. 275-11-75, 275-13-76
   Dyrektor Edmund Sigiel
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu
   ul. Płocka 38
   tel. 275-22-53
   Dyrektor Hanna Kurta
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu
   ul. Konstytucji 3 Maja 8
   tel. 275-12-10, 275-26-44
   Dyrektor Grażyna Krawczyńska
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu
   ul. Płocka 30
   tel. 275-13-56, 275-28-53
   Dyrektor Maria Wiśniewska
  • Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
   ul. Piastowska 39
   tel. 275-24-93, 275-28-19
   Dyrektor Ewa Wysocka
  • Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc
   ul. Płocka 30
   tel. 275-37-92
   Dyrektor Tomasz Krukowski
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
   ul. Świętokrzyska 26a
   tel. 275-36-95, kom. 607-092-042
   Dyrektor Stanisław Urbanowicz
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu
   ul. Świętokrzyska 12
   tel. 275-46-44
   Dyrektor Alina Olszewska
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu
   ul. Traugutta 33
   tel. 275-55-35
   Dyrektor Rafał Kluska
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" sp. z o.o. w Sierpcu
   ul. Konstytucji 3 Maja 48
   tel. 275-15-12
   Dyrektor Tadeusz Stelmański
  • Ciepłownia Sierpc sp. z o.o. w Sierpcu
   ul. Przemysłowa 2a
   tel. 275-22-47
   Dyrektor Andrzej Waliszewski


  Burmistrz Jarosław Perzyński będzie za pośrednictwem naszej witryny odpowiadał na Państwa pytania.

  Temat wiadomości: (Nie używaj "dziwnych" znaków!)
  Twoje imię i nazwisko: (Z kim mamy przyjemność?)
  Twój nr telefonu:
  Twój adres e-mail: (Na ten adres otrzymasz odpowiedź.)
  Treść Twojego listu do nas:
  (Dokładnie opisz problem)
   
  2019  
   
   

   

   

   
    
   
                                   

   

  Na terenie miasta i powiatu sierpeckiego prężnie działa ZHP Komenda Hufca Sierpc im. Janusza Korczaka.

  Podstawą istnienia hufca są gromady zuchowe, drużyny harcerskie i starszoharcerskie. Do zadań programowych Komendy adresowanych do dzieci i młodzieży należą: Wiosenna i Jesienna Wyprawa Zuchów, Wiosenny Rajd po Ziemi Sierpeckiej, Jesienna Gra Terenowa, Hufcowa Turniejada Mikołajkowa, Hufcowe Sierpeckie Kolędowanie, Hufcowy Przegląd Twórczości Zuchowej i Piosenki Harcerskiej, Betlejemskie Światło Pokoju, Akcja “GROSIK", Dzień Myśli Braterskiej.

  Hufiec w swoim administrowaniu posiada bazę letniego wypoczynku w Słupi gm. Szczutowo. Stanica zlokalizowana jest nad jeziorem Urszulewskim wśród suchych lasów liściasto-iglastych, 20 km na północny zachód od Sierpca. Stanica dysponuje infrastrukturą techniczną, boiskami sportowymi, noclegami pod namiotami (NS-y), kąpieliskiem.

  Komenda Hufca ZHP Sierpc proponuje 10-cio, 14-sto, 21-dno dniowe turnusy z możliwością indywidualnego określenia pobytu dla danej grupy. Koszt do ustalenia. Obiekt można również wydzierżawić.

  Zapraszamy drużyny, szczepy, grupy szkolne, kluby sportowe, zakłady pracy, instytucje oraz innych organizatorów letniego wypoczynku.  Komenda Hufca ZHP Sierpc
  ul. Braci Tułodzieckich 9, 09-200 Sierpc
  tel. (024) 275 24 03

  Stanica zlokalizowana jest nad jeziorem Urszulewskim wśród suchych lasów liściasto-iglastych, 20 km na płn-zach od Sierpca. Dysponujemy: świetnym wyposażeniem gospodarczym i kuchennym, przestrzenną stołówko-świetlicą, umywalniami, kabinami prysznicowymi z ciepłą wodą oraz sanitariatami. Posiadamy boiska sportowe do piłki nożnej, koszykowej, siatkówki i kometki oraz własne zorganizowane kąpielisko w całym kompleksie. To doskonałe atuty do wspaniałego wypoczynku i realizacji atrakcyjnego programu obozowego. Ośrodek jest ogrodzony trwałym ogrodzeniem i posiada ujęcie wody z wodociągu gminnego. Teren okalający stanicę pozwala na prowadzenie różnego rodzaju zajęć takich jak: gry i zabawy, biegi patrolowe, gry terenowe, INO, ogniska itp. Oferujemy: całodzienne wyżywienie (4 posiłki dziennie), noclegi pod namiotami (10-tki, NS-y) dla 150 osób, sprzęt noclegowy (kanadyjka, materac, 2 koce, regał), opiekę medyczną (lekarz, pielęgniarka), strzeżone kąpielisko, atrakcyjny program oraz możliwość organizacji wycieczek do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, do Torunia, Ciechocinka, Płocka. Proponujemy również 10-cio, 14-sto oraz 21-dno dniowe turnusy z możliwością indywidualnego określenia pobytu dla danej grupy. Koszt osobodnia do ustalenia (ceny konkurencyjne). Poza tym obiekt można także wydzierżawić.

  ZAPRASZAMY!
  Drużyny, szczepy, hufce, grupy szkolne, kluby sportowe, zakłady pracy, instytucje oraz innych organizatorów letniego wypoczynku.

  PRZYJEDŹ I ZOBACZ!
  GWARANTUJEMY WSPANIAŁY WYPOCZYNEK I NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA!


  ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
  Komenda Hufca ZHP Sierpc
  im. J. Korczaka, ul. Braci Tułodzieckich 9
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. (024) 275 24 03

  stanica1.jpgstanica2.jpgstanica3.jpgstanica4.jpgstanica5.jpgstanica6.jpgstanica7.jpgstanica8.jpg

  7-9 lipca 2006 roku

  Tegoroczne święto folkloru w naszym mieście odbywało się w bardzo gorącej atmosferze, szczególnie za sprawą wspaniałej, upalnej pogody. W ciągu trzech roztańczonych dni festiwalu zaprezentowały się zespoły z bardzo różnych kulturowo regionów świata. Niebywałą atrakcją tegorocznej "Kasztelanii" był zespół z dalekiego Meksyku. W skład grupy wchodzą studenci Wyższej Szkoły "Lazaro Cardenas", którzy zdobyli wiele nagród na przeglądach w kraju i za granicą. Sierpecką publiczność zachwycili przepięknymi, niezwykle barwnymi strojami oraz ekspresją wykonania. Wraz z zespołem tanecznym podziwialiśmy zespół muzyczny MALEMBE grający tradycyjną muzykę meksykańską i południowo- amerykańską. Folklorystyczna grupa taneczna IMEDI CHUKURTMA z Tibilisi w Gruzji zaprezentowała tańce z różnych regionów swego kraju. W zespole tańczą dzieci w wieku od 8 do 16 lat, które wypełnia ogromna miłość do gruzińskiego folkloru. Zespół ogromnie podobał się Sierpczanom. Mniej żywiołowa była grupa taneczno-muzyczna NAOUSSA PAROS z wyspy Paros w Grecji, ale równie widowiskowa. Grupa powstała w 1993 roku w celu prezentowania oraz kultywowania muzyki, pieśni i tradycji tej przepięknej wyspy.

  Polonijny Zespół Pieśni i Tańca "LECHOWIA" propaguje polską kulturę w Kanadzie. Podczas festiwalu mogliśmy obejrzeć w jego wykonaniu tańce narodowe, regionalne i towarzyskie. Z kolei grupa z IRLANDII zaprezentowała nam różne cztery style tańca irlandzkiego. W zespole tańczą i grają przedstawiciele trzech pokoleń. Rozbawili publiczność, która licznie zgromadziła się przed sceną i uczyła ich tańców.

  Polskę podczas festiwalu reprezentowały zespoły "BLICHOWIACY" z Łowicza, "JUHAS" z malowniczej górskiej wsi Ujsoły oraz Zespół Pieśni i Tańca Ludowego "ŻORY". Jak co roku mogliśmy podziwiać nasz sierpecki Ludowy Zespół Artystyczny "KASZTELANKA", który w ubiegłym roku obchodził 20-lecie istnienia. Tradycyjnie zespół jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Kasztelania".

  Gwiazdami tegorocznego festiwalu był zespół HORPYNA z Olsztyna wykonujący porywający rock folk, a także BUENOS AMIGOS z największymi przebojami latynoamerykańskimi. Znane utwory wykonywane były przez muzyków z Afryki, Kuby, Chile i Polski.

  Niezwykłą atrakcją Kasztelanii był również TEATR TANCERZY OGNIA, który splata ze sobą elementy teatru, tańca oraz żonglerki. Atrakcyjności spektaklowi dodają makijaże i oryginalne kostiumy. Tancerze posługiwali się różnorodnym sprzętem, a całemu niezwykle barwnemu pokazowi towarzyszyła specjalnie dobrana muzyka.

  Można śmiało powiedzieć, iż tegoroczny festiwal należał do bardzo udanych. Zapewne był świętem folkloru, muzyki i tańca oraz wspaniałą promocją naszego miasta i regionu. Zespoły zagraniczne uczestniczące w Kasztelanii zachwycone były organizacją, profesjonalnym przygotowaniem imprezy oraz gościnnością Sierpczan. Wystąpiły również z koncertami w Brodnicy, Rypinie i Żurominie, a dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej mogły zwiedzać nasz uroczy skansen. W tym miejscu należy wspomnieć, że festiwal możemy organizować przede wszystkim dzięki przychylności i wsparciu finansowemu Burmistrza Marka Kośmidra oraz Rady Miasta Sierpca i licznych sponsorów. Mamy nadzieję i plany na przyszłe lata i jak powiedziała pani dyrektor Ewa Wysocka: "chcemy, aby w przyszłym roku festiwal jeszcze bardziej był widoczny w mieście. Naszym zamiarem jest, aby Kasztelania nie była utożsamiana tylko z płytą stadionu". W tym roku po raz drugi zorganizowaliśmy Jarmark Sztuki zaś po raz pierwszy koncert kapel ludowych na Placu Europejskim.

  Organizatorami Festiwalu od jedenastu już lat są Dom Kultury w Sierpcu oraz Burmistrz Miasta Sierpca i Rada Miejska w Sierpcu.

  Sponsorzy Kasztelanii 2006:

  • Burmistrz Miasta Sierpca i Rada Miejska w Sierpcu,
  • Browar Kasztelan Sierpc,
  • PZU SA. Centrum Obsługi Klienta w Sierpcu,
  • PKO Bank Polski S.A. O/Sierpc,
  • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu,
  • Koncern Energetyczny "ENERGA" S.A. O/Płock,
  • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
  • Z.P.U.H. "ANWIS" Export-Import Antoni Wiśniewski - Włocławek,
  • Polifarb Cieszyn - Wrocław Oddział we Wrocławiu,
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu,
  • Bank Spółdzielczy w Ciechanowie O/Sierpc,
  • BUDMAT AUTO Sp. z o. o. Płock,
  • GMN TECHMET Sp.j. Sierpc,
  • Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.,
  • Osiecki Andrzej Sierpc,
  • CARGILL (POLSKA) Sierpc,
  • Zakłady Przemysłu Odzieżowego "MARJOSS" Sp.j. Sierpc,
  • P.B.W.M. "MELBUD" w Sierpcu,
  • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu,
  • Gadzińska Ewa "EWTEX" Sierpc,
  • Góralski Hubert Przeds. Handl. Usług. "JULIUSZ" Sierpc,
  • Zakład Prod. Czekolady i Art. Cukiern. "WIEPOL" w Sierpcu,
  • Kaczorowski Stanisław P.P.H.-U. "RUSTIKAL" w Gorzowie,
  • Janiszewski i Sk-a Przeds. Handl. Usług w Sierpcu,
  • Rzeszotarski Dariusz P.H.U. "BUDOMEX" w Sierpcu,
  • Zakład Odzieżowy "MELTON" Marek Król Sierpc,
  • Hanna i Leszek Łyzińscy Sierpc,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Sierpcu,
  • Metal Caro Plast Sp. z o.o. w Sierpcu,
  • Przeds. Wielobr. "SKRAWMET" Sp.j. w Sierpcu,
  • Łyziński Dariusz Sierpc,
  • Bank Spółdzielczy w Sierpcu,
  • Topolewski Bogdan Sierpc,
  • Falkiewicz Krzysztof Sierpc,
  • Lidia i Mariusz Mirosławscy Sierpc,
  • Dariusz i Piotr Chyżyńscy Cukiernia "TUŁACZ" w Sierpcu,
  • Zajazd "SONATA" w Studzieńcu,
  • P.P.-H. "DRUKARNIA" Sp. z o.o. w Sierpcu,
  • Ośrodek wypoczynkowy PLL "LOT" SA. w Bledzewie.


  7.07.2006r (piątek)
  godz. 16.00 - Korowód ulicami miasta od Sz. P. Nr 3 w Sierpcu do DK
  godz. 18.00 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
                        XI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
                        FOLKLORYSTYCZNEGO "KASZTELANIA 2006"
                      - koncert zespołów na scenie głównej plenerowej
                      - prezentacja sponsorów
                      - prezentacja kandydatów na Najsympatyczniejszą Parę i Miss Festiwalu
  godz. 21.30-23.00 - KONCERT GWIAZDY - KAPELA MEKSYKAŃSKA
  godz. 23.30-24.00 - SPEKTAKL TANCERZY OGNIA

  8.07.2006r (sobota)
  godz. 10.00-16.00 - MIĘDZYNARODOWY JARMARK SZTUKI - parking przed Domem Kultury
  godz. 10.00-13.00 - KONCERT KAPEL LUDOWYCH - Plac Europejski
  godz. 18.00-22.00 - KONCERT ZESPOŁÓW NA SCENIE GŁÓWNEJ
  godz. 22.00-23.30 - KONCERT GWIAZDY "ZESPÓŁ HOPRYNA"
  godz. 24.00-  2.00 - WIDEO-DYSKOTEKA

  9.07.2006r (niedziela)
  godz. 12.30 - MSZA ŚW. W KOŚCIELE FARNYM DLA UCZESTNIKÓW "KASZTELANII 2006"
  godz. 18.00 - KONCERT ZESPOŁÓW NA SCENIE GŁÓWNEJ
                      - Ogłoszenie wyników na Najsympatyczniejszą Parę i Miss Festiwalu
                      - wręczanie dyplomów
  godz. 22.00 - KONCERT GWIAZDY - ZESPÓŁ "BUENOS AMIGOS"
                      - Pokaz ogni sztucznych

  Zespoły uczestniczące w XI Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym "Kasztelania":
  z Meksyku, Irlandii, Kanady, Gruzji i Grecji, Łowicza, Żor, Usjoł oraz LZA "Kasztelanka". Festiwal prowadzić będzie Stanisław Jaskulka - aktor.

   

  Koncerty zespołów uczestniczących w Festiwalu w innych miastach:
  5.07.2006r. - Zespół z Irlandii i Gruzji w Żurominie
                     - Zespół z Kanady i Meksyku w Rypinie
                     - Zespół z Grecji w Słupi - stanica harcerska
  6.07.2006r. - Zespół z Irlandii i Gruzji w Rypinie
                     - Zespół z Meksyku w Brodnicy

  Tel. 024-275-24-93,
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Galeria

  {jgxgal folder:=[images/06/] title:=[Kasztelania 2006] cols:=[4]} 

  X Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 2005" 13 - 15 lipca to kolejne koncerty zespołów z różnych zakątków świata czyli - "Kasztelania". Festiwal i tym razem przyciągnął tłumy widzów. Liczny sponsoring oraz profesjonalne przygotowanie imprezy sprawiły, że był to jak na razie jeden z najciekawszych festiwali. Na deskach sceny festiwalowej wystąpiły grupy z Meksyku, Rosji, Węgier, Tajwanu, Polski i wielu innych. Szczególne wrażenie na wszystkich zrobił zespół z Meksyku - jego wspaniałe występy na długo pozostaną w pamięci Sierpczan. Również tego roku imprezę swą obecnością zaszczyciły gwiazdy - Tomasz Szwed oraz grupa muzyczna "Raggatack".
  Organizatorzy imprezy to:

  - Dom Kultury w Sierpcu

  - Rada Miasta Sierpca

  - Fundacja Kultury "Sierpc 2000"

  - "Kasztelan" Browar Sierpc S. A

  - Polskie Linie Lotnicze "LOT"

  - Firma Oponiarska "Dębica" S.A.

  - Polski Koncern Naftowy "Orlen" S.A.

  - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

  - PKO Bank Polski S.A.

  - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  W festiwalu wzięło udział 14 zespołów, w tym 7 zagranicznych:

  - Zespół Artystyczny "Petersburski Souvenir" z Rosji

  - Dziecięca Grupa Tańca Ludowego "Letnicka" ze Słowacji

  - Zespół "Santa Anita" z Meksyku

  - Zespół "Georgia" z Gruzji

  - Zespół "Zengovarkony" z Węgier

  - Stowarzyszenie Azji Mniejszej "Agia Fotini" z Grecji

  - Grupa "Taitung Jie Da" z Tajwanu

  - Zespól Pieśni i Tańca Ziemii Wodzisławskiej "Vladislavia" z Wodzisławia

  - Zespół Góralski "Hamernik" z Krakowa

  - Zespół Tańca Ludowego "Ostrołęka" z Ostrołęki

  - "Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej" z Warszawy

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Ciechanów" z Ciechanowa

  - Zespół Folklorystyczny "Kujawy"

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  Gwiazdy festiwalu, które zabawiały publiczność to:

  - Zespół "Rumbero Flamenco" z Hiszpanii

  - Zespół "Red Hats" z Czech

  - Zespół "Raggattack" z Łodzi

  - Tomasz Szwed

  VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 2002" Po raz kolejny "Kasztelania" udowodniła, że tego typu imprezy to wspaniałe widowiska. Podczas tych kilku dni miasto stało się kolorowe, gwarne i oczywiście wielokulturowe. Dzięki ciężkiej pracy organizatorów ta edycja festiwalu była równie udana jak poprzednie. Na imprezę zaproszono zespoły m.in. z Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Polski. W tym roku zaproszono również gwiazdy - grupę "Fernhill" z Walii, zespół "The Transylwanians" z Węgier i zespół "Africa Mma" z Afryki. Ich występy zakończyły festiwal.
  Organizatorzy imprezy to:

  - Dom Kultury w Sierpcu

  - Rada Miasta Sierpca

  - Fundacja Kultury Wsi w Warszawie

  - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej "Animacja"

  - "Kasztelan" Browar Sierpc S. A

  - Polski Koncern Naftowy "Orlen" S.A.

  - Polskie Linie Lotnicze "LOT"

  - Firma Oponiarska "Dębica" S.A.

  - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  W festiwalu wzięło udział 10 zespołów, w tym 6 zagranicznych:

  - Grupa folklorystyczna "Timok" z Bułgarii

  - Zespół Taneczny "Sioni" z Gruzji

  - Amatorski Zespół Folklorystyczny "Plaiurile Bistritei" z Rumunii

  - Grupa Folklorystyczna "Ormino" z Grecji

  - Zespół Folklorystyczny "La Parranda" z Hiszpanii

  - Zespół Folklorystyczny "Rozsutec" ze Słowacji

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Ciechanów" z Ciechanowa

  - Zespół "Czardasz" ze Spisza

  - Zespół Pieśni i Tańca "Bazuny" z Żukowa

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  Gwiazdy festiwalu, które zabawiały publiczność to:

  - Folk - Grupa "Horpyna" z Olsztyna

  - Grupa "Fernhill" z Walii

  - Zespół "Africa Mma" z Afryki

  - Grupa folklorystyczna "The Transylvanians" z Węgier

  Galeria

  {jgxgal folder:=[images/02/] title:=[Kasztelania 2002] cols:=[4]} 

  VI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 2001" Dni od 13 do 15 lipca 2001r. to kolejna "Kasztelania" - już szósta. Tego roku o imprezie wiedziało już całe Mazowsze i nie tylko. Festiwal stał się znany i mógł poszczycić się wysokim prestiżem. Zespoły zaproszone na "Kasztelanię 2001" to m.in. grupy z Chorwacji, Sycylii, Egiptu, Rosji, Tajwanu, Serbii i Polski. Gwiazdami tego festiwalu były m.in. "Kapela Staśka Wielanka", Kapela "Buki" oraz Kapela "Bambi", które wspaniale bawiły publiczność. W tym roku po raz kolejny wybrano miss festiwalu - została nią Rosjanka.
  Organizatorzy imprezy to:

  - Dom Kultury w Sierpcu

  - Rada Miasta Sierpca

  - Fundacja Kultury Wsi w Warszawie

  - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej "Animacja"

  - "Kasztelan" Browar Sierpc S. A

  - Polski Koncern Naftowy "Orlen" S.A.

  - Polskie Linie Lotnicze "LOT"

  - Firma Oponiarska "Dębica" S.A.

  - Telekomunikacja Polska S.A.

  - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  W festiwalu wzięło udział 11 zespołów, w tym 8 zagranicznych:

  - Grupa Folklorystyczna "Duca Di Cesaro" z Sycylii

  - Grupa Taneczna "Aswan Folk Troup" z Egiptu

  - Muzyczny Teatr Dziecięcy "Zadumka" z Rosji

  - Grupa Folklorystyczna "Shota" z Rijeki

  - Grupa Taneczna "The Rainbow Dance and Music Troupe" z Tajwanu

  - Zespół "Serbia" z Jugosławii

  - Zespół Folklorystyczny "Sesvetska Sela" z Chorwacji

  - Zespół "Kliotos" z Grecji

  - Zespół Pieśni i Tańca "Bieżuniacy" z Bieżunia

  - Zespół "Komes" z Kędzierzyna - Koźla

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  Gwiazdy festiwalu, które zabawiały publiczność to:

  - Kapela "Buki" z Gościeszowic

  - "Stasiek Wielanek i Kapela Warszawska" z Warszawy

  - Zespół "Repczyno Folk Band" z Wielkopolski

  - Zespół "Krywań" z Zakopanego

  - Kapela "Bambi"

  Galeria{jgxgal folder:=[images/01/] title:=[Kasztelania 2001] cols:=[4]} 

   

  V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 2000" W dniach 7 - 9 lipca 2000r. odbył się już piąty festiwal "Kasztelania". Organizatorzy zaprosili tym razem zespoły m.in. z Bułgarii, Grecji, Gruzji, Czech, Chile i Polski. Standardowo festiwal prezentował wysoki poziom przygotowania. Widownia jak zwykle była ogromna. Publiczność chętnie podziwiała barwne występy wszystkich zespołów, a wieczorami wspaniale bawiła się z gwiazdami festiwalu.
  Organizatorzy imprezy to:

  - Dom Kultury w Sierpcu

  - Rada Miasta Sierpca

  - Fundacja Kultury Wsi w Warszawie

  - Polskie Linie Lotnicze "LOT"

  - Miesjski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu

  - Polski Koncern Naftowy "Orlen" S.A.

  - "Kasztelan" Browar Sierpc S. A.

  - Firma Oponiarska "Dębica" S.A.

  - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

  - Warszawski Ośrodek Kultury

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  W festiwalu wzięło udział 15 zespołów, w tym 9 zagranicznych:

  - Zespół "Rija" z Łotwy

  - Grupa Artystyczna "Kremikovtsi" z Bułgarii

  - Zespół "Dijuta" z Litwy

  - Zespół "Zengovarkony" z Węgier

  - Zespół Folklorystyczny "Czubiesniki" z Rosji

  - Zespół "To Ergastiri" z Grecji

  - Zespół "Varazi" z Gruzji

  - Zespół "Handrlacek" z Czech

  - Zespół "Raqvel Barros" z Chile

  - Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Zagłębiowskiej "Gryfni" z Sosnowca

  - Zespół "Mali Wierchowianie" z Bukowiny Tatrzańskiej

  - Zespół Pieśni i Tańca "Tęcza" z Radzikowa

  - Zespół "Skalni" z Krakowa

  - Zespół Folklorystyczny "Kujawy" z Włocławka

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka"

  Galeria 

  {jgxgal folder:=[images/00/] title:=[Kasztelania 2000] cols:=[4]}    
   
  1 | 2 | 3 | 4


   
   
  1 | 2 | 3 | 4


   
   
  1 | 2 | 3 | 4

   

    Spółka Koleje Mazowieckie - KM od nowego rozkładu jazdy, to jest od dnia 9 grudnia 2007 r., uruchamia nowe połączenie w relacji Sierpc - Płock - Kutno. Ww. połączenie zostaje uruchomione na okres do 31 marca 2008 r. a dalsze funkcjonowanie komunikacji kolejowej zależy od zainteresowania podróżnych.

  Rozkład jazdy Sierpc-Płock-Kutno
   

  Od nowego rozkładu jazdy, to jest od dnia 9 grudnia 2007 r., Spółka Koleje Mazowieckie - KM uruchamia nowe połączenie - pociąg MAZOVIA, kursujący w relacji Płock - Warszawa Wschodnia - Płock.
  Ww. połaczenie zostaje uruchomione na okres do 31 marca 2008 r. a dalsze funkcjonowanie komunikacji kolejowej zależy od zainteresowania podróżnych.

   

   

  Rozgrywki odbywają się wg terminarza gier na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej
  Nr 2 w Sierpcu od godz. 20.00

  spr

  {jgrotator folder:=[../jpg/] width:=[992] height:=[259]}

   

  Miasto Sierpc oferuje:

   Teren przy ul. Kościuszki, w północno-wschodniej części miasta, o łącznej powierzchni ok. 30 ha. Możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, telekomunikacyjną, energię elektryczną, w niewielkiej odległości przebiega sieć kanalizacyjna. W planie zagospodarowania przestrzennego tej części miasta teren ten przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno - składową, usługową i inną związaną z działalnością gospodarczą. Teren przyległy jest do drogi krajowej Nr 10 Warszawa - Toruń oraz wojewódzkiej Nr 541 Żuromin-Mława. Grunty są własnością osób prywatnych. Gwarantujemy pomoc administracyjną i organizacyjną związaną z rozpoczęciem działalności, np. przy wykupie gruntów.


  SIERPC

  Gdzie jest Sierpc?
  • zlokalizowany jest w centrum Polski, 125 km na północny-zachód od Warszawy na skrzyżowaniu dróg: krajowej relacji Warszawa - Toruń oraz wojewódzkich: Płock, Żuromin-Mława
  • obszar - 1860 ha
  • ok. 20.000 mieszkańców
  • posiada węzeł kolejowy ze stacją rozładunkową
  • otoczony jest gminami o typowo rolniczym charakterze
  • lokalizacja w centrum Polski stwarza idealne możliwości transportu produktów do wszystkich miast w Polsce i krajów Europy
  • posiada wykwalifikowaną siłę roboczą. Są to głównie ludzie młodzi, którzy zdobyli wykształcenie w naszych szkołach średnich oraz w pobliskich uczelniach wyższych w Warszawie, Toruniu i Płocku.
  • posiada ujęcia głębinowe wody o doskonałych walorach smakowych oraz wolne od zanieczyszczeń produkty rolne
  • jest wystarczająco wyposażony w urządzenia do produkcji i dostarczania wody, gazu, ciepła oraz usuwania nieczystości. Posiada rezerwy energii elektrycznej, gazu, ciepła i wody oraz dobrze rozbudowaną infrastrukturę komunalną
  • posiada rozbudowaną i zmodernizowaną Miejską Oczyszczalnię Ścieków, oddaną do użytku w 2005 r. Rozbudowa i modernizacja odbywała się etapami. W efekcie powstała nowoczesna mechaniczno-chemiczno-biologiczna (2 stopnie oczyszczania biologicznego) oczyszczalnia ścieków, gwarantująca przy bardzo niskim zużyciu energii elektrycznej bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków dopływających. Osiągnięto również wymagany prawem stopień redukcji azotu i fosforu. Oczyszczalnia o przepustowości Qmax. d = 6412 m3/d ma docelowo obsługiwać około 20 tys. mieszkańców oraz oczyszczać ścieki przemysłowe pochodzące w zdecydowanej większości z Carlsberg Polska SA Kasztelan Browar Sierpc, co odpowiada oczyszczalni o wielkości około 95 tysięcy równoważnej liczby mieszkańców
  • jest wyjątkowo atrakcyjnym miastem do lokowania inwestycji, jak również do podjęcia współpracy z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami
  • można tu miło spędzić czas z daleka od wielkomiejskiego gwaru, zobaczyć zabytkowe obiekty architektury sakralnej, w jednej chwili przenieść się do wsi mazowieckiej z przełomu XIX i XX w. lub poznać obyczaje i folklor innych krajów podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Kasztelania", który odbywa się corocznie w pierwszej połowie lipca. W naszym mieście odbywają się festyny sportowo-rekreacyjne, pikniki rodzinne oraz większe imprezy plenerowe takie jak Kasztelańskie Dni Sierpca czy Biesiada Kasztelańska. Od 2003 roku na przełomie maja i czerwca odbywa się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, której organizatorem jest Burmistrz Miasta Sierpca. Impreza ta organizowana na ziemi sierpeckiej stała się już znaczącą pozycją w kalendarzu znanych i cenionych mazowieckich inicjatyw
  • życie kulturalne związane jest przede wszystkim z prężnie działającym Domem Kultury, organizatora wspomnianego już MFF "Kasztelania", Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego, najróżniejszych wystaw w Galerii, konkursów, przeglądów, warsztatów, zajęć dla dzieci i młodzieży. Również Miejska Biblioteka Publiczna odgrywa ważną rolę w procesie edukacji i krzewienia kultury w Sierpcu, prowadząc ożywioną działalność popularyzującą książkę i czytelnictwo oraz twórczość literacką i plastyczną młodzieży oraz dorosłych
  • w Sierpcu można skorzystać z bogatej oferty Krytej Pływalni, uprawiać sporty zespołowe, tj. piłka ręczna, siatkowa, koszykowa na nowoczesnej Hali Sportowej wybudowanej przez samorząd miejski przy Szkole Podstawowej Nr 2, a oddanej do użytku w 2002 r. Atrakcją hali jest ściana wspinaczkowa. W Sierpcu znajdują się również: hala sportowa przy LO, boiska szkolne i sale gimnastyczne, stadion z głównym boiskiem z bieżnią oraz boiskiem treningowym. A letnią porą wskazane jest spędzać wolny czas na rowerze. Oprócz wysiłku fizycznego można wtedy zapoznać się z przepięknymi krajobrazowo okolicami Sierpca

  Gwarantujemy pomoc przy nawiązaniu współpracy z firmami działającymi na naszym terenie i załatwianiu podstawowych formalności związanych z rozpoczęciem działalności np. przy wykupie gruntów. Samorząd miejski corocznie obniża stawki podatków i opłat lokalnych ustalonych przez Ministra Finansów średnio o 20%.. W 2005 roku władze samorządowe przyjęły Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2013 oraz Lokalny Plan Rewitalizacji Sierpca do 2013 r., określający działania prowadzące do ożywienia procesów społeczno-gospodarczych, będący połączeniem działań technicznych (jak. np. remonty) z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. W najbliższych latach władze miasta przystąpią do zagospodarowania turystycznego doliny rzeki Sierpienicy. W związku z tym pod koniec 2005 roku zlecono wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby opracowania planu zagospodarowania przestrzennego doliny oraz wykonania projektów poszczególnych inwestycji. Opracowano morfologię i hydrografię terenu, sporządzono szczegółowe mapy geomorfologiczne i hydrogeologiczne. Teren na całej długości można wykorzystać na stworzenie parku krajobrazowo-rekreacyjnego z licznymi atrakcjami. Należy przeprowadzić regulację poziomu wody w rzece za pomocą dwóch zbiorników wodnych, które mogą pełnić funkcję kąpieliska lub stawu kajakowego. Wzdłuż doliny planuje się wybudowanie ścieżki pieszo - rowerowej, a sama rzeka ma stać się trasą kajakową z bazą noclegową, wypożyczalnią kajaków i bazą gastronomiczną w młynie Borkowo i sierpeckim skansenie. W dolinie rzeki Sierpienicy istnieje szereg miejsc idealnych do stworzenia ośrodków sportowych takich jak basen, lodowisko, place zabaw, korty tenisowe i boiska czy warunków do wędkowania. Można także bez trudu wybudować obiekty gastronomiczne i hotelowe, pole golfowe, a na skarpach liczne punkty widokowe ze specjalną roślinnością. Władze miasta przewidują, że już za rok można będzie przystąpić do zagospodarowania rzeki Sierpienicy. Natomiast przez kilka najbliższych miesięcy opracowywany będzie plan zagospodarowania tego terenu. W niedalekiej przyszłości możemy więc spodziewać się, że dolina rzeki Sierpienicy stanie się jedną z największych atrakcji turystycznych w Sierpcu.

  W naszym mieście mile widziana jest wszelka działalność produkcyjna

  Zapraszamy


  Kontakt:
  BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
  ul. Piastowska 11a
  09-200 Sierpc
  tel. (24) 275-86-86, fax (24) 275-86-33, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Biuro Rady - Halina Waszkiewicz, zajmuje się obsługą rady, w tym protokółowaniem posiedzeń sesji i komisji rady. Jest pełnomocnikiem do spraw realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  Wydział Organizacyjny - nadzoruje Sekretarz. Do zadań wydziału należy:
  - zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji urzędu,
  - koordynacja pracy w urzędzie,
  - zapewnienie prawidłowej obsługi interesantów,
  - koordynacja realizacji zadań wynikających z uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
  - obsługa techniczno-organizacyjna Rady i jej Komisji,
  - kierowanie uchwał Rady, wniosków i interpelacji do właściwych komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
  - prowadzenie zbiorów prawa miejscowego i Dzienników Urzędowych województwa mazowieckiego oraz Dzienników Ustaw i Monitorów Polski,
  - czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji.


  Szczególne miejsce, z punktu widzenia potrzeb mieszkańców, zajmuje BIURO OBSŁUGI INTERESANTA - nadzoruje Katarzyna Strześniewska.
  Potrzeba jego powołania była jednym z powodów przeprowadzenia remontu budynku Urzędu. Dla wygody interesantów Biuro usytuowane zostało na parterze. Do jego zadań należy kompleksowa obsługa w zakresie: spraw meldunkowych, uzyskania numeru ewidencyjnego PESEL, przyjmowania wszelkich pism adresowanych do Urzędu, wydawania decyzji, zaświadczeń i zezwoleń, udzielania informacji o miejscu i sposobie załatwiania spraw oraz innych związanych z funkcjonowaniem Urzędu.
  • Sekretariat Burmistrza Miasta - tel. 24/ 275-86-86
   Sekretariat Fax - tel. 24/ 275-86-33
   Inspektor – Marta Garwoła

  • Wydział Organizacyjny - tel. 24/ 275-86-27
   Sekretarz Miejski - Barbara Wojciechowska-Dobies

  • Biuro Rady - tel. 24/ 275-86-29
   Inspektor - Beata Kowalska

  • Wydział Finansowy - tel. 24/ 275-86-40
   Skarbnik Miejski - Katarzyna Joniak

  • Biuro Podatkowe – tel. 24/ 275-86-22
   Kierownik Biura - Krystyna Nowakowska

  • Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - tel. 24/ 275-86-55

   Naczelnik Wydziału - Piotr Brzeski
  • Wydział Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - tel. 24/ 275-86-45
   Naczelnik Wydziału - Bogdan Ciemiecki

  • Wydział Oświaty i  Kultury - tel. 24/ 275-86-44
   Naczelnik Wydziału - Marek Z. Zdrojewski

  • Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego - tel. 24/ 275-86-53
   Inspektor - Artur Dudziński

  • Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych - 24/ 275-86-47
   Naczelnik Wydziału - Lidia Rymer

  • Urząd Stanu Cywilnego - tel. 24/ 275-86-25
   Kierownik - Anna Kajkowska

  • Biuro Spraw Obywatelskich - tel. 24/ 275-86-63
   Kierownik Biura - Katarzyna Strześniewska
  • Biuro ds. Promocji i Komunikacji - tel. 24/275-86-49
  •  Straż Miejska - tel. 24/ 275-20-66, 0-506-15-65-78 
   Komendant - Jarosław Krydziński
  VIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 2003" 13 - 15 lipca to kolejne koncerty zespołów z różnych zakątków świata czyli - "Kasztelania". Festiwal i tym razem przyciągnął tłumy widzów. Liczny sponsoring oraz profesjonalne przygotowanie imprezy sprawiły, że był to jak na razie jeden z najciekawszych festiwali. Na deskach sceny festiwalowej wystąpiły grupy z Meksyku, Rosji, Węgier, Tajwanu, Polski i wielu innych. Szczególne wrażenie na wszystkich zrobił zespół z Meksyku - jego wspaniałe występy na długo pozostaną w pamięci Sierpczan. Również tego roku imprezę swą obecnością zaszczyciły gwiazdy - Tomasz Szwed oraz grupa muzyczna "Raggatack".
  Organizatorzy imprezy to:

  - Dom Kultury w Sierpcu

  - Rada Miasta Sierpca

  - Fundacja Kultury "Sierpc 2000"

  - "Kasztelan" Browar Sierpc S. A

  - Polskie Linie Lotnicze "LOT"

  - Firma Oponiarska "Dębica" S.A.

  - Polski Koncern Naftowy "Orlen" S.A.

  - Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

  - PKO Bank Polski S.A.

  - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  W festiwalu wzięło udział 14 zespołów, w tym 7 zagranicznych:

  - Zespół Artystyczny "Petersburski Souvenir" z Rosji

  - Dziecięca Grupa Tańca Ludowego "Letnicka" ze Słowacji

  - Zespół "Santa Anita" z Meksyku

  - Zespół "Georgia" z Gruzji

  - Zespół "Zengovarkony" z Węgier

  - Stowarzyszenie Azji Mniejszej "Agia Fotini" z Grecji

  - Grupa "Taitung Jie Da" z Tajwanu

  - Zespól Pieśni i Tańca Ziemii Wodzisławskiej "Vladislavia" z Wodzisławia

  - Zespół Góralski "Hamernik" z Krakowa

  - Zespół Tańca Ludowego "Ostrołęka" z Ostrołęki

  - "Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej" z Warszawy

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Ciechanów" z Ciechanowa

  - Zespół Folklorystyczny "Kujawy"

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  Gwiazdy festiwalu, które zabawiały publiczność to:

  - Zespół "Rumbero Flamenco" z Hiszpanii

  - Zespół "Red Hats" z Czech

  - Zespół "Raggattack" z Łodzi

  - Tomasz Szwed

  Galeria

   

  {jgxgal folder:=[images/03/] title:=[Kasztelania 2003] cols:=[4]} 

  IV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 99"
  "Kasztelania musi trwać" - oto nagłówek artykułu opisującego festiwal w 1999r. w jednej z sierpeckich gazet. I rzeczywiście: "Kasztelania 99" była kolejną wspaniała imprezą, stojącą na straży kultury regionów Polski, ale również Europy. Scenę festiwalową zaszczyciły swymi występami zespoły z Turcji, Ukrainy, Portugalii, Słowacji, Litwy i Polski. Organizatorzy wprowadzili pewną nowość: gwiazdą festiwalu była kapela ludowa "Trebunie Tutki", która bawiła widownię swą wspaniałą muzyką. Również w tym roku wybrano najsympatyczniejszą parę "Kasztelanii" - została nią para z Portugalii.

  Organizatorzy imprezy to:

  - Dom Kultury w Sierpcu
  - Rada Miasta Sierpca
  - Fundacja Kultury Wsi w Warszawie
  - Polskie Linie Lotnicze "LOT"
  - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu
  - Polski Koncern Naftowy S.A.
  - Firma Oponiarska "Dębica" S.A.
  - Zakłady Piwowarskie S.A. w Sierpcu
  - LDM Electronic Sp. z. o. o.
  - P.P.-H. "Drukarnia" Sp. z.o.o. w Sierpcu
  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  W festiwalu wzięło udział 12 zespołów, w tym 7 zagranicznych:

  - Zespół "Nieżin" z Ukrainy
  - Zespół "La Brianzola" z Włoch
  - Zespół "Os Azeitoneiros" z Portugalii
  - Zespół Pieśni Ludowych "Raskila" z Litwy
  - Zespół "Fazisi - Kelaptari" z Gruzji
  - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Zlatnanka" ze Słowacji
  - Zespół "Balcova Halk Egitimi Markezi Mudurlugu" z Turcji
  - Zespół Pieśni i Tańca "Wisła" z Płocka
  - Zespół Pieśni i Tańca "Halicz" z Ropczyc
  - Kapela Ludowa "Po Zagonach" z "Poznania"
  - Zespół Pieśni i Tańca "Pomorze" z Chełmna
  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  Galeria 

  {jgxgal folder:=[images/99] title:=[Kasztelania 99] cols:=[4]} 

  III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 98"
  Już po raz trzeci LZA "Kasztelanka" był gospodarzem "Kasztelanii". Festiwal gościł zespoły m.in. z Węgier, Gruzji, Rosji, Chin, Rumunii, Bułgarii i oczywiście Polski. Nowością tego festiwalu była para prowadzących czyli zaproszeni z Krakowa państwo Kazimierz i Hanna Lassakowie. Publiczność przyjęła ich bardzo ciepło, dzięki czemu prowadzą festiwal co roku. Poza tym, tego roku po raz pierwszy wybrano miss oraz najsympatyczniejszą parę festiwalu. Miss została tancerka z Gruzji, a miano najsympatyczniejszej pary przypadło... parze z "Kasztelanki"!

  Organizatorzy imprezy to:

  - Dom Kultury w Sierpcu
  - Rada Miasta Sierpca
  - Wojewódzki Dom Kultury w Płocku
  - Fundacja Kultury Wsi w Warszawie
  - Polskie Linie Lotnicze "LOT"
  - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu
  - Zakłady Piwowarskie S.A. w Sierpcu
  - LDM Electronic Sp. z. o. o.
  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  W festiwalu wzięło udział 10 zespołów, w tym 6 zagranicznych:

  - Zespół Folklorystyczny "Bozjentsi - Radnev" z Bułgarii
  - Zespół Pieśni i Tańca "Somesana" z Rumunii
  - Zespół "Petersburski Souvenir" z Rosji
  - Grupa Folklorystyczna "Zemplen" z Węgier
  - Grupa Artystyczna "Hubei Folk Dance" z Chin
  - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Mamuliszwili" z Gruzji
  - Zespół Folklorystyczny "Raciborzanie" z Raciborza
  - Zespół "Podhale i Wierchowianie" z Bukowiny Tatrzańskiej oraz z Jurgowa
  - Zespół Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna" z Zamościa
  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  Galeria 

  {jgxgal folder:=[images/98] title:=[Kasztelania 98] cols:=[4]}

  II Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 97"
  W dniach 26 - 29 czerwca odbył się już drugi Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania". Tradycyjnie imprezę rozpoczął korowód wszystkich zespołów, który stał się obowiązkowym elementem "Kasztelanii". Tego roku festiwal miał o wiele obszerniejszą formę i został przygotowany bardzo profesjonalnie - dzięki temu przyciągnął na występy zespołów nie tylko ogromną ilość widzów, ale także polskie media. Również w tym roku gośćmi festiwalu były grupy taneczne zarówno z Polski jak i zagranicy.
  Organizatorzy imprezy to:
  - Dom Kultury w Sierpcu
  - Rada Miasta Sierpca
  - Wojewoda Płocki
  - Wojewódzki Dom Kultury w Płocku
  - Fundacja Kultury Wsi w Warszawie
  - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  - Miejski Klub Sportowy "Kasztelan" w Sierpcu
  - Zakłady Piwowarskie S.A. w Sierpcu
  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  W festiwalu wzięło udział 12 zespołów, w tym 6 zagranicznych:
  - Zespół "Hwa Kang Troupe" z Tajwanu
  - Zespół "Budo Tomovic" z Czarnogóry
  - Dziecięcy Zespół Folklorystyczny "Złote Wrota" z Rosji
  - Dziecięcy Zespół Taneczny "Sioni" z Gruzji
  - Zespół "Karposz" z Macedonii
  - Zespół z Centrum Kultury "Igoumenista" z Grecji
  - Zespół Pieśni i Tańca "Małe Pyrzyce" z Pyrzyc
  - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej "Kaszuby" z Chojnic
  - Regionalny Zespół Ludowy "Sanniki" z Sannik
  - Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Włókniarzy Polskich "Poltex" z Łodzi
  - Zespół Pieśni i Tańca "Jubilat" ze Świdnicy
  - Dziecięcy Zespół Góralski "Małe Hamerniki" z Nowej Huty
  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

  Galeria  

  {jgxgal folder:=[images/97] title:=[Kasztelania 97] cols:=[4]} 

  I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Kasztelania 96"
  Pierwszy festiwal "Kasztelania" odbył się w dniach 28 - 30 czerwca 1996r. Pomysłodawcą był pan Robert Chojnacki. Było to wspaniałe, medialne wydarzenie. Cała impreza rozpoczęła się barwnym korowodem, a koncerty miały miejsce na miejskim stadionie w Sierpcu. Festiwal trwał 3 dni, codziennie odbywały się występy zaproszonych zespołów. Koncerty cieszyły się dużym powodzeniem wśród szerokiej publiczności.

  Organizatorzy imprezy to:

  - Rada Miasta w Sierpcu

  - Dom Kultury w Sierpcu

  - Fundacja Kultury Wsi

  - Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

  W festiwalu wzięło udział 12 zespołów, w tym 2 zagraniczne:

  - Zespół "Poljot" z Ukrainy

  - Zespół "Kocoracin" z Macedonii

  - Zespół Pieśni i Tańca "Sieradzanie" z Sieradza

  - Zespół Pieśni i Tańca "Lubartowiacy" z Lubartowa

  - Zespół Tańca Ludowego "Gorzowiacy" z Gorzowa Wielkopolskiego

  - Zespół Pieśni i Tańca "Alki" wraz z kapelą "Redloki" ze Świnoujścia

  - Zespół Pieśni i Tańca "Kostrzanie" z Kostrzy

  - "Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej" z Bydgoszczy

  - Zespół Pieśni i Tańca "Ciechanów" z Ciechanowa

  - Zespół Pieśni i Tańca "Sanniki" z Sannik

  - Zespół Pieśni i Tańca "Petrochemia" z Płocka

  - Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca

   

  Galeria
   
  {jgxgal folder:=[images/96] title:=[Moja Prywatna Galeria] cols:=[4]}
   
   

  Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
  KASZTELANIA
  6-8 lipca 2007 roku
  Stadion MKS "Kasztelan" w Sierpcu
  ul. Swiętokrzyska 26


  organizator: Dom Kultury w Sierpcu
  ul. Piastowska 37
  tel./fax: (24)275-24-93


  Festiwal "Kasztelania" to impreza, której głównym celem jest szerzenie wśród społeczności międzynarodowego folkloru. Każdego roku "Kasztelania" gości na swych deskach zespoły z całego świata. Tajwan, Turcja czy Meksyk to tylko niektóre kraje, których kulturę prezentowały w Sierpcu grupy folklorystyczne. Jednak festiwal to nie tylko zespoły zagraniczne - polskie tańce i przyśpiewki ludowe są nieodzownym elementem imprezy. Na "Kasztelanii" występowały już zespoły z prawie każdego zakątka Polski.

  ...pod taką roboczą nazwą w Sierpcu powstała Grupa Partnerska w ramach projektu Turystyka - Wspólna Sprawa. Turystyka - Wspólna Sprawa, to projekt wspomagający rozwój turystyki w Polsce. Jego założeniem jest tworzenie lokalnych produktów turystycznych czyli takich ofert, które mogą zadowolić potencjalnych turystów.

  08.03.2007 r.

  8 marca w Urzędzie Miejskim w Sierpcu odbyło się 3 spotkanie, podczas którego przedsiębiorcy działający w branży turystycznej oraz instytucje, zainteresowane rozwojem turystyki doszły do przekonania, że wspólne działanie w tej sprawie przyniesie wszystkim korzyść. Efektem było podpisanie listu intencyjnego.

  Na wstępie koordynator projektu, Pan Piotr Żółtowski przedstawił ogólne założenia projektu Turystyka - Wspólna Sprawa. Zostały omówione i przypomniane prace i ustalenia z pierwszego i drugiego spotkania.

  Przedstawione zostały podprodukty o wstępnych nazwach hasłowych:
  • "produkt sakralno - kulturowy" z aktywami: szlak Muzeum Wsi Mazowieckiej - Klasztor w Sierpcu (ogród, zabytki sakralne, cudowna studzienka), kościół Św. Ducha, Szczutowo - dwa kościoły drewniane w gm. Szczutowo i Rościszewo, kościół w Skępem, po drodze zajazdy: Oaza (30 miejsc noclegowych, parking), Sonata.
  • "lokalna żywność"- powiązane z działalnością Muzeum Wsi Mazowieckiej, lokalnymi obiektami gastronomicznymi, gospodarstwami produkującymi żywność (pokazy produkcji żywności oraz wykonywania przetworów), targi żywności lokalnej, sklepy z lokalnymi produktami, targi staroci w Sierpcu oraz powiązanie z imprezami folklorystycznymi takimi jak Kasztelania, plener plastyczny i inne - słowem folklor, "Raz na ludowo".
  • "aktywny wypoczynek"- centrum sportów wodnych na jeziorze Urszulewskim (gm.Szczutowo), szlak kajakowy na Skrwie (gm.Rościszewo, Sierpc, Mochowo) kolejka turystyczna z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej (Sierpc - Skansen Sierpc - Szczutowo), na trasie kolejki - pole paintballowe, system ścieżek rowerowych, wykorzystanie na potrzeby turystyki obiektów rekreacyjnych.
  Zasygnalizowano orientacyjną wysokość (zależną ostatecznie od ilości uczestników) wpłat przeznaczonych na promocję Regionalnego Produktu Turystycznego w granicach 300 - 500 złotych. Konieczny jest wkład uczestników, aby na promocje otrzymać 3,5 tys. złotych netto dotacji w ramach projektu T-WS. Wysokość taka została zaakceptowana przez zebranych.
  Zaakceptowano zarys zarządzania Grupą Partnerską w postaci wyznaczenia Lidera, Rady Partnerów oraz Grup Roboczych do prac nad podproduktami.
  Podczas zebrania jednogłośnie wybrano Lidera Grupy, Burmistrza Miasta Sierpc, Marka Kośmidra. Wyznaczono termin następnego spotkania Grupy Partnerskiej na dzień 19 marca 2007 godz. 14 w Urzędzie Miejskim w Sierpcu.
  Określono tematykę następnego spotkania roboczego: ustalenie harmonogramu, wybranie Rady Partnerów i Grup Roboczych.

  Określono i przyjęto nazwę Grupy Partnerskiej
  Ziemia Sierpecka - Matka Boska, Skansen i Kasztelan"
  Wybrana nazwa określona została jako intrygująca, prowokująca, ale jednocześnie jako spełniająca warunki wymagane od nazwy: lokalizacja produktu, informowanie o charakterze produktu. Dodatkowym walorem wg uczestników spotkania była prowokacyjność, mogąca stanowić dodatnią wartość marketingową.
  Pan Piotr Żółtowski zapoznał zebranych z projektem porozumieniem o współpracy, które uzgodniono i zaakceptowano.
  Ponadto scharakteryzował Lokalną Organizacją Turystyczną, jej umiejscowienie w systemie zarządzania turystyką w Polsce oraz potencjalną wielką rolę w pozyskiwaniu funduszy unijnych przeznaczonych na turystykę.
  Zebrani ustalili, że będą wspomagać i włączać się w powstanie Lokalnej Organizacji Turystycznej co znalazło odzwierciedlenie w treści "Porozumienia o Współpracy".

  Porozumienie podpisały 33 osoby fizyczne, w tym 12 przedsiębiorstw (przedsiębiorców) branży turystycznej oraz 9 instytucji.

  Na następnym zebraniu, wyznaczonym na poniedziałek, 19 marca, godz.14 w UM w Sierpcu wybrana zostanie Rada Partnerów, Grupy Robocze oraz zostanie ustalony harmonogram działań.
  Przedsiębiorcy i instytucje mają jeszcze szansę dołączyć do Grupy. Kontakt: Mariusz Urbański, UM w Sierpcu, tel. 024 275-86-50, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Członkowie grupy - przedsiębiorcy
  1. Zajazd "Oaza"
  2. Zajazd Motel "U Wojciecha"
  3. Centrum Kultury "Marjoss"
  4. Firma gastronomiczno - usługowa ANHEL
  5. Fitness klub "STEP"
  6. Ośrodek Wypoczynkowy w Bledzewie
  7. Cukiernia Tułacz
  8. Zajazd Sonata
  9. Kawiarnia "U Mariusza"
  10. Kantor Wymiany Walut
  11. ZPCiAC "Wiepol"
  12. Pizzeria "Bona"

  Członkowie grupy - samorządy i instytucje
  1. Urząd Miejski w Sierpcu
  2. Urząd Gminy Sierpc
  3. Urząd Gminy Szczutowo
  4. Urząd Gminy Rościszewo
  5. Urząd Gminy Mochowo
  6. Starostwo Powiatowe w Sierpcu
  7. Muzeum Wsi Mazowieckiej
  8. Dom Kultury
  9. Kryta Pływalnia w Sierpcu


  14.03.2007 r.

  Do członków Grupy Partnerskiej

  Udostępniamy do konsultacji projekt umowy zawierający ustalenia, które zapadły podczas III zebrania Grupy Partnerskiej.


  Prosimy o przygotowanie kandydatur do Rady Partnerów.
  Zakładamy, że podczas zebrania w dniu 19 marca zostanie podpisana umowa, w zwišzku z czym proponujemy, aby przed godziną 15 na sali były obecne osoby reprezentujące członków porozumienia.
  Kontakt i bliższe informacje: tel: 024 275-86-50, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Pizzeria BONA
  ul. Jana Pawła II 1
  tel. 24 275-71-00

  2. Pizzeria POZYTYWKA
  ul. Konstytucji 3 Maja 5E
  tel. 24 275-48-29

  3. Pizzeria BELLA 
  ul. Traugutta 3a
  tel. 24 275-61-57
  www.bellasierpc.pl

  4. Pizzeria TORINO

  ul. Wiosny Ludów 32,

  09-200 Sierpc

   

  5. Restauracja LOFT7

  ul. Piastowska 40

  tel. 507 500 701

   

  6. Bistro u Mariusza
  ul. Wiosny Ludów 22
  tel. 534 343 455

   

  7. Restauracja Zakątek
  ul. Piastowska 27
  tel. 789-024-944

  8. Bar gastronomiczny  KAPRYS
  ul. Konstytucji 3 Maja 19
  tel. 24 275-61-61

  8. ARIANA KEBAB

  ul. Piastowska 12

  tel. 729-663-298

  9. Najlepszy Kebab w Mieście
  ul. Mickiewicza 1/8a
  tel. 514 -343-338

  10. Kebab u Ahmeda

  ul. Fryderyka Chopina 4

  tel. 730-575-875

  11. Restauracja McDonald’s
  ul. Kościuszki 34

  12. Karczma POHULANKA (na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej)
  ul. Narutowicza 64
  tel. 24 275-28-83 wew.42

   

  13. Bar azjatycki KIM LOAN

  ul. Wiosny Ludów 4

  tel. 889 983 689

   

  14. POLSKA TOSKANIA

  ul. Płocka 49,

  09-215 Bożewo

  tel. 695 212 999

   

     1. U MARIUSZA 
  ul. Braci Tułodzieckich 4

  2. JORDANEK

  ul. Wiosny Ludów 3a

   

  1. Zajazd „Sonata”
  Studzieniec 3e
  09-200 Sierpc
  tel. 24 275-73-84
  kom: 502-701-900
  www.zajazdsonata.pl
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Zajazd „Kasztelan”
  Białasy 55
  09-200 Sierpc
  tel. 24 275-61-63
  www.zajazdkasztelan.pl
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3. Zajazd “Maxim”
  ul. Warszawska 1
  09-200 Borkowo Kościelne
  tel.  24 275-63-95
  kom. 664-145-227
  www.maximbar.pl
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  4. Dom Bankietowy Ambrozja
  Borkowo Kościelne
  Ul. Kolorowa 5
  09-200 Sierpc
  tel. 605-548-851
  www.ambrozja-wesele.pl
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  5. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  ul. Narutowicza 64
  09-200 Sierpc
  tel. 24 275-28-83
  www.mwmskansen.pl
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  6. Hotel SKANSEN CONFERENCE & SPA

  Ul. Narutowicza 64

  Tel. 24 275-11-22

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Ośrodek wypoczynkowy w Bledzewie

  09-200 Sierpc

  www.bledzewo.pl

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  tel. 24 275 25 33; 600-319-419

  (odległość od centrum miasta ok. 8km)

  2. Ośrodek wypoczynkowy w Szczutowie

  09-227 Szczutowo

  tel. 608-233-933 

  (odległość od centrum miasta ok. 13km)

  3. Ośrodek wypoczynkowy Jawor

  ul. Dworska Góra 1A

  87-630 Skępe 

  (odległość od centrum miasta ok. 26km)

  Starostwo Powiatowe w Sierpcu www.powiat.sierpc.pl 

  Urząd Gminy w Sierpcu www.gmina.sierpc.pl 

  Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sierpcu www.mp1.sierpc.pl 

  Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu www.mp2.sierpc.pl 

  Miejskie Przedszkole Nr 3 w Sierpcu www.mp3.sierpc.pl

  Miejskie Przedszkole nr 4 w Sierpcu www.przedszkolenr4.xt.pl

  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu www.sp2.sierpc.pl

  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sierpcu www.sp3.sierpc.pl/

  I Prywatna Szkoła Podstawowa  i Niepubliczne Gimnazjum www.ngipsp.pl

  Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu www.gim.sierpc.pl

  Gimnazjum im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu www.wetmanski.sierpc.pl

  Liceum Ogólnokształcące im. Majora Sucharskiego w Sierpcu www.losierpc.edu.pl/

  Zespół Szkół Nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu www.zs1sierpc.cba.pl

  Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu www.zsznr2.prv.pl

  Państwowa Szkoła Muzyczna w Sierpcu www.sierpcpsm.neostrada.pl

  Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu www.mbp.sierpc.pl

  Pracowania Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc www.pracowania.sierpc.pl

  Dom Kultury w Sierpcu www.ckisz.sierpc.pl

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu http://mosirsierpc.hpu.pl/news.php

  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu www.soswsierpc.pl/

  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu www.mwmskansen.pl/

  Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu www.kpp.sierpc.pl

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej www.spzzozsierpc.pl

   

  Sierpc otoczony jest rolniczymi gminami, charakteryzującymi się czystym środowiskiem naturalnym i wolnymi od zanieczyszczeń produktami rolnymi. W mieście zarejestrowanych jest ponad 1600 podmiotów gospodarczych. Zdecydowaną większość tych podmiotów stanowią jednostki prywatne - zakłady osób fizycznych. Jest tu zdecydowana przewaga sektora handlu i napraw. Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami w gospodarce Sierpca jest przemysł, budownictwo i usługi transportowe. Zakładami zatrudniającymi największą liczbę pracowników są:

   

  Zakłady przetwórcze:

   

  Zakłady odzieżowe:

   

  Zakłady budownictwa i produkcji:  RADA MIEJSKA SIERPCA  VIII  KADENCJI

   
  Od lewej: Krzysztof Skrzyński, Paweł Michał Grabowski, Waldemar Frydrychowicz (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), Dariusz Malanowski (Przewodniczący Rady Miejskiej), Jarosław Perzyński (Burmistrz Miasta), Zbigniew Długokęcki (Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej), Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Krzysztof Kacperski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Maciej Malanowski, Artur Dariusz Balcerowski.
  Miejsca siedzące: Joanna Marta Szewczykowska, Jerzy Zbigniew Stachurski, Barbara Gil. 
   

  BIURO RADY
  tel. (24) 275-86-29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   


  Archiwum:

  - RADA MIEJSKA SIERPCA  VI  KADENCJI

  - RADA MIEJSKA SIERPCA VII KADENCJI

   
  Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

  ul. Piastowska 39
  09-200 Sierpc

  tel./fax (24) 275-24-93
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.ckisz.sierpc.pl

                                                         

  zdj_21.jpgzdj_22.jpgzdj_23.jpgzdj_24.jpgzdj_25.jpgzdj_26.jpgzdj_27.jpgzdj_28.jpgzdj_29.jpgzdj_30.jpgzdj_31.jpgzdj_32.jpgzdj_33.jpgzdj_34.jpgzdj_35.jpgzdj_36.jpgzdj_37.jpgzdj_38.jpgzdj_39.jpgzdj_40.jpgzdj_41.jpgzdj_42.jpgzdj_43.jpgzdj_44.jpgzdj_45.jpgzdj_46.jpgzdj_47.jpgzdj_48.jpgzdj_49.jpgzdj_50.jpgzdj_51.jpgzdj_52.jpgzdj_53.jpgzdj_54.jpgzdj_55.jpgzdj_56.jpg

   

   

  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
  ul. Narutowicza 64
  tel. (024) 275-28-83
  tel./fax (024) 275-58-20
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  www.mwmskansen.pl

   

   


   

   

   

  Muzeum WSI MAZOWIECKIEJ 

   

   

   

  Skansen www.mwmskansen.pl

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kościół św. Wita, Modesta i Krescencji

  Najstarszym kościołem, a zarazem zabytkiem Sierpca, jest kościół farny pod wezwaniem św. Wita, Modesta i Krescencji. Pierwotnie był to kościół romański, murowany najprawdopodobniej założony na gruzach pogańskiej świątyni. Budowla obecna ma styl gotycki z elementami baroku, co jest wynikiem rozbudowy i licznych remontów wymuszanych częstymi pożarami. Najstarsza część, w której znajduje się prezbiterium pochodzi prawdopodobnie z 1 połowy XIV w. Późniejszą XV-wieczną rozbudowę należy wiązać z nazwiskiem właścicieli miasta Prokopa i Feliksa Sierpskich. Wzniesiona wówczas część świątyni stanowi dzisiaj nawę nieco szerszą rozmiarami od prezbiterium. Z tego samego okresu pochodzi także kaplica. Zbudowana na planie prostokąta, dostawiona od strony południowej do najstarszej części kościoła, miał służyć za nekropolię dla jej fundatorów. Jako pierwszy spoczął w niej w 1515 roku starosta płocki Prokop Sierpski. W wieku XVI świątynia wzbogaciła się o jeszcze jeden element w postaci kwadratowej, trzykondygnacyjnej wieży. W przeszłości w kościele znajdowało się 8 ołtarzy, którymi opiekowały się poszczególne cechy rzemieślników miasta. Dzisiaj kościół zdobią dwa ołtarze - główny barokowych z 1 poł. XVIII w., z rzeźbami bpów Stanisława i Wojciecha. W polu głównym znajduje się XIX-wieczna kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, a w zwieńczeniu obraz patronów św. Wita, Modesta i Krescencji z XVIII w. Ołtarz boczny usytuowany na północnej ścianie nawy pochodzi z 2 poł. XVIII w. Zdobi go nowy ołtarz M.B. Różańcowej w polu głównym i wizerunek nieokreślonego świętego z XVIII w. w zwieńczeniu. Kościół znajduje się pomiędzy ul. Farną i ul. Benedyktyńską.

   

   

  Kościół św. Ducha

  Powstał najprawdopodobniej w 2 poł. XV w. jako kaplica szpitalna przy przytułku dla kalek i starców, która po odrestaurowaniu w XVIII w. podniesiona została do rangi kościoła. Jest to późnogotycka świątynia murowana z cegły, jednonawowa bez wyodrębnionego prezbiterium. Od strony północnej do kościoła przylega murowana zakrystia. Z dawnego wyposażenia kościoła, na które składały się 4 ołtarze, pozostał jedynie element ołtarza głównego w postaci późnogotyckiej, drewnianej rzeźby Trójcy Świętej (XV/XVI), której wykonanie przypisuje się szkole Wita Stwosza. W 1958 r. podczas remontu kościoła została odsłonięta i częściowo zrekonstruowana późnogotycka polichromia z lat 1519-29 - fragmentarycznie zachowana na ścianach prezbiterium. W chwili obecnej na ścianie północnej zobaczyć można scenę Ostatniej Wieczerzy oraz fragment Zmartwychwstania. Na ścianie wschodniej widnieją postaci św. Katarzyny i Chrystusa Błogosławiącego oraz chusta św. Weroniki podtrzymywana przez anioły. Przy narożniku płn.-wsch. widoczny jest Bóg Ojciec, przy narożniku płd. -wsch. ukrzyżowanie z Matką Boską i św. Janem Ewangelistą. Na ścianie południowej zaś św. Hieronim oraz scena Sądu Ostatecznego. Kościół znajduje się u zbiegu ul. Żeromskiego i pl. Fryderyka Chopina.

   

  Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

   Powstanie tej świątyni związane jest z cudownym objawieniem Matki Bożej w Sierpcu w 1483 r. Treścią objawień było polecenie zbudowania kościoła i szerzenie kultury Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jako warunek uznania panującej w mieście zarazy. Odpowiedzią na objawienia, które powtórzyły się dwukrotnie, było wybudowanie w latach 1484-88, na wzgórzu powyżej doliny Sierpienicy, gotyckiego kościoła z czerwonej cegły. Jest to kościół orientowany, jednonawowy z nieco węższym, prosto zamkniętym prezbiterium. Do prezbiterium dobudowano od strony północnej zakrystię i skarbiec. Główne wejście do kościoła od strony zachodniej zdobi gotycki portal z profilowanej cegły. Także od zachodu ponad wejściem znajduje się murowany chór wsparty na trzech arkadach. W poł. XVI w. Urszula Lwowska - wnuczka Prokopa Sierpskiego jednego z fundatorów kościoła, wystawiła od strony południowej kaplicę grobową. W neogotyckim ołtarzu głównym pochodzącym z lat 1893-97 podziwiać można figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Gotycka rzeźba, datowana na lata 1360-80, słynąca licznymi łaskami uczyniła z sierpeckiego kościoła znany nie tylko w okolicy ośrodek kultu maryjnego. Na zasuwie ołtarza znajduje się obraz Wniebowzięcia Matki Boskiej namalowany w 1871 r. W zwieńczeniu ołtarza umieszczono XVIII-wieczne obrazy św. Scholastyki i św. Benedykta. Wystrój kościoła uzupełniają dwa neobarokowe ołtarze boczne. Lewy z barokowym krucyfiksem w polu głównym, prawy z obrazem Jezusa Miłosiernego.

   Słynąca łaskami, figura Matki Boskiej z DzieciątkiemW latach 1620-25 przy kościele Wniebowzięcia NMP powstał drewniany klasztor. Jego fundatorka Zofia Potulicka sprowadziła do Sierpca siostry benedyktynki z Chełmna. W 1633 r. klasztor odwiedził król Władysław IV. Po zwycięskim powrocie z wyprawy moskiewskiej w 1635 przesłał Sierpeckiej Pani piękny, złotogłowy ornat i antepedium. Po pożarze w 1703 r. miejsce drewnianego budynku zajął murowany, barokowy, który możemy oglądać do dziś. Nowy klasztor zbudowany został na planie odwróconej litery "L" połączonej arkadami z północno-zachodnim narożnikiem kościoła. Jest to budynek dwukondygnacyjny ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym w pomieszczeniach przyziemia. Dopełnieniem zespołu architektonicznego klasztornego jest XVIII-wieczna barokowa dzwonnica oraz wybudowana w 1901 roku murowana studzienka. Miejscowa legenda głosi, że woda z jej źródełka posiada moc uzdrawiania. Kościół znajduje się przy ul. Wojska Polskiego, przy trasie Warszawa - Toruń.

   

  Kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki

   Historia tej świątyni związana jest z osiedleniem się na terenie Sierpca w latach 30-tych XIX w. znacznej grupy ludności pochodzenia niemieckiego. Wspólnota ta będąc wyznania ewangelicko-augsburskiego wybudowała na potrzeby własnego kultu w latach 1911-13 przy ul. Płockiej murowaną świątynię. Kościół w stylu neogotyckim powstał w oparciu o projekt architekta B. Zienkiewicza i użytkowany był przez parafię protestancką do roku 1945. Pod koniec 1946 roku budynek przejął Kościół rzymsko-katolicki. Przez wiele lat funkcjonował jako kościół szkolny i obsługiwany był przez miejscowych prefektów. Pierwotnie skromna rozmiarami świątynia, po uregulowaniu spraw własności i erygowaniu parafii, w latach 80-tych została rozbudowana do obecnych rozmiarów.

   

  Cerkiew

   Cerkiew - obecnie siedziba Sądu. W drugiej połowie XIX w. na potrzeby społeczności prawosławnej w Sierpcu zbudowano klasycystyczną cerkiew. Monumentalna budowla z kolumnowym portykiem zaprojektowana została przez Józefa Górskiego (późniejszego budowniczego gubernii płockiej). Zniszczony podczas I wojny światowej budynek po przebudowie stał się siedzibą starostwa. Po II wojnie mieściło się tam Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. Obecnie jest to siedziba sądu. Obiekt znajduje się przy ul. Wiosny Ludów.

   

  Cmentarze

   Cmentarz - pomnik sióstr Feist. Godna polecenia jest także wizyta na dwóch spośród sierpeckich cmentarzy. Pierwszy z nich to znajdujący się przy trasie Warszawa-Toruń cmentarz katolicki. Wydzielenie poza miastem nowego miejsca pochówku (1791 rok) jest potwierdzone dla roku 1800, faktycznie zaczęto tam grzebać zmarłych dopiero w latach 30-tych XIX w. Wzniesiony na skarpie zamykającej dolinę Sierpienicy pozostaje miejscem spoczynku wielu ważnych dla miasta postaci. Najstarsze zachowane nagrobki, zachwycające formą i treścią epitafijnych napisów, pochodzą z I połowy XIX wieku. Drugi spośród cmentarzy to świadek historii sierpeckich Żydów, którzy przed wojną stanowili ok. 30 % ludności. Przy wjeździe do miasta od strony Warszawy, w pobliżu rzeki, już w końcu XVIII w. urządzono tzw. kirkut, na którym grzebano wyznawców judaizmu. Zajmujący 2 ha cmentarz żydowski został bardzo zniszczony podczas II wojny światowej. Obecnie ma on formę niewielkiego ogrodzonego terenu, na którym zgromadzono resztki nagrobnych tablic. Obok cmentarza, poza ogrodzeniem znajduje się drewniana kaplica

   

  Ratusz

   W latach 1840-41 władze miasta uzyskały własną, stałą siedzibę w postaci budynku ratusza. Usytuowano go w zachodniej, najwyżej położonej części rynku (obecnie Pl. Kardynała S. Wyszyńskiego). Jest to budowla klasycystyczna, jednopiętrowa, wzniesiona na planie prostokąta, na kolebkowo sklepionych piwnicach. Pośrodku ponad wejściem znajduje się balkon z żeliwną balustradą. Do dwuspadowego dachu krytego blachą w 1843 roku dobudowano drewnianą wieżyczkę zegarową. Obecnie budynek ratusza należy do Muzeum Wsi Mazowieckiej i jest wykorzystywany do prezentacji wystaw czasowych. Obiekt znajduje się przy pl. Kardynała                                                                                                              Wyszyńskiego.

   

  Jatki

  Rozwój handlu i usług w mieście doprowadził w  1830 r. do wybudowania przy ulicy Zamczysko (obecnie Pl. Chopina) - zespołu 20 jatek. W murowanym obiekcie, wzniesionym na planie litery "U", 12 pomieszczeń wydzierżawiono rzeźnikom, a 8 piekarzom. Obiekt znajduje się na pl. Chopina.

  Sierpc jest jednym z najstarszych miast na Mazowszu. Powstanie grodu datuje się na przełom X/XI w., a jego najbardziej prawdopodobna lokalizacja to obecny trójkąt między ulicami Płocką i Piastowską. Przełomową datą w historii Sierpca jest rok 1322, w którym Wacław, książę płocki dokonał lokacji miasta na prawie średzkim. Dokument lokacyjny świadczy o znaczeniu Sierpca w sieci osadniczej północnego Mazowsza. W I poł. XIV w. jest to jedna lokacja na tym terenie, a w ogóle trzecia, po Płocku (1237-1255) i Pułtusku (1257). Najprawdopodobniej od początku swego istnienia, aż po lata 70-te XIV w., Sierpc był własnością książęcą i królewską. Około roku 1375 ks. Płocki Siemowit nadał miasto Jaśkowi Pilikowi. Na przełomie XIV/XV w. przeszło ono w ręce rodziny Sierpskich, herbu Prawdzic, pochodzącej z ziemi zawkrzeńskiej. Pomimo lokacji w I poł. XIV w. Sierpc nie zdołał się należycie rozwinąć. Przyczyną tego były liczne najazdy Prusów i Litwinów, jak i niekorzystna sytuacja wewnątrz państwa dźwigającego się z chaosu rozbicia dzielnicowego. Ostatecznie pożar jaki strawił część miasta wraz z dokumentami lokacyjnymi stał się powodem kolejnej lokacji. Pociągnęła ona za sobą przebudowę miasta. Z tego okresu pochodzi rozplanowanie Starego Rynku oraz terenów przyległych. Wiek XV i XVI to okres szybkiego rozwoju gospodarczego. Rozwojowi miasta służył fakt, że leżało ono przy trakcie prowadzącym z Prus do Krakowa. Przez Sierpc prowadził też szlak z Wilna do Poznania. Lokalny początkowo handel Sierpca rozszerzył się na ziemie państwa Krzyżackiego. Wiadomo, że w początkach XV w. Krzyżacy mieli w Sierpcu własnego przedstawiciela handlowego. Bliższe kontakty handlowe miasto utrzymywało przy pomocy swych pośredników z miastami nadwiślańskimi jak: Płock, Dobrzyń, Toruń, Gdańsk.

  Obok handlu w Sierpcu następował również rozwój rzemiosła. W XVI w. na czołowe miejsce wysunęło się sukiennictwo, piwowarstwo i gorzelnictwo. Sukno i piwo produkowano nie tylko na potrzeby okolicznej ludności, ale również na eksport. Sukiennicy sierpeccy słynący z bardzo dobrego sukna otrzymali w 1509 roku od króla Zygmunta Starego zezwolenie na prawo stempla (przywilej znaczenia wyrobów) gwarantującego jakość sukna. Na stemplu pod koroną widniała litera „S” - pierwsza litera nazwy miasta oraz lew leżący u dołu - element herbu Prawdzic. Pierwszym miastem słynącym z jakości sukna był Kościan, następnie Wschowa i Sierpc. Marka wybijana była na ołowianej plombie i przymocowywana do postawu sukna (postaw: 20-30 łokci).

   


   

  Źródło: Pieczęcie i herby Sierpca,

  Stefan Krzysztof Kuczyński,

  TNP Oddział w Sierpcu 1981, str. 29

   

  W 1534 r. Sierpc na skutek działów spadkowych został podzielony na dwie części - pomiędzy braci Prokopa (starostę płockiego) i Feliksa (kasztelana rypińskiego), a następnie ich spadkobierców. W tym samym mniej więcej czasie stał się miastem powiatowym. Według lustracji 1564 r. powiat sierpecki liczył 699,52 km2, a w jego skład wchodziły dwa miasta - Sierpc i Bieżuń oraz 153 wsie. Wiek XVII, poprzedzony tragedią licznych pożarów i ogromnych zniszczeń dokonanych przez Szwedów, zaznaczył się w historii Sierpca jako okres zahamowania i regresu. Przyniósł jednak jedną poważną zmianę. O ile dotychczas podzielone między braci Sierpskich miasto rozwijało się podobnie, rok 1625 wprowadził bardzo istotną różnicę. Mianowicie Zofia Potulicka fundując w 1620 roku drewniany klasztor przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oddała mu należącą do siebie połowę miasta. Druga część, mniej więcej w tym samym czasie, drogą sukcesji przeszła na własność Jana Bromirskiego (chorążego płockiego). Część należąca do klasztoru, czyli Stare Miasto i Loret, leżała na lewym brzegu rzeki, zaś część należąca do Bromirskiego - na prawym. Była to dzielnica żydowska i Włóki. Z Żydami w Sierpcu po raz pierwszy spotykamy się w XV w. Zwabił ich tutaj pomyślny rozwój miasta. W związku z tym, iż nie wolno było ludności żydowskiej osiedlić się w części Sierpca należącej do klasztoru, skupili się oni na prawym brzegu rzeki tworząc wspomnianą wcześniej dzielnicę żydowską. Jak wynika z ankiety, przeprowadzonej przez rząd pruski w 1793 roku, na ogólną liczbę 1029 mieszkańców Sierpca było 498 katolików, 15 ewangelików i 516 Żydów. Po drugim rozbiorze, w 1793 roku, Sierpc znalazł się w granicach zaboru pruskiego - siedzibę powiatu przeniesiono do Mławy, uzasadniając to zniszczeniem miasta przez pożary. Wraz z nastaniem rządów pruskich dobra duchowieństwa katolickiego zostały przejęte na własność skarbu państwa, w wyniku czego 28 lipca 1796r. lewobrzeżny Sierpc stał się miastem rządowym. W roku 1807, na mocy pokoju w Tylży, Sierpc znalazł się w granicach utworzonego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego, a od 1815 w granicach Królestwa Polskiego. W 1865 roku, wskutek zadłużenia ostatnich właścicieli, nastąpiło połączenie obu części miasta jako całości już miasta rządowego. W 1866 (67?) r. w wyniku przeprowadzonego w Królestwie Polskim podziału administracyjnego Sierpc odzyskał rangę miasta powiatowego. Powiat składał się z miasta i 12 gmin (Białyszewo, Bieżuń, Borkowo, Gradzanowo, Gutkowo, Koziebrody, Kosemin, Lisewo, Raciąż, Rościszewo, Stawiszyn, Żuromin). W XIX w. Sierpc rozwijał się bardzo powoli. Nie powstał tutaj większy przemysł, nie docierała linia kolejowa. W tym czasie na terenie miasta działały 4 gorzelnie, 3 browary, fabryka dywanów i płótna, fabryka mydła oraz 4 wytwórnie octu. Przemysł jak wdać nie posiadał wielu reprezentantów i zaopatrywał jedynie rynek wewnętrzny. Na lepsze, pod względem handlowym, sytuacja uległa zmianie po wybudowaniu traktu bitego z Warszawy przez Sierpc do Torunia. Nieco korzystniej przedstawiała się sytuacja miasta pod względem urbanistycznym. Rząd Królestwa Kongresowego, od początku swego istnienia, rozpoczął energiczną i planową akcję na rzecz wszechstronnego rozwoju miasta. Począwszy od 1818 roku rozpoczęto systematyczne prace brukowania ulic i placów połączone z poszerzaniem, prostowaniem i niwelacją, przez co zmniejszyły się różnice wysokościowe na terenie miasta. W tym czasie też zabudowa miasta wzbogacona została o wiele istotnych elementów: w roku 1830 powstał zespół 20 jatek, w latach 40-tych wybudowano ratusz. W 2 poł. XIX w. zbudowana została cerkiew, a w końcu XIX w. oddano do użytku nowy plac handlowy nazwany Nowym Rynkiem. 
     W dwudziestoleciu międzywojennym, dzięki budowie linii kolejowej, Sierpc stał się ważnym węzłem komunikacyjnym na trasie Brodnica-Kutno, Warszawa-Toruń. 1 września 1939 r. Sierpc i powiat sierpecki znalazły się wśród terenów włączonych do Rzeszy. 3 września w wyniku bombardowania zniszczeniu uległ dworzec kolejowy oraz szpital, 8 - wojska niemieckie zajęły całe miasto, którego nazwę zmieniono na Schirps, a później Sichelberg.    Sierpc po wojnie stał się miastem jednolitym narodowościowo (przed wojną ludność żydowska stanowiła 30 % mieszkańców). W latach 70-tych powrócono do tradycji browarniczych jakie istniały w Sierpcu od XV wieku. W 1972 roku zakończona została budowa nowoczesnego browaru i uruchomiona produkcja piwa. Obok browaru powstała też jedna z największych w Europie słodowni. Po wojnie - do 30 czerwca 1975 r. Sierpc był powiatem (likwidacja powiatów w skali krajowej). Po raz czwarty w historii Sierpc został miastem powiatowym 1 stycznie 1999 r. W stosunku do poprzednich (XVI w, 1867, 1918) jest znacznie mniejszy terytorialnie (obejmuje miasto Sierpc oraz 6 gmin: Gozdowo, Mochowo, Sierpc, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz).